Diskusjonsoppgave

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • biologi 1
 • biologi 2

Pusting eller respirasjon?

Er pusting og respirasjon det same?

 

1.15 Breathing or respiring NN

Vis grubleteikninga til elevane. PDF: bokmål

Les høgt dei ulike utsegnene eller la elevane lese dei sjølve. 

Bruk  tenk-par-del  der kvar enkelt elev først tenker gjennom kven han/ho er mest einig med. La dei så fortelje kvarandre to og to kva dei tenker. Be dei om å grunngi kvifor dei tenker som dei gjer. La til slutt nokre av elevane fortelje heile klassen kva dei snakka om. 

Si: Kva trur de skjer med lufta som vi pustar inn? Kvifor treng vi å puste ut? Kva skjer dersom vi stoppar å puste? Be elevane notere det dei trur, og så bruke Internett og bøker for å sjekke svara sine. Spør: Er det nokon forskjell på å puste og respirere? Korleis kan nokre organismar (for eksempel gjær) klare seg utan oksygen?

Be elevane lage eit flytskjema eller ei oversikt for å vise korleis gassar flyttar seg inn og ut av kroppen og rundt inni kroppen. 

Faglig forklaring

Respirasjon er eit ord som blir bruka på to ulike måtar. Innafor helse og fysiologi betyr det transport av oksygen frå utsida av kroppen og til cellene og transport av karbondioksid i motsett retning. Vi trekker luft inn i lungene når mellomgolvet og musklane mellom ribbeina trekker seg saman og utvidar brystkassa. I lungene går oksygen over i blodet og blir frakta med dei raude blodcellene ut til cellene i kroppen. Karbondioksid frå celleandinga i cellene blir frakta med blodet tilbake til lungene, og går der over til lungeblærene og blir pusta ut. Pusting er berre en del av respirasjonsprosessen, ikkje heile.

I andre biologidisiplinar kan respirasjon ha ei anna meining. Det kan referere til cellerespirasjon eller celleanding som er ein kjemisk prosess i plante- og dyreceller. I dei fleste situasjonar betyr dette oksygen som blir kombinert med sukker og energi blir frigitt. I denne reaksjonen blir det laga karbondioksid som må skiljast ut. Fjerning av avfallsstoffet karbondioksid er også ein form for ekskresjon. 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Kropp og helse
   • beskrive i hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • beskrive oppbygningen av dyre- og planteceller og forklare hovedtrekkene i fotosyntese og celleånding

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Fysiologien til mennesket
   • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil
  • Funksjon og tilpassing
   • samanlikne bygning og funksjon av organsystem hos ulike dyregrupper, med vekt på sirkulasjon, gassutveksling og utskiljing, sett i samanheng med tilpassing til ulike levevilkår
 • Biologi 2
  • Energiomsetning
   • samanlikne hovudtrekka og energiutbytet i aerob og anaerob nedbryting av glukose, og knyte energiomsetjing i celler til samansetjing av næringsstoff i kosthaldet