Hopp til hovedinnhold

Introduksjon til opplegget

Dette opplegget baserer seg på metoder som fremmer elevenes egen aktivitet, motivasjon og bevisstgjøring om forbrukerrollen. 

Det overordnete målet med dette undervisningsopplegget er at elevene skal kunne undersøke og vurdere livsløpet til ulike produkter i et bærekraftsperspektiv og på bakgrunn av dette ta en beslutning som forbruker i en yrkesrolle.

Overordna læringsmål

Elevene skal kunne

  • vurdere livsløpet til ulike produkter i et bærekraftsperspektiv
  • begrunne forbruksvalg på bakgrunn av kunnskap om bærekraftig utvikling

 

Praktisk informasjon

Forberedelse og utstyr

I hver enkelt økt får du oversikt over det du trenger i økta, under Forberedelser og utstyr.

Elevhefte. Gjennom hele undervisningsopplegget skal elevene bruke elevheftet som arbeidsbok. Elevene kan jobbe digitalt med dette heftet. Elevheftet inneholder oppgaver og tabeller som skal brukes i de ulike øktene, forslag til kjennetegn på måloppnåelse, og hjelpespørsmål som elevene kan bruke som støtte i arbeidet fram mot fremføring av sitt forslag.

PowerPoint. Det er laget PowerPoint-presentasjoner til alle øktene som du kan velge om du vil bruke.

Plakat. Det er laget en plakat i PowerPoint som elevene skal lage sitt svar på oppdraget i. Denne plakaten skal elevene bruke gjennom alle øktene, for å bearbeide ny kunnskap og kontinuerlig koble denne til oppdraget.  

Gjennomføring. Til hver økt er det en detaljert tidsplan. Dette er et forslag til hvordan du kan gjennomføre økta for å få god nok tid til alle de varierte aktivitetene. Du tilpasser økta slik det passer for deg og dine elever, men husk å sette av tid til en oppsummering etter hver økt.

Begreper. Begrepene som det skal fokuseres ekstra på, er uthevet i høyremargen for hver økt. Forklaringa på hvert begrep kommer opp når du klikker på begrepet.

Didaktiske prinsipper

Dybdelæring

Dybdelæring handler om å få elevene til å forstå komplekse sammenhenger og til å overføre kunnskap fra en situasjon til en annen. For å oppnå dybdelæring må elevene få mulighet til å reflektere og sette ord på egne tanker. 

Gjennom opplegget skal elevene i samarbeid samle, sammenligne og vurdere informasjon slik at de til slutt kan begrunne sitt valg av produkt. Elevene bruker gjennom praktiske og varierte aktiviteter egne forkunnskaper og erfaringer og får anledning til å relatere fagbegreper og nye ideer til disse. På denne måten organiserer elevene sin egen kunnskap, de vurderer nye ideer og knytter dem til konklusjoner. 

Motivasjon og tilpasning

Elevene får i oppdrag å vurdere ulike produkter og på bakgrunn av livsløpsanalyser gjøre innkjøpsvalg som kan passe en bedrifts bærekraftige profil. De skal også lage navn og designe en logo som reflekterer bedriftens bærekraftige profil.  

Oppdraget skal motivere elevene og tilpasses deres interesser ved at de får mulighet til å velge innen hvilken bransje de vil undersøke produkter. 

I økt X finnes et oppdrag som er tilpasset elever som trenger en ekstra utfordring.

Relevans og kontekst

Oppdraget er knyttet til ulike bransjer og yrker og inneholder kreative oppgaver som er relevante for elevenes utdanningsprogram. Elevene skal gjøre livsløpsanalyse av klær, kaffe, TV-er eller hårprodukter, produkter som er aktuelle både for utdanningsprogrammet og for elevene personlig.

Progresjon og vurdering

Alle begrepene til utforskinga er synlige i alle øktene, men de begrepene som det jobbes mest med i den enkelte økt er uthevet. Det er viktig å bruke begrepene riktig og at de gjentas ofte samt at elevene utfordres i å bruke fagbegrepene selv. Da blir det en progresjon gjennom utforskinga der begrepsapparatet utvides og de selv klarer å bruke de riktige begrepene.

Læringsmålene til hver økt viser hva elevene skal sitte igjen med etter den enkelte økta. Målene er særlig knyttet til kjerneelementene energi og materie og jorda og livet på jorda. I hver økt legges det opp til en oppsummering som er et godt utgangspunkt for underveisvurdering. 

I elevheftet ligger det en progresjonstabell med kjennetegn på måloppnåelse slik at elevene vet hva som forventes av deres produkt og fremføring. Dette kan læreren bruke for å gi tilbakemeldinger og veilede elevene gjennom arbeidet med oppdraget. Progresjonstabellen kan også brukes som støtte til sluttvurdering av elevenes arbeid. Det er viktig at elevene får anledning til å bli kjent med innholdet i tabellen allerede i første økt, slik at de vet hva som er forventet av dem og hva de skal gjøre for å oppnå læringsmålene.

Elevene skal også gjøre en hverandrevurdering av andre gruppers svar på oppdraget. På denne måten får de øve på å vurdere både eget og andres arbeid. Ressurser til hverandrevurdering ligger også i elevheftet. 

Språk og kommunikasjon

Det er variasjon mellom muntlige, skriftlige og digitale aktiviteter gjennom hele opplegget.  Elevene må bruke naturfaglige begreper både skriftlig og muntlig for å beskrive og diskutere faginnhold, begrunne valg og argumentere for disse. Elevene skal fremstille svaret på oppdraget sitt med begrunnelse på en digital plakat. 

Utforskende arbeidsmåter

Utforskende aktiviteter er gjennomgående i hele opplegget. Gjennom digitale nettressurser samler, sammenligner og vurderer elevene mye av informasjonen de trenger for å komme fram til en løsning på oppdraget. Det legges vekt på at elevene gjennom ulike typer gruppeaktiviteter og diskusjoner får tid til å samarbeide om å komme fram til et felles forslag til løsning.