Hopp til hovedinnhold

Vurdering på barnetrinnet

Kjennetegn på måloppnåelse, eller vurderingskriterier, er et av Utdanningsdirektoratets satsningsområder knyttet til LK06. Naturfagsenteret har laget et forslag til kjennetegn som passer for naturfag på barnetrinnet.

På barnetrinnet får ikke elevene sluttvurdering i form av en karakter, men de har krav på veiledning og tilbakemeldinger om nivå og progresjon underveis i skoleløpet. Kompetansemålene i læreplanen sier noe om hva som skal nås, kjennetegnene på måloppnåelse beskriver hvordan elevene mestrer kompetansemålene.

Udir har beskrevet kjennetegnene slik:

  • tar utgangspunkt i kompetansemål i læreplaner for fag og karakterskalaen
  • beskriver måloppnåelse
  • knyttets til årstrinn med kompetansemål
  • beskriver hva elevene mestrer, og ikke hva elevene ikke mestrer
  • dekker samlet sett hele faget
  • er generelle beskrivelser av kvalitet som gir faglig retning
  • utformes slik at de kan være et utgangspunkt for lokalt arbeid med læreplanen
  • står ikke i motsetning til formålet med faget eller andre deler av læreplanen i faget
  • er uten angivelse av faginnhold eller arbeidsmåter som går på tvers av læreplanen
  • er språklig enkle og forståelig, slik at de kan ligge til grunn for samtale om måloppnåelse med elever og foresatte

I vedlegget til høyre gir vi ett eksempel med kjennetegn på lav og høy måloppnåelse i naturfag. Vi mener at denne typen kjennetegn kan være til hjelp når lærere skal gi elevene faglig relevante tilbakemeldinger. Vi tror også at denne typen oversikt kan være et nyttig verktøy når læreren skal kommunisere med elever og foresatte. Naturfagsenterets forslag er ment å være til hjelp når skolene arbeider lokalt med læreplanutvikling og kjennetegn på måloppnåelse.

Sosiale ferdigheter: I tillegg til fagspesifikke kjennetegn på måloppnåelse har vi også tatt med sosiale ferdigheter. Sosiale ferdigheter faller inn under den generelle delen av læreplanverket, og de skal bidra til at læringen skal bli bedre. De er ikke en del av den faglige vurderingen, så det er viktig å huske at det er kompetansemålene i naturfag elevene skal vurderes ut fra. Beskrivelsene i tabellen må selvfølgelig suppleres med individuelle kommentarer når det blir gitt elevene og det må knyttes opp mot innholdet i undervisningen som er gitt av den enkelte lærer.

Prosjekt Bedre vurderingspraksis

Etter oppdrag fra KD arbeidet Udir i perioden 2007-2009 med utvikling og utprøving av ulike modeller for kjennetegn på måloppnåelse i et utvalg fag. Nesten 80 læresteder (grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre) fordelt på alle fylkene deltok i prosjektet. Naturfag var ikke et av disse fagene. Til høyre finner du en lenke til mer infomasjon om Prosjekt Bedre vurderingspraksis.