Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Støy på bussen

Diskuter utsegnene i grubleteikninga om refleksjon av lyd, og finn ut kva du meiner.

Grubletegning: Støy på bussen

Faglig forklaring

Idéen om refleksjon i grubleteikninga om lyd blir her utvikla vidare.. Harde, blanke og polerte flater reflekterer lyd godt. På bussen finn vi mange slike typar overflater og det blir dermed mykje støy. Ved å bruke meir mjuke materialar som gardiner, teppe og stoffsete vil lyd absorberast og fjerne ein del støy.

Kommentarer/praktiske tips

Elevane kan undersøkje situasjonen på biletet ved å samanlikne kor godt forskjellige materialar og overflater reflekterer lyd. Her vil lydsensorar og dataloggarar kunne brukast. I denne aktiviteten vil det også vere naturleg å finne fram til informasjon om korleis lyd forureinar omgivnadene våre og kva som blir gjorde for å hindre dette.

Grunnleggende ferdigheter

Grubleteikningane har som regel ikkje eitt riktig svar og er derfor framifrå for å stimulere til diskusjon hos elevane. Å kunne argumentere for eigne vurderingar og gi konstruktive tilbakemeldingar blir framheva som ein viktig del av grunnleggjande munnlege ferdigheiter i naturfag.

Det krev ein del øving å bli ein god lyttar. Å lytte handlar ikkje berre om å vere stille når andre snakkar; lytting krev respons på det som blir sagt.

Det er viktig at elevane får høve til å snakke og resonnere ved å bruke faglege termar. Diskusjonar i heil klasse kan kjennast utrygt for mange elevar. I små grupper får elevane høve til å setje ord på eiga tenking, men det krev også at dei lyttar til kvarandre. Ved arbeid i små grupper er det viktig å hugse at aktiviteten må vere strukturert og ha ei bestemt tidsavgrensing.

Eit eksempel på ein enkel strategi for diskusjon i små grupper ved bruk av grubleteikning er:

 • Del klassa inn i grupper på tre elevar.
 • Elev 1 skal forklare dei andre på gruppa kva utsegn ho trur er mest riktig.
 • Elev 2 skal stille spørsmål og utfordre forklaringa til elev 1. 
 • Elev 3 skal summere opp.
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Teknologi (KE68)
  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi på (KM841)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)