Diskusjonsoppgave

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10

Skibakke

Diskuter utsegnene i grubleteikninga om kven som køyrer raskast ned ein skibakke, og finn ut kva du meiner.

Faglig forklaring

Når vi renn på ski utfor ein bakke, er det gravitasjonskrafta (komponenten av krafta som er parallelt med bakken) som gjer at farten vår aukar – vi blir akselererte. På same måte som i grubleteikninga Strikkhopparar, vil ikkje forskjell i massen til personen/vekt påverke farten ned bakken i nokon særleg grad. Som tilfellet i grubleteikninga Fallrørsle med fjøra og papiret er det luftmotstanden som er avgjerande. Storleiken på skiene kan påverke alpinisten sin kontroll over køyringa, men dei påverkar ikkje farten til alpinisten i særleg grad.

Kommentarer/praktiske tips

Situasjonen på teikninga kan utforskast ved å samanlikne farten til gjenstandar med forskjellig masse/vekt som glir ned eit skråplan. Elevane kan også lage modellar av skibakkar i snøen og sleppe forskjellige gjenstandar utfor.

Grunnleggende ferdigheter

Grubleteikningane har som regel ikkje eitt riktig svar og er derfor framifrå for å stimulere til diskusjon hos elevane. Å kunne argumentere for eigne vurderingar og gi konstruktive tilbakemeldingar blir framheva som ein viktig del av grunnleggjande munnlege ferdigheiter i naturfag.

Det krev ein del øving å bli ein god lyttar. Å lytte handlar ikkje berre om å vere stille når andre snakkar; lytting krev respons på det som blir sagt.

Det er viktig at elevane får høve til å snakke og resonnere ved å bruke faglege termar. Diskusjonar i heil klasse kan kjennast utrygt for mange elevar. I små grupper får elevane høve til å setje ord på eiga tenking, men det krev også at dei lyttar til kvarandre. Ved arbeid i små grupper er det viktig å hugse at aktiviteten må vere strukturert og ha ei bestemt tidsavgrensing.

Eit eksempel på ein enkel strategi for diskusjon i små grupper ved bruk av grubleteikning er:

 • Del klassa inn i grupper på tre elevar.
 • Elev 1 skal forklare dei andre på gruppa kva utsegn ho trur er mest riktig.
 • Elev 2 skal stille spørsmål og utfordre forklaringa til elev 1. 
 • Elev 3 skal summere opp.
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Energi og materie (KE69)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon