Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • kjemi 1

Hvor mye virkestoff er det i naproksen?

Et vanlig betennelsesdempende legemiddel er naproksen. I dette forsøket skal elevene planlegge og gjennomføre et forsøk der de bestemmer mengden naproksen i en utlevert tablett.

Dette legemiddelet foreligger i tablettform, og hver tablett inneholder vanligvis 500, 375 eller 250 milligram av selve virkestoffet naproksen. Virkestoffet inneholder en karboksylsyregruppe. Elevene kan anta at tabletten løser seg helt i vann, og at ingen av de andre stoffene i tabletten er syrer eller baser.

Elevene må selv lage løsningene de vil bruke.

Naproxen Ka(naproksen)= 6,3٠10-5 mol/L

Faglig forklaring

En syrebase-titrering med NaOH-løsning er en grei måte å løse denne oppgaven på.

Regneeksempel

Om en tablett naproksen som inneholder 250 mg virkestoff vet vi følgende:

mnaproksen = 250 mg = 0,250 g

nnaproksen = m/Mm = 0,250 g/ (230 g/mol) = 1,09 x 10-3 mol

Hvis tabletten løses i vann og løsningen fortynnes til 100 mL får vi en løsning med c = 0,011 mol/L.

Ved titrering av 25 mL av naproksenløsningen med 0,100 mol/L NaOH vil forbruket være VNaOH = n/c = 2,72 x 10-4 mol/0,10 mol/L = 0,00272 L = 2,72 mL base

Kommentarer/praktiske tips

Forsøket er godt egnet for elevene til å vurdere feilkilder og resultater.

Hvis elevene ikke vurderer hvilke konsentrasjoner og volumer løsningene de skal bruke bør ha før de setter i gang med å lage disse, kan de fort ende opp med konsentrasjoner/volumer som gjør resultatene usikre.

For å gjøre forsøket utfordrende for elevene, kan de få utdelt tabletter med ukjent mengde virkestoff.

Elevene bør få vite hvor mange tabletter hver gruppe kan få utdelt, slik at de tar hensyn til dette når de planlegger forsøkene sine.

0,100 mol/L NaOH (CAS-nummer 1310-73-2): Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Bruk øyevern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

 • Læreplan i kjemi (KJE01-02)

  Kjerneelement

  • Praksiser og tenkemåter i kjemi (KE769)
  • Kjemiske reaksjoner (KE771)

  Kompetansemål

  • Kjemi 1
   • planlegge og gjennomføre forsøk, estimere usikkerhet og vurdere feilkilder, presentere resultater og argumentere for gyldigheten av resultater og konklusjoner (KM6238)
   • gjennomføre volumetrisk og gravimetrisk titreranalyse og drøfte bruk av titreranalyse (KM6233)

Grunnleggende ferdigheter

 • Å kunne regne (GF4)

Materialer og utstyr

Vanlige kjemikalier og utstyr som finnes i skolens kjemirom.

Tema