Hopp til hovedinnhold

Fasit oppgave 1-18 Plastalderen

Fasit til oppgaver fra "Plastalderen".

1. Et veldig stort antall former (som kalles konformasjoner) er mulig selv med en slik kort del av en kjede.

2.(a) Van der Waals-krefter. (b) Omtrent 100 ganger så svake.(c) Materialets styrke skyldes at det må brytes et enormt antall intermolekylære bindinger for å bryte det opp.

3. Mr for -CH2O- er 30. Antall mol-kjeder i prøven er halvparten av antall mol endegrupper. Gjennomsnittlig Mr for prøven dividert med 30, gir gjennomsnittlig kjedelengde (det vil si antall -CH2O-grupper i kjeden).

4)

 

  

 

5) En batchprosess er en prosess der produktet lages i en serie faste mengder, i motsetning til en kontinuerlig strøm.

6) C2H5OH → H2C=CH2 + H2O.

7) Råolje blir først destillert, deretter blir noen av fraksjonene «cracket». Etylen er et av produktene fra denne «crackingen».

8) (a) Den største elektrontettheten i π-orbitalene er lengre fra mellomrommet mellom kjernene enn i en σ-orbital. Derfor er de mindre effektive til å holde kjernene sammen.
(b) Energien i π-bindingen er 256 kJ mol-1. (c) «Homolytisk» betyr at bindingen brytes ved at et elektron av det bindende paret går til hvert av atomene som deltar i bindingen.

9) Karbondioksid eller karbonmonoksid (avhengig av oksygenmengden), vann og aluminiumoksid.

10) De mer lineære kjedene kan pakke seg sammen mer effektivt.

11) Homogen katalyse foregår i samme fase som reaktantene (dvs. at begge er væsker eller begge er gass), mens heterogen katalyse foregår i en annen fase enn den reaktantene befinner seg i (vanligvis fast katalysator og flytende eller gassformige reaktanter). Homogen katalyse er mer effektiv på den måten at katalysatoren i sin helhet er tilgjengelig for reaktantene, men de kan være vanskeligere å fjerne fra produktene for å resirkulere dem i prosessen. I heterogen katalyse er bare atomene eller molekylene i overflaten tilgjengelige for reaktantene, men den kan lettere fjernes fra produktene ved filtrering eller ved at den
er pakket fast i en kolonne.

 12) I addisjonspolymerisasjon henger molekylene seg ganske enkelt sammen etter hverandre (adderes ved hjelp av en katalysator), mens i kondensasjonspolymerisasjon
elimineres et lite molekyl, slik som for eksempel vann, i løpet av  polymerisasjonsreaksjonen. Det elimineres ikke noe slikt molekyl ved addisjonspolymerisasjon. Derfor har addisjonspolymerer eksakt samme empiriske formel
som monomeren de lages av.

13) HOOC(CH2)2COOH, og NH2(CH2)6NH2.

14) NH2(CH2)5COOH

15) I nylon-6 er alle amidgruppene like. I nylon-6.6 peker alternerende amidgrupper i motsatt retning.

 

fasit oppgave 15, plastalder

16(a) (i) Van der Waals-krefter, (ii) hydrogenbindinger. (b) Hydrogenbindinger. Jo lavere forholdstall det er mellom hydrogenbindende og van der Waals-bindende
grupper desto lettere er det å skille molekylene fra hverandre og desto lavere er smeltepunktet.

17) Hydrogenbindende grupper kan bindes til vannmolekyler, men ikke van der Waals-bindende grupper (i samme grad). Jo lavere forholdstallet mellom hydrogenbindende og van der Waalsbindende grupper er, desto lavere er altså vannabsorpsjonen.

18) Molekylene til den nederste  er mer lineære og vil pakke seg tettere sammen
enn den øverste og det gjør det vanskeligere å skille dem fra hverandre.