Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave
Passer for
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Tunge planter

Diskuter utsegnene i grubleteikninga om plantene sin vekst og vektendring og finn ut kva du meiner.

Grubletegning: Tunge planter

Faglig forklaring

Ei kvardagsførestilling er at planter ernærer seg på jord gjennom røtene på same måte som dyr tek inn mat gjennom munnen. Dette er ikkje riktig. Sjølv om det verkar lite sannsynleg at luft og vatn blir til nye celler i planta, er det dette som skjer i fotosyntesen. Då blir karbondioksid (frå lufta) og vatn (frå jorda) til glukose ved hjelp av lysenergi.

Kommentarer/praktiske tips

For å vise at jord ikkje er nødvendig for plantevekst (sjølv om små mengder av mineral frå jorda er nødvendig), kan dei ulike faktorane som påverkar planteveksten til ein viss grad bli delt opp. Veging av jorda før og etter ein periode med plantevekst vil vise at jord ikkje er teken opp gjennom røtene. Men utan vatn og luft vil planta døy, så desse faktorane kan ikkje studerast kvar for seg.

Grunnleggende ferdigheter

Grubleteikningane har som regel ikkje eitt riktig svar og er derfor framifrå for å stimulere til diskusjon hos elevane. Å kunne argumentere for eigne vurderingar og gi konstruktive tilbakemeldingar blir framheva som ein viktig del av grunnleggjande munnlege ferdigheiter i naturfag.

Elevar er vanlegvis ikkje gode lyttarar, og det krev ein del øving å bli ein god lyttar. Å lytte handlar ikkje berre om å vere stille når andre snakkar; lytting krev respons på det som blir sagt.

Det er viktig at elevane får høve til å snakke og resonnere ved å bruke faglege termar. Diskusjonar i heil klasse kan kjennast utrygt for mange elevar. I små grupper får elevane høve til å setje ord på eiga tenking, men det krev også at dei lyttar til kvarandre. Ved arbeid i små grupper er det viktig å hugse at aktiviteten må vere strukturert og ha ei bestemt tidsavgrensing.

Eit eksempel på ein enkel strategi for diskusjon i små grupper ved bruk av grubleteikning er:

 • Del klassa inn i grupper på tre elevar.
 • Elev 1 skal forklare dei andre på gruppa kva utsegn ho trur er mest riktig.
 • Elev 2 skal stille spørsmål og utfordre forklaringa til elev 1. 
 • Elev 3 skal summere opp.
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Energi og materie (KE69)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • utforske kjemiske reaksjoner, forklare massebevaring og gjøre rede for betydninger av noen forbrenningsreaksjoner (KM838)
   • utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i kretsløp (KM824)
   • gjøre rede for hvordan fotosyntese og celleånding gir energi til alt levende gjennom karbonkretsløpet (KM805)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Tverrfaglige temaer

 • Bærekraftig utvikling (TT3)