Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

 • Inne

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • biologi 1
 • biologi 2

Tidsbruk

 • 15 minutter

Naturlig utvalg – twist

Har du lagt merke til at noen sjokoladetyper blir liggende igjen når en twistpose deles? Hadde det handlet om å overleve og reprodusere ville disse sjokoladebitene vært vinnerne! Denne aktiviteten kan fungere som en appetittvekker ved introduksjon av naturlig utvalg for klassen.

twist før og etter

I denne aktiviteten går vi ut fra at twistbitene er av samme art, og at de ulike typene er forskjellige fenotyper.

Fremgangsmåte

 1. Forbered en skål med dobbelt så mange sjokoladebiter som antall elever i klassen. Begrens utvalget til seks forskjellige sjokoladetyper. Noter hvor mange det er av hvert slag.
 2. Send twistskålen rundt i klassen og la elevene få velge en sjokolade hver.
 3. Tell opp bitene som er igjen i skålen etter at den har tatt runden.
 4. Twistbitene som overlevde første runde i klassen formerer seg. De lager en identisk kopi av seg selv.
 5. Gjenta pkt 2–4 to til tre ganger.

Typiske resultater (i en klasse med 20 elever)

Tabell twist

 

Kommentarer/praktiske tips

Aktiviteten fungerer best dersom elevene ikke vet hva de er med på!

Forslag til diskusjon / videre arbeid

 • Hvorfor er det noen biter som blir liggende igjen?
 • Gi eksempler på hvorfor noen individer greier seg bedre enn andre dersom twistsjokoladene hadde vært en levende organisme (plante, dyr eller bakterie).
 • Hva om Cocos og Banan ikke er med i populasjonen?
 • Hva om utgangspopulasjonen bare består av Cocos og Banan?
 • Hvilke sjokolader som overlever er avhengig av rovdyrpopulasjonen. Cocos er ofte lite populær, men hva om det er noen av dem som elsker cocos til stede?
 • Hva er forskjellen på naturlig utvalg og evolusjon? Viser denne aktiviteten også evolusjon?

 

Spesielt for biologi 2

 • Bruk resultatene til å beregne fenotypefrekvenser i hver generasjon
 • Endres dødeligheten til fenotypene gjennom forsøket? Hvorfor?
 • Her har alle sjokoladene samme formeringsrate (dobling). Hvilken effekt ville det hatt om noen fenotyper kunne formere seg mer enn andre?
 • Hva skjer med fordelingen av fenotyper dersom vi, etter utvidelse til full populasjon igjen, fjerner en neve av sjokoladene (med lukkede øyne)? De som er igjen danner grunnlaget for neste generasjon (genetisk drift).
 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 10. trinn
   • beskrive hvordan forskere har kommet fram til evolusjonsteorien og bruke denne til å forklare utvikling av biologisk mangfold (KM825)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • forklare hovedtrekkene i evolusjonsteorien og gjøre rede for observasjoner som støtter teorien

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Biologisk mangfald
   • forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt
   • forklare korleis ein art blir definert, og korleis det biologiske mangfaldet blir organisert i taksonomiske system
   • gje døme på variasjon innanfor og mellom populasjonar av same art, og forklare kva denne variasjonen har å seie
   • forklare korleis biologisk mangfald heng saman med variasjon i habitat og nisjar i økosystema
 • Biologi 2
  • Evolusjon
   • gjere greie for grunntrekka i evolusjonsteorien og kva slag kunnskap han byggjer på
   • gjere greie for teoriar for korleis livet på jorda har oppstått, og beskrive nokre hovudtrekk i korleis utviklinga av livet på jorda har gått føre seg
   • forklare korleis den genetiske samansetjinga i populasjonar blir endra gjennom mutasjonar, naturleg seleksjon, genetisk drift, genflyt, horisontal genoverføring og endring av kromosomtal

Materialer og utstyr

2-3 Twistposer