Undervisningsopplegg

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Tidsbruk

 • 3–4 timer

Grøt kokt på vitenskapelig vis

I dette undervisningsopplegget kan elevene ta del i en for lengst avsluttet strid som raste i norske medier på 1860-tallet, men der siste ord fremdeles kanskje gjenstår å bli sagt. Den vekket engasjement da og kan forhåpentligvis engasjere også i dag.

Elevene skal lage grøt, vurdere argumenter og undersøke egenskaper ved grøt. Ikke minst er det en god anledning til å kose seg med en porsjon vassgraut. Dette utforskende naturfagopplegget er særlig yrkesrettet for elever på restaurant- og matfag (Vg1), men vil også være egnet i studieretningsfag som teknologi og forskningslære.

FYR_grautstriden_evt

Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag

 • Kosthald og livsstil
  • Kosthald og livsstil
   • lage tradisjonsmat frå ulike område i Noreg og mat frå ulike kulturar, og drøfte kva måltidet har å seie som kulturberar
 • Råstoff og produksjon
  • Råstoff og produksjon
   • gjere greie for råvarer, mat og drikke som inngår i restaurant- og matfaga, næringsinnhald, eigenskapar og bruksområde
   • følgje og justere reseptar og rekne ut mengder og kostnader

Læreplan i mat og helse

 • Etter 10. årssteget
  • Mat og livsstil
   • planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene inneheld
  • Mat og kultur
   • gi døme på korleis kjøkkenreiskapar, tillagingsmåtar eller matvanar har endra seg over tid eller flytta seg geografisk, og forklare korleis det har verka inn på livet til folk
   • skape og prøve ut nye retter ut frå ulike råvarer, matlagingsmetodar og matkulturar

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
  • Ernæring og helse
   • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
   • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
   • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
  • Ernæring og helse
   • beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen
   • gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene
   • forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen

Materialer og utstyr

 • kjøkken med utstyr til å koke grøt
 • kaliumjodid
 • reagensglass
 • dråpeteller
 • amylase
 • kiwi eller ananas

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • amylaser
  enzymer som bryter ned karbohydrater (polysakkarider og disakkarider) i mindre sakkarider
 • denaturering
  når et protein får endret opprinnelige form etter å ha blitt utsatt for varme, høy/lav pH eller høy konsentrasjon av salt. Enzymet mister da dermed også sin funksjonsevne.
 • enzymer
  proteiner som styrer nesten alle kjemiske prosesser i levende celler. Enzymer virker som katalysatorer, altså at de får kjemiske reaksjoner til å gå lettere.
 • fordøyelse
  mekanisk og kjemisk nedbryting av maten når den går gjennom fordøyelseskanalen fra munnhulen til endetarmen. De nedbrutte næringsstoffene tas opp av kroppen og utnyttes i stoffskiftet og til oppbygging.
 • karbohydrater
  energirike organiske stoffer som er viktig energikilde for kroppen
  I mat omfatter karbohydratene kostfiber, stivelse og ulike sukkerarter.
 • næringsstoffer
  kjemiske forbindelser og grunnstoffer som kroppen trenger å vokse og for å få energi.
 • proteaser
  enzymer som spalter proteiner/peptidkjeder til mindre peptidkjeder
 • proteiner
  stor gruppe store molekyler som har ulike funksjoner i kroppen, slik som byggestein, næring og som enzymer
  De er bygd opp av en eller flere foldete og spiralsnodde kjeder av aminosyrer.
 • påvisning
  kjemiske reaksjoner som brukes for å bekrefte eller avkrefte at bestemte stoffer er tilstede
 • spalting
  oppdeling av stoffer i mindre bestanddeler
 • stivelse
  En type karbohydrat bestående av lange kjeder av monosakkaridet glukose. Fungerer som energilager for mange planter.

Forskerspirebegrep

 • hypotese
  en mulig forklaring som kan bli testet i en undersøkelse
 • naturvitenskap
  studiet av verden gjennom observasjoner og undersøkelser
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
 • slutning
  noe du kommer fram til ved å bruke bevis
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe
 • utforske
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe