Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • fysikk 1
 • fysikk 2

Kva for krefter verkar når vi strekker noko?

7.8 Hvilke krefter virker når ma strekker noe_nn

Vis grubleteikninga til elevane. PDF: bokmål nynorsk

Les høgt dei ulike utsegnene eller la elevane lese dei sjølve. 

Bruk tenk-par-del der kvar enkelt elev først tenker gjennom kven han/ho er mest einig med. La dei så fortelje kvarandre to og to kva dei tenker. Be dei om å grunngi kvifor dei tenker som dei gjer. La til slutt nokre av elevane fortelje heile klassen kva dei snakka om. 

Del ut strikkar til elevane og la dei bruke begge hendene til å strekke strikken stram. Be dei kjenne etter korleis strikken drar i hendene. Spør: Kva skjer dersom de slepp den eine enden plutseleg? Kva skjer viss de prøver å dra i den eine enden med meir kraft? Korleis kan Newtons lover hjelpe oss med å forklare kva som skjer? Bruk tenk-par-del. Viss kraft og motkraft er like store og motsett retta, korleis kan ei side vinne i ein drakamp?

Forklar til elevane: Viss det festar den eine enden av ein strikk til veggen og drar, vil krafta bli overført gjennom strikken til veggen. Atoma i veggen blir dradde litt frå kvarandre og bindingane som held dei saman blir strekte og gir ei kraft som motverkar draget (litt som ei fjør). Heile veggen drar da i strikken med ei kraft som er like stor og motsett retta som krafta i enden som blir dradd. Dette gjer at strikken strekker seg. Når strikken strekker seg, blir atoma i han dradde frå kvarandre og bindingane blir strekte og gir ei kraft som motverkar draget i begge retningar. Du og veggen drar i strikken, og strikken drar tilbake på deg og veggen. 

Be elevane bruke dette til å forklare kva som skjer når du slepp ein tennisball på bakken. Be dei teikne skisser for å vise korleis tennisballen oppfører seg. 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Materialer og utstyr

strikkar