Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
  • barnetrinn 1-2
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Bruk av BISON-blikk på naturfaglige tekster

BISON-metoden er en førlesingsstrategi for å få et overblikk over en ny tekst ved å fokusere på elementer i teksten som bilder, innledning, siste avsnitt, overskrifter og nøkkelbegreper.

Naturfaglige tekster bruker mange ulike tekstelementer for å forklare, organisere, understreke og utdype viktig informasjon. Derfor er det viktig å kunne kjenne igjen og bruke de ulike tekstelementene. I arbeid med bøker kan det også være fint å se på elementer som vaskeseddel, innholdsfortegnelse, ordliste og stikkordregister.

De ulike tekstelementene kan hjelpe leseren til å

  • identifisere de viktigste poengene i teksten.
  • forutse / forberede seg på tekstinnholdet.
  • forstå vanskelig innhold.
  • finne informasjonen de leter etter.

Vi vil her gi noen eksempler på hvordan elevene kan jobbe med tekster ved å bruke BISON-metoden. Du kan bruke alle slags tekster som inneholder flere ulike tekstelementer.

BISON-metoden

Finn en tekst som inneholder flere tekstelementer og som passer til temaet dere skal jobbe med. Det ligger mange fine tekster på nysgjerrigper.no. Under viser vi eksempler på bruk av teksten Hjernen vaskes mens du sover. Tekster fra læreboka kan også brukes.

Kopier BISON-skjema til hver elev.

Aktiver forkunnskaper ved å spørre elevene hva de kan om temaet. La dem komme med sine forslag uten at du kommenterer hvis de tar feil. Oppsummer hva elevene allerede kan om temaet. 

Gjennomgå/repeter  BISON-metoden med elevene.

        B – bilder
        I – innledning
        S – sluttdel
        O – overskrifter
        N – nøkkelbegreper

Del ut en kopi av BISON-skjemaet til hver elev. Presiser at å se på de ulike tekstelementene kan gjøre informasjonen i teksten lettere å finne og forstå. Be elevene notere stikkord til hvert punkt i skjemaet mens de ser gjennom teksten.

Bilder

Be elevene se nøye på bildene. Be dem notere i skjemaet hva de legger merke til og hvilken informasjon bildene gir. Forklar at bilder kan hjelpe leseren å forstå det som blir beskrevet med ord og forstå innholdet i teksten bedre. Bildene hjelper også leseren å forstå hva som er viktigst. Diskuter hvordan bildene utdyper informasjonen i teksten, og hvordan de hjelper leseren å finne ut mer om temaet. 

Dette bildet av et sovende barn forteller at teksten handler om søvn, mens innledningen får fram det viktigste innholdet i teksten. Skjermdump fra nysgjerrigper.no Dette bildet av et sovende barn forteller at teksten handler om søvn, mens innledningen får fram det viktigste innholdet i teksten. Skjermdump fra nysgjerrigper.no

Innledning

Forklar at en innledning skal vekke leserens interesse og beskrive hva teksten handler om. Be elevene skrive inn stikkord fra innledningen i skjemaet.

Siste avsnitt

Denne delen av teksten er gjerne en oppsummering eller en konklusjon. Be elevene skrive inn stikkord fra det siste avsnittet i skjemaet. 

Overskrifter

Les opp en overskrift i en tekst. I eksempelteksten er «Hjernen vaskes mens du sover» hovedoverskriften, mens «Gliacellene rydder opp» er en underoverskrift. Spør elevene hva som kjennetegner en overskrift. Hvis de ikke nevner det selv, forklarer du at en overskrift skiller seg ut fra resten av teksten – den er større, uthevet og sier noe om innholdet i teksten under. Elevene noterer deretter overskrifter de finner i teksten i skjemaet, og også hva overskriftene forteller om teksten.

Nøkkelbegreper

Elevene skal finne ord de mener er viktige i teksten, disse kaller vi nøkkelbegreper. Forklar elevene at nøkkelbegreper av og til kan være skrevet i fet skrift eller kursiv (bokstavene står på skrå) slik at de lett skiller seg ut fra resten av teksten. Elevene kan også skrive ned ord de synes er vanskelige og som de ikke forstår.

Her er nøkkelbegreper som nerve- og gliaceller, elektriske signaler og vannkanaler markert. Her er nøkkelbegreper som nerve- og gliaceller, elektriske signaler og vannkanaler markert.

Oppsummering 

Oppsummer felles i klassen hva elevene har notert til hvert punkt i skjemaet. Her er det viktig å forklare begreper underveis slik at alle elevene har en felles forståelse av begrepene. Når elevene nå skal gå i dybden på teksten, er det viktig at de forstår alle begrepene for å få med seg helheten i teksten.

Etter at elevene har lest teksten, kan du stille elevene spørsmål om hvordan de ulike tekstelementene gjør at vi kan forstå informasjonen i teksten bedre. Klassen kan diskutere og reflektere over dette i plenum.

Øv på å bruke tekstelementer

Etter hvert som elevene blir kjent med tekstelementer ved hjelp av BISON-metoden, kan de øve seg på å ta noen av dem i bruk selv. Målet er at de skal få trening i å fokusere på og bruke tekstelementene i egenproduserte tekster for å gjøre det lettere for andre å lese og forstå innholdet.

Bildetekster

Gi elevene kopier av faktatekster med illustrasjoner der bildeteksten er fjernet. Veiled elevene i å skrive korte og konsise bildetekster som hjelper leseren å knytte illustrasjonen til teksten. 

Figurer og navn på figurdeler

Gi elevene en figur av noe de kjenner til fra før. Dette kan være alt fra et objekt til en syklus, for eksempel vannets kretsløp. Be elevene sette navn på de ulike delene.

Overskrifter

Gi elevene kopier av sider fra faktabøker med avsnitt der overskriftene er fjernet. Veiled elevene i å skrive tydelige, korte overskrifter som hjelper leseren å forutsi innholdet i avsnittene.

 

Nettressurser

(naturfagsenteret.no)
(nysgjerrigper.no)