Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 3: Forbrenningsreaksjonar og det langsame krinsløpet

I denne økta skal elevane samanlikne forbrenningsreaksjonar rundt oss med forbrenningsreaksjonar i kroppen. Dei skal lese meir om desse forbrenningsreaksjonane og fortelje om dei til kvarandre. Vidare skal dei lære at forbrenning av fossile brensel flyttar karbon frå det langsame til det raske krinsløpet. 

Læringsmål

Elevane skal kunne

 • forklare kva ein forbrenningsreaksjon er og gi eksempel på forbrenningsreaksjonar
 • forklare at energi blir frigjord i forbrenningsreaksjonar
 • forklare korleis det raske og det langsame krinsløpet til karbon heng saman

Tidsbruk

Lese og fortelje til kvarandre  20–25 minutt
Om forbrenningsreaksjonar  5–10 minutt
Det langsame krinsløpet  10–15 minutt
Oppsummering / kople til oppdraget  ca. 10 minutt
TOTALT  45–60 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • atmosfæren
  luftlaget som omgir jorda
 • biobrensel
  brensel framstilt av biologisk materiale, kan også kallast biodrivstoff
 • biokol
  kol som er laga av biologisk materiale, blir brukt som eit karbonlager og for å forbetre jordsmonnet
 • celleanding
  prosess i levande celler som frigjer energi frå næringsstoff
 • det langsame karbonkrinsløpet
  flytting av karbon mellom karbonlager i jordskorpa som tar tusenvis av år
 • det raske karbonkrinsløpet
  flytting av karbon i atmosfære, hav, skog og jordsmonn
 • drivhuseffekt
  naturleg prosess der gassar i atmosfæren bidrar til oppvarming av jorda
 • energi
  noko som kan få noko til å skje
 • forbrenningsreaksjon
  kjemisk reaksjon mellom eit stoff og oksygengass der det blir gitt energi til omgivnadane
 • forvitring og erosjon
  nedbryting av fjell, stein og jord på grunn av vann, vær og vind, dette frigjer karbon
 • fossilt brensel
  brensel av fossile kjelder som olje og gass
 • fotosyntese
  prosess i planter der vatn og karbondioksid blir omdanna til oksygen og glukose ved hjelp av lysenergi
 • grunnstoff
  stoff som er bygd opp av same type atom
 • kalkstein
  karbonhaldig bergart som blir danna ved at korallar, skjel og skal frå mikroorganismar blandar seg med sand og leire på havbotnen og etter kvart blir pressa saman
 • karbonfangst og -lagring (CCS)
  tiltak for å skilje ut og oppbevare karbondioksid på ein permanent måte
 • karbonlager
  oppsamling av karbonsambindingar i jord, hav, fjell, skog osv., skjer naturleg eller ved hjelp av menneske
 • karbonsambinding
  sambinding som mellom anna består av karbon
 • kjemisk reaksjon
  prosess der eitt eller fleire kjemiske stoff reagerer og dannar nye stoff
 • kjemisk sambinding
  stoff som består av to eller fleire grunnstoff der atoma er bundne saman med kjemiske bindingar.
 • klimatiltak
  tiltak for å redusere utslepp av karbondioksid eller gjere andre klimatilpassingar
 • krinsløp
  ein lukka bane som noko beveger seg i
 • livsprosess
  prosess som skjer i levande organismar, som celleanding, vekst og formering
 • massebevaring
  det at det er like mange atom av kvar type før og etter ein kjemisk reaksjon
 • myr
  open våtmark der nedbrytinga av daudt organisk materiale går så sakte, på grunn av liten tilgang på oksygen, at det hopar seg opp som torv
 • organisme
  levande vesen
  For eksempel eit dyr, ei plante, ein bakterie eller ein sopp.
 • prosess
  forløp eller utvikling gjennom fleire stadium
 • reaksjonslikning
  beskriving av stoffa som inngår i ein kjemisk reaksjon med atomsymbol og kjemiske formlar
 • sluttstoff
  stoff som blir laga i ein kjemisk reaksjon, står til høgre for reaksjonspila
 • utgangsstoff
  stoff som reagerer i ein kjemisk reaksjon Utgangsstoffa står til venstre for pila i ei reaksjonslikning.

Forskerspirebegrep

 • argumentere
  grunngi ein påstand
 • forklare
  gjere noko tydeleg
 • modell
  forenkla framstilling, for eksempel ein gjenstand eller ein figur, som hjelper oss å forstå noko
 • vurdere
  bedømme kvaliteten av noko