Hopp til hovedinnhold

Bruk av eksterne miljøer i prosjektarbeidet

Noen tips om hvordan eksterne aktører som offentlige etater, institutter, høyskoler, universiteter og ikke minst lokal industri kan brukes i undervisningen i ToF.

Mange lærere vil føle mangel på kompetanse når de studerer kompetansemålene i læreplanen for ToF. Mangel på intern kompetanse kan imidlertid ofte kompenseres med å involvere eksterne aktører; det være seg lokale sykehus og andre offentlige etater (miljøforvaltning, matvarehygiene, etc), institutter (for strålevern, for vannhygiene, for luftforurensning, etc), høyskoler, universiteter og ikke minst lokal industri. I formålet for læreplanen nevnes det nettopp at ”Opplæringen skal legge til rette for læringsarenaer også utenfor skolen i kontakt med forskningsmiljøer og næringsliv” og det skal ”gi erfaringer med realfag i praksis”. Ved å involvere elevene i aktuelle problemstillinger og gjennomføre prosjektoppgaver sammen med eller i eksterne miljøer, vil en nettopp oppnå at ”faget vil gi et grunnlag for å vurdere og diskutere teknologiske produkter og konsekvensene av dem for samfunnet.”

Slike eksterne kontakter vil kunne være behjelpelige på ulike måter med konkretisering og utdyping av mange av kompetansemålene. De vil kunne holde inspirasjons- foredrag/omvisninger, bidra direkte med lærestoff, og ta i mot større eller mindre elevgrupper. De kan også bidra ved prosjektoppgaveløsing. Kort og godt være viktige bidragsytere til å gjøre teknologi og forskningslære så inspirerende og lærerikt som mulig og dermed sikre at flere elever begynner på realfag-/teknologistudier etter videregående skole. Eksternt samarbeid om elevprosjekter vil ofte kunne resultere i at kompetansemål innen delområdet  ”teknologi, vitenskap og samfunn” vil kunne oppfylles som deler av et mer teknologisk rette prosjekt.

Det vil viktig når en etablerer samarbeid med eksterne aktører at begge parter definerer hvilke faglige ønsker og behov som eksisterer og ikke minst avklarer bedriftenes kapasitet både tidsmessig og ressursmessig til å involvere seg. Elevene kan lett bli den tapende part, dersom den eksterne aktøren ikke egentlig var klar over hvilke forpliktelser som var avtalt.

Enkelte skoler som allerede har nærmet seg industrien, rapporterer at bedriftene er meget positive og er villige til å bidra på en meget konstruktiv måte, ofte i forhold til helt andre delmål enn det skolen egentlig forestilt seg på forhånd.

Derfor, ta tidlig kontakt eksternt for å evaluere hvilke muligheter som finnes eksternt. Det vil som regel bli en positiv erfaring både for lærere, elever og de eksterne aktørene.

Bruk industri i lokalområdet. Her fra Andøya rakettskytefelt Bruk industri i lokalområdet. Her fra Andøya rakettskytefelt