Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Bør vi bruke elbilar?

Er elbil eit miljøvenleg val?

 

3.5 Bør vi bruke elbiler NN

Vis grubleteikninga til elevane. PDF: bokmål nynorsk

Les høgt dei ulike utsegnene eller la elevane lese dei sjølve. 

Bruk  tenk-par-del  der kvar enkelt elev først tenker gjennom kven han/ho er mest einig med. La dei så fortelje kvarandre to og to kva dei tenker. Be dei om å grunngi kvifor dei tenker som dei gjer. La til slutt nokre av elevane fortelje heile klassen kva dei snakka om. 

Be elevane lage ein tabell over fordelar og ulempar med elbil. Spør: Kva for råd vil de gje til nokon som vil kjøpe ny bil? Finst det andre bilar som ikkje går på fossilt drivstoff?

 

Faglig forklaring

Elbilar går på elektrisitet. Denne elektrisiteten må bli produsert ein stad. Dersom elektrisiteten er produsert ved hjelp av fossilt brensel, vil han ha laga forureining og drivhusgassar i produksjonen. Å lage elektrisitet og sende han gjennom kablar rundt til byar er ikkje så effektivt. Dersom elektrisiteten er produsert ved hjelp av fornybar energi, blir elbilar ein god ting for miljøet. Alle bilar treng energi og ressursar for å bli produsert. Dette vil også ha innverknad på miljøet. Dersom elbilar blir lada om natta, når straumforbruket er lågt, kan det medverke til å bruke overflødig elektrisitetskapasitet, i og med at det er lite effektivt å slå av og på kraftstasjonar. Elbilar lagar forureining og drivhusgassar, men mindre enn det andre bilar gjer. 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • forklare hvordan vi kan produsere elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder, og diskutere hvilke miljøeffekter som følger med ulike måter å produsere energi på
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster