Hopp til hovedinnhold

Kjennetegn på måloppnåelse – vurderingskriterier

Kjennetegn på måloppnåelse er et av Utdanningsdirektoratets satsningsområder knyttet til LK06. Naturfagsenteret har laget et forslag til vurderingskriterier som passer for naturfagene på Vg1, Vg2 og Vg3.

Etter oppdrag fra KD arbeidet Udir gjennom Prosjekt bedre vurderingspraksis med utvikling og utprøving av ulike modeller for kjennetegn på måloppnåelse i et utvalg fag. Naturfag var ikke et av disse fagene. Prosjektet gikk over to år (2007-2009), og nesten 80 læresteder (grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentre) fordelt på alle fylkene deltok i prosjektet.

Kompetansemålene i læreplanen sier noe om hva som skal nås, kjennetegnene på måloppnåelse beskriver hvordan elevene mestrer kompetansemålene. Kjennetegnene kan beskrives slik:

  • tar utgangspunkt i kompetansemål i læreplaner for fag og karakterskalaen
  • beskriver måloppnåelse
  • knyttes til årstrinn med kompetansemål
  • beskriver hva elevene mestrer, og ikke hva elevene ikke mestrer
  • dekker samlet sett hele faget
  • er generelle beskrivelser av kvalitet som gir faglig retning
  • utformes slik at de kan være et utgangspunkt for lokalt arbeid med læreplanen
  • står ikke i motsetning til formålet med faget eller andre deler av læreplanen i faget
  • er uten angivelse av faginnhold eller arbeidsmåter som går på tvers av læreplanen
  • er språklig enkle og forståelig, slik at de kan ligge til grunn for samtale om måloppnåelse med elever og foresatte


I lenkene til høyre finner du mer infomasjon om vurdering, Prosjekt bedre vurderingspraksis og forslaget til kjennetegn på måloppnåelse som Naturfagsenteret har utarbeidet. Disse kjennetegnene er tenkt brukt i lys av hvert enkelt fag, og ment som et utgangspunkt for lokal arbeid med læreplanen.