Hopp til hovedinnhold

Læring, medvirkning og bærekraftig utvikling: utfordringer i nærmiljøet

Samarbeid med aktører utenfor skolen kan bidra til å gjøre undervisningen mer virkelighetsnær og engasjerende for både elever og lærere. I tillegg viser forskning at problembasert læring og samarbeid med aktører utenfor skolen kan gi økt læringsutbytte. I denne artikkelen viser vi hvordan samarbeid med eksterne aktører kan bidra til utdanning for bærekraftig utvikling (UBU). Vi vil også vise eksempler på elevaktiviteter der barn og unges rett til medvirkning blir ivaretatt.

Følgende to aktiviteter kan gjennomføres med elevene:

  1. Delta i kommunens planlegging
  2. Ekstremvær og naturfarer

Disse ligger klar til bruk på nettstedet www.miljolare.no og lenker finner du i høyremargen.

Utdanning for bærekraftig utvikling

Utdanning for bærekraftig utvikling gir utfordringer som er tverrfaglige, komplekse og sammensatte, og det kan være vanskelig å finne gode måter å tilrettelegge for opplæring som bidrar til kompetanseutvikling hos elevene. Her finnes det ingen fasit, ingen ”ferdigsydd” oppskrift som gir elevene den kunnskapen, de ferdighetene og de holdningene som UBU etterlyser. Dette representerer både utfordringer og muligheter. For at læringsutbyttet skal bli optimalt, må læringen tilpasses den enkelte elev, klasse, skole og lokalsamfunn. Likevel er det mulig å finne noen fellesnevnere for UBU som kan brukes som utgangspunkt og inspirasjon i egen undervisning. Her vil vi spesielt peke på problembasert læring med utgangspunkt i reelle hendelser eller problemstillinger, og i samarbeid med eksterne aktører.

UBU har som mål å utvikle barn og unges kompetanser slik at de kan bidra til – og delta i en rettferdig og bærekraftig utvikling. Eksempler på slike kompetanser er evne til problemløsning, samarbeid og deltakelse i demokratiske prosesser. Kompetansebegrepet slik vi bruker det her, innebærer et utvidet kunnskapssyn som dekker både kunnskap, ferdigheter, holdninger og verdier. Det er spesielt i utviklingen av ferdigheter og personlig engasjement at samarbeid med eksterne aktører kan bidra til økt læringsutbytte. Dette er faktorer som er viktig for deltakelse og handlingskompetanse. Med utgangspunkt i deltakelse og medvirkning, sentrale momenter i UBU, vil vi nå se på ideer til hvordan elevene kan jobbe med ulike temaer relatert til bærekraftig utvikling.

Samarbeid og elevmedvirkning i nærmiljøet.– Hvordan komme i gang?

Ta utgangspunkt i en reell problemstilling i nærmiljøet. Temaet kan være noe elevene allerede er opptatt av, eller dere kan ta utgangspunkt i kompetansemål i læreplanen.

Neste skritt kan være å undersøke hvordan kommunen arbeider med dette temaet. Alle lokalsamfunn har utfordringer knyttet til ulike sider av bærekraftig utvikling, så her kan dere la inspirasjonen og engasjementet komme til uttrykk! Kanskje finner dere ideer og inspirasjon i lokalavisa eller hos interessegrupper?

Når klassen har bestemt seg for en problemstilling, oppfordrer vi dere til å undersøke hva som finnes av aktiviteter på nettstedet www.miljolare. no. Her vil dere finne veiledning til undersøkelser elevene kan gjennomføre, fagstoff og nyttige lenker. Veiledningen til aktivitetene er kvalitetssikret slik at elevenes resultater er pålitelige. Slik kan elevene bidra med nyttig informasjon som dere kan dele med andre. Når elevene registrerer resultater, blir dette offentliggjort og det blir mulig å sammenstille resultater mellom alle som rapporterer. Når mange skoler registrerer sine funn på samme aktivitet, slik som i Forskningskampanjen (se side 35 om Meitemark), motiverer dette elevene, fordi de ser at de er en del av noe større – de har bidratt og blir tatt på alvor.

