Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • teknologi og forskningslære x og 1

Valg av drikkebeger

Er det mulig ved hjelp av datalogging å finne ut hvilke drikkebeger som egner seg best til å holde temperaturen på optimalt nivå? Dette er et åpent forsøk der dere skal få trening i å planlegge og gjennomføre forsøk med dataloggere og rapportere/publisere resultater.

Forsøkene tar utgangspunkt i følgende situasjon:

Til en tilstelning skal det serves både varme og kalde drikker. Vertskapet ønsker å få rede på hvilket drikkebeger som egner seg best for dette formålet siden de ønsker å bruke bare en type beger. Hvilken type drikkebeger holder temperaturen på optimalt nivå? Vertskapet ønsker å vurdere beger med og uten lokk og beger av materialene papp, plast eller isopor, eventuelt andre typer drikkebeger.

Drikkebeger

Om gjennomføringen

Situasjonen er gitt, men dere må formulere problemstillingen klarere. Framgangsmåten og konklusjonene er helt åpne, uten på forhånd gitte ”fasitsvar”. Dere må selv diskutere dere frem til: Hva betyr ”best” her, hvilke variabler skal måles, hva er relevant/irrelevant i denne sammenhengen, hvordan skal målingene gjøres, hva slags konklusjoner kan man trekke av observasjonene, osv. Dere bør også vurdere hvordan de kan redusere usikkerhet og feilkilder i målingene deres. 

Alt dette skal dokumenteres i gruppens rapport fra forsøket. Benytt dataloggere til målingene og digitale verktøy for bearbeiding av resultater og rapportskriving.

Kommentarer/praktiske tips

Denne aktiviteten er et åpent forsøk der elevene skal få trening i å planlegge, gjennomføre og publisere/rapportere resultater. Aktiviteten legger også forholdene godt til rette for å argumentere for egne konklusjoner, og lese og kommentere andres resultater og konklusjoner.

Elevene bør arbeide i grupper på 3-4 elever.

Dette forsøket kan lærer og elever gjøre mer ut av. Elevgruppa kan etter gjennomføringen av målingene lage et utkast til rapport der de argumenterer for en foreløpig konklusjon. Dersom dere bruker en læringsplattform (Classfronter eller it’s learning), kan elevgruppene legge sine rapporter inn i dette systemet. En annen gruppe får i oppdrag å lese gjennom og kommentere både framgangsmåte og konklusjoner. Elevene bør være kritisk konstruktive i sine tilbakemeldinger: Hva kan gjøres bedre og hvordan? Deretter kan gruppa bearbeide sin rapport på nytt og lage et bedre sluttprodukt. På denne måten kan elevene lære av hverandre og elevgruppene arbeider med flere kompetansemål i læreplanen.

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
   • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære 1
  • Den unge ingeniøren
   • dokumentere og vurdere konstruksjoners fysiske egenskaper og funksjonalitet ved hjelp av målinger og enkle beregninger

Materialer og utstyr

 • datalogger med temperatursensor
 • datamaskin med programvare for datalogger
 • ulike typer drikkebeger med og uten lokk