Bok

Svein Sjøberg: Naturfag som allmenndannelse

Naturfag som allmenndannelse

Nylig kom den tredje utgaven av Naturfag som allmenndannelse ut. Denne utgaven er en gjennomgående revisjon av tidligere utgaver av boka som er betegnet som standardverket i naturfagdidaktikk. Boka brukes ikke bare i Norge, men har også en solid posisjon i Sverige og Danmark. Den brukes av lærere og i lærerutdanning, av didaktikere innen andre fagområder, av naturvitere og leses også av et interessert publikum.

Naturfag som allmenndannelse Naturfag som allmenndannelse

Svein Sjøberg har gjennom mange år vært en profilert debattant i mediebildet når det gjelder naturfaget i skolen og utdanningspolitikk generelt. Han har stått i spissen for å bygge opp forskningsfeltet naturfagdidaktikk i Norge de siste fire tiårene. Boka gir en grunnleggende innføring i dette feltet.

Som i tidligere utgaver finner vi kapitler som forklarer, begrunner og utfordrer begrepene didaktikk og fagdidaktikk, som diskuterer naturfaglige metoder, teorier og modeller. Det er kapitler om vitenskapsteori, elevforestillinger i naturfag og om hvordan naturfagene bør organiseres; hva er begrunnelsene bak integrert eller fagdelt naturfag, hvilken plass skal samfunnsperspektivet ha i skolens naturfag eller hvordan begrunnes det praktiske arbeidet i skolefaget. Den nye utgaven er utvidet med nyere teori om læring. Kjønnsperspektivet i naturfaget og stereotypiene som lever om de ulike vitenskapsfagene er områder som har vært gjenstand for forskning, og forskningsresultater presenteres. Boka setter naturfaget både i et nordisk og i et internasjonalt perspektiv og presenterer forskning som viser at naturvitenskap har en helt annen posisjon blant elever og foreldre i utviklingsland enn i vår del av verden. I en tid med stort behov for ny teknologi på viktige samfunnsområder, er laber interesse for naturvitenskap og teknologi et faresignal og til ettertanke.

Lærerstudentene trenger fagkunnskaper for å kunne bli gode lærere i faget. I tillegg trenger de kunnskaper i fagenes didaktikk. Fagdidaktikk fremmer studentens egen læring i faget, gir kunnskaper og forståelse for elevenes læring i faget og gir kunnskap om og innblikk i fagets egenart og teorier.

Men kunnskaper i fag og fagdidaktikk er ikke nok. Å være lærer i naturfag betyr å kunne argumentere overfor elever, foreldre og kanskje skoleledelse om hvorfor vi skal ha naturfag, hvordan undervisningen skal organiseres, utvalg av lærestoff og valg av metoder. Jevnlige undersøkelser om elevenes kunnskaper i og om naturfag påvirker også en naturfaglærer og gjør at en naturfaglærer lett blir involvert i debatter om forholdene i norsk skole. Som lærere i naturfag får vi også spørsmål om emner som ikke er naturvitenskap, men som ikler seg vitenskapelig terminologi.

Naturfag som allmenndannelse er med på å gi naturfaglæreren naturfaglæreridentitet og evne til å skille naturvitenskap fra pseudovitenskap og argumentasjon fra synsing. Den nye utgaven er fremdeles den boka mange av oss har lært å kjenne og som har gjort den til et standardverk, men den er også oppdatert i forhold til nyere undersøkelser og forskning og til dagens skoledebatt. En viktig bok for alle naturfaglærere på alle nivåer i utdanningsløpet.