Bok

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn - vårt ansvar

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn - vårt ansvar

Brosjyren gir en oversikt over biologi, bestandsstatus i Norge, Sverige og Finland, forvaltning av rovvilt i norsk natur, herunder bestandsmål, overvåking, jakt og felling, politiske målsettinger, regioner og rovviltnemnder. Videre er det informasjon om erstatningssystemet for tap av husdyr og tamrein og om forebyggende tiltak. Til slutt har den et kapittel om menneske og rovdyr.

Rovviltbrosjyre

Målgruppene for brosjyren er vid. Vi har i utarbeidelsen av den sett for oss at den kan brukes av forvaltningen; privat, kommune og stat, at skoleverket kan bruke den i undervisning fra ungdomsskolenivå, av organisasjoner og for alle andre som har interesse av temaet.

Brosjyren er en oppdatering og fornying av brosjyren; Bjørn, ulv, jerv, gaupe - vårt ansvar, som hadde siste opptrykk i år 2000.