Hopp til hovedinnhold
Nettsted

energiportalen.no

energiportalen.no

Energiportalen kan brukast som simuleringsverktøy i naturfag eller andre relevante fag i ungdoms- og vidaregåande skolar. Elevane kan såleis gjere energianalyse av alle norske bustadar.

entelligens energiportalen energiskolene Lærarar og skoleelevar kan nytte Energiportalen som simuleringsverktøy til å utforske tiltak som verkar inn på energibruken i bustadar. Elevene kan gjennomføre måling i eigne bustadar for å undersøke blant anna:

  • Kva bestemmer energibruken i bustaden min?
  • Kva skal til for at bustaden blir meir energieffektiv?

Elevane får tilgang til informasjon om eigen bustad ved å søke på adresse eller på gards-/bruksnummer. Deretter legg dei inn opplysningar om bustadstandard, oppvarming og husstandsinformasjon. Ut frå dei innlagde opplysningane blir dagens energibruk og kostnad rekna ut.

Elevane kan så velje å undersøke effekten av ulike energitiltak – varmepumper, vedomn, pelletsomn, etterisolering av tak, veggar og golv, utskifting av vindauge, samt installasjon av varmestyringssystem (sentral enhet som individuelt kan regulere temperaturen i forskjellige soner i boligen (ofte panelovner). Reguleringen skjer primært i form av natt- og dagsenking av temperaturen, men kan også brukes til å regulere ned temperaturen i hele boligen hvis man drar på ferie).

For kvart tiltak blir innsparing i energibruk og energikostnad rekna ut, samt forventa reduksjon av CO2-utslepp.