Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Økt 6: Presentere tiltak

I denne økta skal elevane presentere sitt tiltak.

Læringsmål

Elevane skal kunne

 • formidle kunnskap om krinsløpet til karbon og argumentere for eit klimatiltak som kan redusere mengda karbondioksid i atmosfæren

Tidsbruk

Presentere tiltak  40–50 minutt
Oppsummering  5–10 minutt
TOTALT  45–60 minutt

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • atmosfæren
  luftlaget som omgir jorda
 • biobrensel
  brensel framstilt av biologisk materiale, kan også kallast biodrivstoff
 • biokol
  kol som er laga av biologisk materiale, blir brukt som eit karbonlager og for å forbetre jordsmonnet
 • celleanding
  prosess i levande celler som frigjer energi frå næringsstoff
 • det langsame karbonkrinsløpet
  flytting av karbon mellom karbonlager i jordskorpa som tar tusenvis av år
 • det raske karbonkrinsløpet
  flytting av karbon i atmosfære, hav, skog og jordsmonn
 • drivhuseffekt
  naturleg prosess der gassar i atmosfæren bidrar til oppvarming av jorda
 • energi
  noko som kan få noko til å skje
 • forbrenningsreaksjon
  kjemisk reaksjon mellom eit stoff og oksygengass der det blir gitt energi til omgivnadane
 • forvitring og erosjon
  nedbryting av fjell, stein og jord på grunn av vann, vær og vind, dette frigjer karbon
 • fossilt brensel
  brensel av fossile kjelder som olje og gass
 • fotosyntese
  prosess i planter der vatn og karbondioksid blir omdanna til oksygen og glukose ved hjelp av lysenergi
 • grunnstoff
  stoff som er bygd opp av same type atom
 • kalkstein
  karbonhaldig bergart som blir danna ved at korallar, skjel og skal frå mikroorganismar blandar seg med sand og leire på havbotnen og etter kvart blir pressa saman
 • karbonfangst og -lagring (CCS)
  tiltak for å skilje ut og oppbevare karbondioksid på ein permanent måte
 • karbonlager
  oppsamling av karbonsambindingar i jord, hav, fjell, skog osv., skjer naturleg eller ved hjelp av menneske
 • karbonsambinding
  sambinding som mellom anna består av karbon
 • kjemisk reaksjon
  prosess der eitt eller fleire kjemiske stoff reagerer og dannar nye stoff
 • kjemisk sambinding
  stoff som består av to eller fleire grunnstoff der atoma er bundne saman med kjemiske bindingar.
 • klimatiltak
  tiltak for å redusere utslepp av karbondioksid eller gjere andre klimatilpassingar
 • krinsløp
  ein lukka bane som noko beveger seg i
 • livsprosess
  prosess som skjer i levande organismar, som celleanding, vekst og formering
 • massebevaring
  det at det er like mange atom av kvar type før og etter ein kjemisk reaksjon
 • myr
  open våtmark der nedbrytinga av daudt organisk materiale går så sakte, på grunn av liten tilgang på oksygen, at det hopar seg opp som torv
 • organisme
  levande vesen
  For eksempel eit dyr, ei plante, ein bakterie eller ein sopp.
 • reaksjonslikning
  beskriving av stoffa som inngår i ein kjemisk reaksjon med atomsymbol og kjemiske formlar
 • sluttstoff
  stoff som blir laga i ein kjemisk reaksjon, står til høgre for reaksjonspila
 • utgangsstoff
  stoff som reagerer i ein kjemisk reaksjon Utgangsstoffa står til venstre for pila i ei reaksjonslikning.

Forskerspirebegrep

 • argumentere
  grunngi ein påstand
 • forklare
  gjere noko tydeleg
 • modell
  forenkla framstilling, for eksempel ein gjenstand eller ein figur, som hjelper oss å forstå noko
 • vurdere
  bedømme kvaliteten av noko