Diskusjonsoppgave

Passer for

  • fysikk 1

Trykktank

Grubleoppgave om faseforandringer - trykkbeholder 1

Tenk deg at ein bordtennisball flyt i eit glas med vatn. Glaset er plassert i ein lufttett tank. Når lufttrykket blir auka i tanken, vil ballen flyte

a)      lågare

b)      høgare

c)      som før

Grubleoppgave om faseforandringer - trykkbeholder 2

Faglig forklaring

Svar: b) høgare

Ballen vil flyte høgare. Oppdrifta som er avgjerande for korleis ballen flyt, skuldast både den fortrengde vassmengda og luftmengda. Høgtrykksluft har større massetettleik, og den større vekta til den fortrengde lufta, gir større oppdrift i lufta. Dette løfter ballen litt oppover, og ballen flyt høgare i vatnet.

Grubleoppgave om faseforandringer - trykkbeholder 3

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Fysikk 1
    • Klassisk fysikk
      • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover