Ekstern læringsressurs

Trafikksikker skoleveg

enne aktiviteten går ut på at elevene tegner inn på kart hvilke skoleveger de vanligvis benytter når de går eller sykler til skolen, og at de markerer trafikkfarlige steder. Hvor mange av elevene føler seg utrygge på skoleveien på grunn av trafikken, og hvorfor oppfattes noen steder som utrygge? Send opplysningene og forslag til tiltak til de som arbeider med trafikksikkerhetsplaner i kommunen.

miljolare.no

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker