Undervisningsopplegg

Lokale byggverk geometriske figurer og målestokk i fokus

Elevprosjektet legger vekt på å kombinere arbeidet med bygging av modeller av ulike byggverk med arbeidet med faglige begreper innenfor geometri. Elevene får først muligheten til å jobbe med to- og tredimensjonale rom ved bruk av IKT-verktøyet Google Sketchup (http://sketchup.google.com). 

Innenfor naturfag vil prosjektet gi grunnlag for å arbeide med energibegrepet, energioverganger og fornybar og ikke-fornybar energi osv.  Innenfor kunst og håndverk vil prosjektet kunne dekke kompetansemål knyttet til arkitektur, forholdet mellom klima, kultur og bygningers konstruksjon og innredning.

Bilde 1. Digital modell av byggverk. Bilde 1. Digital modell av byggverk.

Prosjektet kan tilpasses de fleste trinn i grunnskolen. Arbeidsflyten går fra skisser, til utprøving av 2D- og 3D-modeller i Sketchup for så å avsluttes med bygging av fysiske modeller. Det viste seg å være avgjørende at elevene bygde fysiske modeller av de digitale konstruksjonene. Sjøl om elevene i Sketchup kan lage svært gode tegninger med et tredimensjonalt perspektiv, gav arbeidet med de fysiske modellene elevene mange a-ha-opplevelser knyttet til overgangen fra et bilde til en tredimensjonal figur. Oppgavene gir grunnlag for samtaler rundt de matematiske begrepene kanter, sider, flater, mangekanter, vinkel, areal, målestokk, rotasjonsavbildning, sylinder mm.

Bilde 2. Fysisk modell av byggverk. Bilde 2. Fysisk modell av byggverk.  

Det første eksempelet på barnetrinnet er hentet fra en klasse med elever på 1. og 2. årstrinn som bygde modeller av hus langs en gate (se bilde 3). Dette gav grunnlag for å samtale om perspektiv, avstander og størrelser både på modellen og i virkeligheten. I vårt tilfelle ble modellene bygd i Lego, men det er også mulig å bruke andre materialer, for eksempel papp som gir mulighet for mer fri utsmykning. Når elevene prøver ut Sketchup på 1. - 4. årstrinn, kan læreren for eksempel be dem konstruere to- og tredimensjonale figurer som firkanter, kvadrat, rektangel og sylindre. 

Bilde 3. Modeller av hus langs en gate. Bilde 3. Modeller av hus langs en gate.

Det andre eksemplet er hentet fra et prosjekt der elever fra 3. - 7. årstrinn deltok. De bygde modeller av et skjul som seinere skulle bygges i full størrelse på en samlingsplass som skolen hadde i et naturområde like ved skolen, dvs. en slags permanent gapahuk (se bilde 1 og 4). I byggingen av modellene brukte elevene arkitektpapp. Denne er lett å skjære til ved hjelp av en tapetkniv og lar seg enkelt lime sammen til sjølbærende modeller. Prosjektet ble avsluttet ved at elevenes forslag ble stilt ut og foreldrene stemte på den beste modellen som så skulle bygges i full størrelse på dugnad av foreldrene.

Bilde 4. Fysisk modell av skjul Bilde 4. Fysisk modell av skjul

Eksemplet fra ungdomstrinnet er et prosjekt der elevene teg net og bygde modeller av sitt fremtidige hus (se bilde 2), der det var mulig å legge løsningen i retningen av et fantasihus. Også her brukte elevene arkitektpapp til byggingen av modellene. I denne oppgaven kan aktiviteten utvides ut over byggearbeidet ved at elevene får i oppgave å beregne arealer, volum, materialkostnader, beregne dimensjonering av materialer for å tilfredsstille krav til bærende konstruksjoner og sette opp prosjektbudsjett for et hus i full størrelse.