Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10
  • vg1

Bærekraftig nærmiljø

Elevene skal gjennom dette opplegget lære om og få kompetanser innen bærekraftig utvikling. Gjennom å utforske et naturområde i skolens nærmiljø er målet at elevene skal lære å verdisette et naturområde ut i fra miljømessige, økonomiske og sosiale verdier. Ut fra disse verdiene skal elevene argumentere for og i mot en endret bruk av naturområdet. Til slutt skal de ta en beslutning på bakgrunn av argumentene.

Oppdraget

Elevene skal gjennom feltarbeid og datainnsamling kartlegge og bli kjent med et naturområde i skolens nærmiljø. Kunnskapen fra feltarbeidet og datainnsamling skal de bruke til å vurdere hvilke verdier området kan ha. De får deretter en fiktiv problemstilling om at området skal endres og tas i bruk til noe annet enn det det er i dag. Elevenes oppgave er å vurdere argumenter for og i mot endringen og til slutt gi en anbefaling til kommunen ut i fra en bærekraftig utvikling.

Undervisningsopplegget finner du her

Bærekraftig utvikling

Hovedmålsettingen med prosjektet er å fremme utdanning for bærekraftig utvikling. Elevene skal gjennom aktiv deltakelse få forståelse og utvikle kompetanser innen bærekraftig utvikling. Undervisningen bør derfor bidra til å sette de neste generasjoner i stand til å forstå, mestre og bidra til løsninger på dagens og framtidas mange miljøproblemer. Det langsiktige målet er å bidra til elevenes handlingskompetanse innen bærekraftig utvikling som fremtidens borgere.

Fler/tverrfaglig

Elevene skal jobbe med prosjektet i to eller flere fag, for å sikre en flerfaglig forståelse. Det bør være minst to lærere involvert i undervisningen for å sikre større faglig bredde. Prosjektet kan være flerfaglig ved at lærere jobber med de ulike oppgavene og perspektiver i hvert sitt fag, eller tverrfaglig ved at lærere samarbeidet gjennom hele prosjektet og jobber helhetlig med oppgavene.  Hva som er mest hensiktsmessig er avhengig av fag-lærere, klassetrinn og skolens struktur og må avgjøres av hver enkelt skole.

Bruk av nærmiljøet

Nærmiljøet og lokalmiljøet skal i dette prosjektet brukes som læringsarena i tillegg til skolen og klasserommet. Det er viktig at elevene blir kjent med nærområdet sitt og forstår verdien av det som en del av lokalmiljøet.

Samarbeid med eksterne aktører

Under kartlegging av området bør skolen ta kontakt med og samarbeide med eksterne aktører. Det kan være kommunen, interesse og frilufts-organisasjoner eller andre som har kunnskap om området.

5E Utforskende undervisning og grunnleggende ferdigheter:

Elevene bør jobbe utforskende gjennom feltarbeid og datainnsamling, ved selv å være delaktige i planlegging og behandling av data. De får trent grunnleggende ferdigheter ved blant annet å søke informasjon fra nett, beregne verdien av området, argumentere og skrive brev. For å sikre utforskende undervisning, bør ta den planlegges og gjennomføres med utgangspunkt i 5E-modellen.

http://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=2049135