Hopp til hovedinnhold

Introduksjon til opplegget

Refleksjon og dybdeforståelse

Hensikten med all undervisning er å få elevene til å forstå. For å oppnå en god dybdeforståelse må undervisningsopplegget gå over en viss tid, slik at elevene får mulighet til å gå inn i et tema. Overordna læringsmål viser hva som er hovedhensikten med et opplegg. Disse målene styrer hvilke aktiviteter elevene skal gjøre underveis, og målene må henge sammen med oppdraget som elevene skal løse.

Gjennom opplegget pekes det på hvilke tankeprosesser som synliggjøres gjennom de ulike aktivitetene, slik som at elevene skal «sammenligne og koble ulik informasjon» og «vurdere ulike synspunkter og perspektiver». Ved at du observerer tankeprosesser hos elevene kan du få et innblikk i elevenes refleksjon og forståelse.

Motivasjon

Å gi et oppdrag til elevene har til hensikt å motivere. Elevene må skaffe seg kunnskap for å løse oppdraget, derfor skaper oppdraget et læringsbehov. Oppdraget i dette opplegget er å lage en informasjonskampanje rettet mot fotturister som skal gå til Trolltunga. Gjennom undervisningsopplegget skal elevene få kjennskap til større ekspedisjoner som Amundsen og Scotts kappløp om å bli den første til å nå Sydpolen. Lokalt skal det gjennomføres kappløp mellom to grupper; team Scott og team Amundsen. Kappløpet blir en konkurranse mellom to lag, og laget som navigerer effektivt og riktig og løser oppgavene underveis vil vinne. Kappløpet tenner konkurranseinstinktet hos elevene, noe som bidrar til motivasjon.

Relevans

Elevene skal sammenligne team Amundsen og team Scotts dagsrasjoner og bekledning, og vurdere om kostholdet hadde noe å si for utfallet av kappløpet. Videre skal de gjennomføre en egen liten ekspedisjon, inspirert av historien om Scott og Amundsens kappløp til Sydpolen. Opplegget er utarbeidet for elever på programfag naturbruk, men det viser seg at det også passer godt til elever på andre programområder.

Utforskende aktiviteter

Utforskende aktiviteter innebærer både førstehåndsundersøkelser der elevene gjør praktiske aktiviteter – og leseaktiviteter der elevene undersøker og finner ut noe ved hjelp av tekster. Elevene må få tid til å tenke og finne ut hva de selv tror.

I dette undervisningsopplegget står utforskende aktiviteter sentralt, både praktisk med simulering av kappløpet om Sydpolen, og i form av leseaktiviteter med utforsking av matrasjoner. Elevene skal måle blodsukkernivå og bruke resultatene til å vurdere hva kosthold har å si for blodsukkernivået og hvordan kroppen responderer på dette. Elevene skal vurdere om kostholdet kan ha noe å si for utfallet av kappløpet mellom Scott og Amundsen.  

Grunnleggende ferdigheter

God undervisning bør variere mellom å lese, skrive og snakke og regne, og også variere i hvordan elevene skal lese, skrive, snakke eller regne. Elevene bruker grunnleggende ferdigheter for å lære naturfag – og naturfag er en kontekst for å øve opp de grunnleggende ferdighetene.

Dette undervisningsopplegget varierer mellom praktiske og muntlige aktiviteter, lesing, skriving og regning. Regning benyttes for å innhente og bearbeide tallmateriale, og lesing benyttes for å innhente informasjon i tekst. I gruppediskusjoner sammenlignes, vurderes og sammenstilles informasjonen slik at elevene kan trekke sine konklusjoner. 

Progresjon

Opplegget har sentrale begreper som det jobbes med på ulike måter gjennom øktene. Det er viktig å arbeide bevisst med begrepene gjennom undervisningsopplegget og å gjenta dem der det faller naturlig. Ved å møte begrepene flere ganger blir elevene kjent med begrepene i ulike sammenhenger. Det blir en progresjon gjennom opplegget der begrepsapparatet utvides og de selv etter hvert klarer å bruke de riktige begrepene.

Progresjon handler også om hva elevene bør ha kjennskap til før opplegget, og hva som er veien videre etter opplegget. Dette gjelder både en progresjon i naturfaget og i andre fag som henger sammen med temaet for undervisningsopplegget.

Underveisvurdering

Læringsmålene til hver økt viser hva vi vil at elevene skal sitte igjen med etter den enkelte økta. Målene er knyttet til både forskerspiren og andre hovedområder i naturfag.

Gjennom øktene er det viktig å være bevisst på hvordan du kan se hva elevene har forstått. Hvilke tankeprosesser synliggjøres gjennom økta? Mange av aktivitetene er gode utgangspunkt for underveisvurdering. Gjennom en diskusjonsoppgave eller en skriveoppgave kan du få innblikk i hva elevene kan og forstår. I en aktivitet som tenk-par-del får du innblikk i hva elevene har forstått. Det viktig å gi nok tid til tenke-delen, slik at alle rekker å tenke. Dette er viktig for å gi en tilpasset opplæring.