Når dere har registrert funnene deres, kan dere for eksempel ta kontakt med relevante aktører i nærmiljøet og presentere det dere har funnet ut og/eller komme med klassens forslag til hva som eventuelt kan gjøres annerledes. Barn og unge er ofte de mest aktive brukerne av lokalmiljøet, og de kan ha mange og gode synspunkter på hvordan både skolegården, skoleveien og nærmiljøet bør være. Plan- og bygningsloven gir barn og unge rett til å delta når planer skal legges. Skolen kan gjennom sin undervisning legge til rette for medvirkning, slik at elevenes synspunkter på utformingen av eget nærmiljø kommer fram i planleggingen. På den måten kan elevene få nyttig kunnskap om kommunens planer og planprosesser og samtidig påvirke utformingen av eget nærmiljø.

Nedenfor finner dere omtale av to forslag til læringsaktiviteter på www.miljolare.no som kan brukes som utgangspunkt for lokale læringsaktiviteter.

Ekstremvær og naturfarer

Har det vært flom, ras eller andre dramatiske naturhendelser der dere bor? Her kan elevene registrere både gamle og nye hendelser. Klassen kan også intervjue folk om klimaendringer. Dere velger om dere vil registrere en hendelse, gjennomføre intervjuer eller begge deler.

I denne aktiviteten får klassen mulighet til å jobbe med lokale hendelser, både de som skyldes ekstremvær og andre ”naturkatastrofer”. Dere står fritt til å avgjøre om hendelsen er ekstrem i forhold til det som er vanlig i deres lokalmiljø. På miljolare.no registrerer dere tidspunkt for hendelsen og beskriver hva som skjedde. Oppgi hvilke kilder klassen har brukt (f.eks. medias dekning av hendelsen, folk som selv har opplevd det som skjedde og historiske kilder). Har dere egne bilder av naturhendelsen, er det spesielt fint om dere legger inn foto sammen med registreringen. Dere kan også legge inn lenker til medias dekning av det som skjedde.

Videre kan dere undersøke og registrere konsekvenser av hendelsen og hvordan den ble håndtert. Hva er folks tanker om klima og klimatilpasning? Dere kan be personer i nærmiljøet (for eksempel foreldre, besteforeldre eller naboer) svare på et kort spørreskjema, eller elevene og lærerne kan velge å besvare spørreskjemaet selv. Dere registrerer så mange spørreskjema som dere ønsker. Spørreskjemaet er utviklet i samarbeid med direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Informasjonen din klasse samler bidrar til forvaltningen og forskningens forståelse av vår sårbarhet for klimaforandringer. Aktuelle samarbeidspartnere kan være det lokale historielaget, NVE, lokalavisa, veivesenet, forskningsmiljø som jobber med klima eller kommunal forvaltning.

Delta i kommunens planlegging

Hvilke rettigheter og muligheter har dere for å påvirke nærmiljøet i deres kommune? Denne aktiviteten er todelt. Her får elevene mulighet til å hente inn informasjon om sine muligheter for deltakelse og medvirkning. Deretter blir elevene utfordret til å evaluere kommunens innsats og foreslå tiltak for økt medvirkning.

Barn og unge har rett til å få si sin mening og bli hørt. Dette er rettigheter som også gjelder i kommunal planlegging. I plan og bygningssaker har kommunene en representant for barn og unge. Det finnes egne rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. I denne aktiviteten bli elevene kjent med barn og unges rettigheter i forhold til den kommunale planleggingen, og de får kunnskap om arealplanlegging og saksgang.

På nettstedet www.miljolare.no registrerer dere eksempler på barn og unges medvirkning i deres kommune, og eventuelle egne eller andre barns erfaringer med medvirkning i kommunen. Elevene oppfordres også til å vurdere kommunens ordninger for barns medvirkning og komme med forslag til tiltak for økt medvirkning.

Aktuelle samarbeidspartnere i denne aktiviteten kan være kommuneplanlegger eller teknisk etat i kommunen, barnerepresentanten i kommunens faste utvalg for plansaker, elevråd eller barne- og ungdomsråd.

På nettsiden www.miljolare.no finner dere mer informasjon om eksemplene over samt forslag til andre aktiviteter dere kan gjennomføre i nærmiljøet. Vi vil gjerne komme i kontakt med dere som er interessert i UBU og samarbeid mellom skole og andre aktører, enten du har erfaringer å dele eller ønsker å diskutere temaet.

Nettressurser