Hopp til hovedinnhold

Introduksjon til opplegget

Overordnete læringsmål

Elevene skal kunne:

  • forklare hvordan gener koder for egenskaper, hvordan arv og miljø henger sammen og hva en gentest kan fortelle oss
  • argumentere for eller mot bruk av ulike gentester

Praktisk informasjon

1) Lærerveiledning. Du får trinn-for-trinn-instruksjoner og eksempler på hvordan både grunnleggende ferdigheter og naturfag blir integrert i undervisninga, på måter som møter de unike behovene elevene dine har.

2) Materialer og utstyr. I hver enkelt økt får du oversikt over det utstyret du trenger i økta, under Forberedelser og utstyr.  

3) Viten.no. Elevene jobber med programmet Gentesting på viten.no/gentesting. Logg deg inn som lærer på www.viten.no, og aktiver programmet.

4) PowerPoint. Til første økt er det laget en PowerPoint-presentasjon som du kan velge om du vil bruke. Du finner den under Forberedelse og utstyr i økta. Presentasjonen viser bilder og annen informasjon, og er i tillegg ment som en støtte for at du skal kunne frigjøre deg mer fra den detaljerte lærerveiledninga i økta. Vi anbefaler likevel at du leser nøye gjennom lærerveiledninga i forkant og har den tilgjengelig i økta. 

Gjennomføring

I lærerveiledninga vil det ofte stå hva du kan si eller spørre om med farget bakgrunn, og potensielle svar fra elevene står i [klammeform]. Eksempel: 

Si: Hvorfor er vindusruter laget av glass? [Det er gjennomsiktig, så man kan se gjennom det.]

Dette er ment som en veiledning til hva du kan si for å få fram viktige poenger. Elevenes svar i klammer er også veiledende, det er fint hvis elevene kommer innom dette svaret underveis i diskusjonen, men det er ikke det eneste riktige svaret. Du er selvfølgelig fri til å endre og tilpasse til din undervisning og til dine elever.

Begreper. Begrepene som det skal fokuseres ekstra på, er uthevet i høyremargen for hver økt. Forklaringa på hvert begrep kommer opp når du klikker på begrepet.

Didaktiske prinsipper

Refleksjon og dybdeforståelse

Hensikten med all undervisning er å få elevene til å forstå. For å oppnå en god dybdeforståelse må opplegget gå over lang tid, slik at elevene får tid til å gå inn i et tema. 

Gjennom opplegget legges det vekt på hvilke tankeprosesser som synliggjøres gjennom de ulike aktivitetene, slik som at elevene «vurderer ulike synspunkter og perspektiver» og «fanger essensen og formulerer egne konklusjoner». Ved at du observerer hvordan elevene bearbeider informasjon, kan du få innblikk i elevenes refleksjon og forståelse. 

Motivasjon

Oppdraget i utforskinga går ut på å gi råd til bloggeren Geney. Dette er med på å skape et læringsbehov der elevene trenger å vite mer om gener og gentesting for å kunne gi henne velbegrunna råd. Blogginnlegga blir den røde tråden som driver opplegget framover. 

Relevans

Oppdraget i utforskinga får fram reelle problemstillinger som elevene også vil kunne møte i virkeligheten. Gentesting kan gi positive og negative konsekvenser både på individ- og samfunnsnivå.

Utforskende aktiviteter

Utforskende aktiviteter er gjennomgående i hele opplegget. Det er først og fremst gjennom å utforske tekster og film elevene i dette opplegget undersøker og finner ut noe. Det legges vekt på at elevene selv skal få tid til å tenke og finne ut hva de selv tror.

Grunnleggende ferdigheter

Det er god variasjon mellom å lese, skrive og snakke gjennom hele opplegget, og variasjon i hvordan de skal lese, skrive eller snakke. Når elevene skal lese en tekst eller skal se en film, får de oppgaver før, under og etter lesing/film. Aktivitetene gir elevene ulike strategier for å tilegne seg et innhold. Disse strategiene vil gå igjen i arbeid med andre tema.

Gjennom opplegget får elevene erfaring med å argumentere for det de mener. 

Progresjon

Til hver økt hører det nøkkelsetninger. Disse får fram det sentrale fagstoffet i temaet. Setningene er plassert i de ulike øktene, slik at de samlet sett bygger opp den faglige progresjonen gjennom utforskninga.

Alle begrepene til utforskinga er synlige i alle øktene, men de begrepene som det jobbes mest med i den enkelte økt er uthevet. Det er viktig at du arbeider bevisst med begrepene gjennom øktene, slik at du bruker begrepene riktig og gjentar dem der det faller naturlig. Gjennom utforskinga møter elevene begrepene flere ganger, og de må utfordres til å bruke begrepene selv på ulike måter. Det blir en progresjon gjennom utforskinga der begrepsapparatet utvides og de selv klarer å bruke de riktige begrepene.

Underveisvurdering

Læringsmålene til hver økt viser hva vi vil at elevene skal sitte igjen med etter den enkelte økta. Målene er knyttet til både forskerspiren og andre hovedområder.

Vær bevisst på hvordan du gjennom økta kan se hva elevene har lært. 

Mange av aktivitetene er gode utgangspunkt for underveisvurdering. Gjennom en diskusjonsoppgave eller en skriveoppgave kan du få innblikk i hva elevene kan og forstår. I en aktivitet som tenk-par-del er det viktig å gi nok tid til tenke-delen, slik at alle rekker å tenke. Dette er viktig for å gi en tilpasset opplæring.

 

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter

Argumentere

Å argumentere i naturfag innebærer å fremsette påstander som begrunnes med evidens. Det handler også om å forsvare egne resonnementer og evidens og kritisere eller støtte andres, noe som er sentralt innenfor kritisk tenkning. I dette opplegget skal elevene argumentere for eller mot gentesting. 

Gjennom opplegget øver elevene på å

  • vise til at et argument inneholder en påstand som begrunnes med evidens
  • fremsette påstander og begrunne dem med etablert kunnskap 
  • bidra i diskusjon både gjennom selv å gi kritikk og være åpen for kritikk fra andre, og skille sak og person
  • vurdere argumenter ut fra ulike perspektiver i tillegg til naturvitenskap, for eksempel økonomi og etiske hensyn

Gjøre etiske vurderinger

Å gjøre etiske vurderinger innebærer vise ansvar og respekt overfor mennesker, dyr, miljø og samfunnet generelt. Å gjøre etiske vurderinger vil si å veie ulike hensyn opp mot hverandre og reflektere over verdier, normer og begrunnelser for våre valg. I dette opplegget skal elevene argumentere for sitt sin på en etisk problemstilling om gentesting. 

Gjennom opplegget øver elevene på å

  • veie ulike hensyn opp mot hverandre og argumentere for sitt syn
  • bruke naturvitenskapelig kunnskap i etiske vurderinger
  • diskutere og forholde seg til lover og regler når det gjelder gentester