Bok

Hav og kyst

Hav og kyst

Historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og naturområder av stor betydning. Heftet inspirerer til å lære mer om våre unike hav- og kystområder og kan bestilles gratis i klassesett. Det har også kommet et idéhefte med forslag til undervisning.

Hav og Kyst Alt liv begynte i havet, og det er fortsatt viktig for vår eksistens. Ressursene i havet har bygget vår rikdom og velstand og hatt stor betydning for Norge som nasjon, vår kultur og vår identitet. Havbunnen er en biologisk skattkiste som vi fortsatt vil høste av på en bærekraftig måte. Men alt tyder på at presset på ressursene vil øke i framtida, både i våre havområder og globalt. Heftet er utgitt av Klima- og miljødepartementet og inneholder historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og naturområder av stor betydning. Heftet er på 28 sider og kan brukes i naturfagene, samfunnsfag og norsk i ungdomsskole og videregående skole.

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
  • Mangfold i naturen
   • observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Forskerspiren
   • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Den unge biologen
   • trekkje ut informasjon frå biologiske tekstar, brosjyrar, aviser, bøker og frå Internett, og vurdere korleis informasjonen er underbygd
  • Biologisk mangfald
   • forklare kva omgrepet biologisk mangfald omfattar, og drøfte spørsmål kring ansvaret for å ta vare på biologisk mangfald lokalt og globalt
   • forklare korleis biologisk mangfald heng saman med variasjon i habitat og nisjar i økosystema
 • Biologi 2
  • Den unge biologen
   • finne fram til ny kunnskap i biologi frå ulike medium og vurdere informasjon og påstandar i media på eit fagleg grunnlag
   • drøfte miljøutfordringar lokalt og globalt med utgangspunkt i biologisk kunnskap
  • Økologi
   • gjere greie for faktorar som regulerer vekst og storleik av populasjonar og forvalting av bestandar i eit berekraftig perspektiv
   • forklare korleis økosystem kan endre seg over tid, og knyte det til klimaendring og andre miljøproblem