Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • kjemi 1

Tidsbruk

 • 1 - 2 timer

Bestemmelse av molekylmassen til en ukjent, enprotisk syre

Dette er et åpent forsøk hvor elevene skal bestemme molekylmassen til en ukjent enprotisk syre. Elevene har begrenset tilgang til ressurser.

Vi har ikke alltid ubegrenset tilgang til ressurser når vi skal planlegge og gjennomføre kjemiforsøk. Det kan være forskjellige årsaker til dette: Stoffet vi skal undersøke kan finnes i begrensede mengder, det kan være økonomiske eller miljømessige hensyn å ta i forhold til både forbruk av stoffer og håndtering av rester etter forsøket.

Før elevene kan starte, må de bli enige om hvordan de skal fordele følgende på en mest mulig hensiktsmessig måte. Det blir  ikke gitt påfyll når disse stoffene er brukt opp. Elevene må vite at når det er tomt så er det tomt!

 • 25 mL 0,1 mol/L NaOH
 • 0,24 g ukjent enprotisk syre
 • 25 mL destillert vann
 • fenolftalein

Når elevene har blitt enige om en fordeling av stoffene, skal de jobbe sammen og planlegge forsøket slik at de gjennomfører så mange paralleller som mulig for å øke påliteligheten i resultatet. Metoden elevene velger bør dessuten være slik at resultatet blir så nøyaktig som mulig. Elevene må selv blir enige om hvordan de vil arbeide (i par, små grupper eller som en stor gruppe).

Etter forsøket bør elevene diskutere metoden de valgte for fordeling av ressurser og metodene de ulike gruppene valgte for å bestemme molekylvekten: Hva ville blitt gjort annerledes dersom forsøket skulle gjennomføres på nytt (med de samme ressursene)? Hva var de største feilkildene?

Faglig forklaring

Syren som skal brukes er sulfaminsyre, NH2SO3H, Mm= 97,09 g/mol.

I 0,24 g,  som er det som skal fordeles, er det 2,47 · 10-3 mol syre.

Elevene skal bestemme Mm. De kjenner mHA og de har en kjent base med kjent konsentrasjon. Hvis elevene velger å titrere må de huske å ta hensyn til fortynninger de har gjort underveis.

HA (aq) + NaOH (aq)  → NaA (aq) + H2O (l)
HA : NaOH
1: 1
nHA = nNaOH
Mm(HA) = nNaOH· mHA

Kommentarer/praktiske tips

Elevene bør ha gjennomført og kjenne til titrering som metode.

En oversikt over ressursene kan skrives på tavla i begynnelsen av undervisingsøkten slik at elevene hva de har til rådighet.

HMS
Elevene bør vite at ukjente stoffet er en syre og at stoffet er klassifisert som irriterende. Rester etter forsøket leveres tilbake til læreren. Søl tørkes opp og nøytraliseres. Nøytraliserte rester kan restene skylles bort ved å helle avfallet i vasken med mye strømmende vann. Spillområdet vaskes grundig med vanlig vaskemiddel.

Følgende R- og S-setninger gjelder
R36 Irriterer øynene.
R38 Irriterer huden.
R52 Skadelig for vannlevende organismer.
R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
S28.1 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann.
S61 Unngå utslipp til miljøet.

Se HMS-datablad for ytterligere informasjon.

Materialer og utstyr

 • vanlig glassutstyr
 • 0,1 mol/L NaOH
 • sulfaminsyre
 • destillert vann
 • fenolftalein