Hopp til hovedinnhold
Diskusjonsoppgave

Passer for

 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Musklar

Korleis fungerer musklane? Diskuter utsegnene i grubleteikninga og finn ut kva du meiner.

Figuren viser en grubletegning om muskler.

Faglig forklaring

Denne organiseringa av musklane kan vi lettast observere i armen. Når eit tungt objekt blir løfta eller armen blir pressa mot ei hard overflate, vil ulike musklar i armen vere involvert. Når musklane trekker seg saman, kjennest dei harde og stramme, mens dei er mjukare når dei er avslappa. Vi kan observere samantrekning og avslapping av muskulatur i par av musklar. Denne samanhengen kan vi modellere ved å bruke ein ledda papparm-modell med strikk som muskulatur.

Kommentarer/praktiske tips

Kunnskap om krefter omfattar læring av skuv og drag. Når ein muskel flyttar armen ved å trekke, verkar det naturleg at ein annan muskel skyver armen tilbake til utgangsposisjonen. Men dette er feil! Musklar kan berre trekke seg saman eller slappe av. Dei er organiserte i par slik at nokre musklar trekker armen i den eine retninga, og andre musklar trekker armen i den motsette retninga.

Grunnleggende ferdigheter

Grubleteikningane har som regel ikkje eitt riktig svar og er derfor framifrå for å stimulere til diskusjon hos elevane. Å kunne argumentere for eigne vurderingar og gi konstruktive tilbakemeldingar blir framheva som ein viktig del av grunnleggjande munnlege ferdigheiter i naturfag.

Det krev ein del øving å bli ein god lyttar. Å lytte handlar ikkje berre om å vere stille når andre snakkar; lytting krev respons på det som blir sagt.

Det er viktig at elevane får høve til å snakke og resonnere ved å bruke faglege termar. Diskusjonar i heil klasse kan kjennast utrygt for mange elevar. I små grupper får elevane høve til å setje ord på eiga tenking, men det krev også at dei lyttar til kvarandre. Ved arbeid i små grupper er det viktig å hugse at aktiviteten må vere strukturert og ha ei bestemt tidsavgrensing.

Eit eksempel på ein enkel strategi for diskusjon i små grupper ved bruk av grubleteikning er:

 • Del klassa inn i grupper på tre elevar.
 • Elev 1 skal forklare dei andre på gruppa kva utsegn ho trur er mest riktig.
 • Elev 2 skal stille spørsmål og utfordre forklaringa til elev 1. 
 • Elev 3 skal summere opp.
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Kropp og helse (KE71)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse (KM766)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)