Nettsted

Artsdatabanken

Artsdatabanken

Artsdatabanken ble etablert i 2005. Den er en statlig institusjon som skal formidle og bearbeide kunnskap om biologisk mangfold i Norge. Skolesektoren er en uttalt målgruppe for Artsdatabanken. Mye av den kunnskapen som organisasjonen fremskaffer vil kunne være en ressurs i naturfagsundervisning.

Orkideen Marisko er forsvunnet på grunn av utbygging og skogsdrift på mange lokaliteter, men er fortsatt utbredt i mange kalkområder på Østlandet, i Midt-Norge og nord til Øst-Finnmark. Foto: Per Gustav Thingstad Orkideen Marisko er forsvunnet på grunn av utbygging og skogsdrift på mange lokaliteter, men er fortsatt utbredt i mange kalkområder på Østlandet, i Midt-Norge og nord til Øst-Finnmark. Foto: Per Gustav Thingstad

Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold. Dets viktigste rolle er å forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om arter og naturtyper. Artsdatabanken ble opprettet som et resultat av at Regjeringen og Stortinget har ønsket en større vekt på kunnskapen som skal ligge til grunn for å styrke arbeidet med biologisk mangfold. Artsdatabanken er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Informasjonen Artsdatabanken sammenstiller og presenterer vil kunne være av interesse for skole- og undervisningssektoren. Presentasjonsformene som er valgt gjør at kunnskapen er egnet for eksempel som faktagrunnlag i en undervisningssituasjon. Etter hvert som de viktigste tjenestene nå begynner å komme på plass på Artsdatabankens nettsted, vil det også være mulig å skreddersy løsninger for skole og utdanning.

Nettressurser

(artsobservasjoner.no)
Artsobservasjoner er en uavhengig felles tjeneste for rapportering av artsfunn.
(naturtyper.artsdatabanken.no)
(artsportalen.artsdatabanken.no)
(databank.artsdatabanken.no)
(artsdatabanken.no)
(artskart.artsdatabanken.no)