Hopp til hovedinnhold

Relevante kompetansemål for datastyrt mikrodrivhus etter 10. årstinn

Naturfag

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte
 • skrive logg ved forsøk og feltarbeid og presentere rapporter ved bruk av digitale hjelpemidler 
 • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen

Mangfold i naturen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene

Fenomener og stoffer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 • forklare resultater fra forsøk med strømkretser ved bruk av begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon
 • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

Teknologi og design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • ut fra kravsspesifikasjoner utvikle produkter som gjør bruk av elektronikk, evaluere designprosessen og vurdere produktenes funksjonalitet og brukervennlighet
 • teste og beskrive egenskaper hos materialer som brukes i en produksjonsprosess
 • gjøre rede for elektroniske kommunikasjonssystemer på systemnivå og drøfte samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike

Matematikk

Geometri

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • analysere, også digitalt, egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og anvende disse i forbindelse med konstruksjoner og beregninger
 • utføre og begrunne geometriske konstruksjoner og avbildninger med passer og linjal og andre hjelpemidler 
 • bruke formlikhet og Pytagoras’ setning i beregning av ukjente størrelser 
 • tolke og lage arbeidstegninger og perspektivtegninger med flere forsvinningspunkter ved hjelp av ulike hjelpemidler
 • bruke koordinater til å avbilde figurer og til å finne egenskaper ved geometriske former
 • utforske, eksperimentere med og formulere logiske resonnementer ved hjelp av geometriske ideer og gjøre rede for geometriske forhold av særlig betydning innenfor teknologi, kunst og arkitektur

Måling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • anslå og beregne lengde, omkrets, vinkel, areal, overflate, volum og tid, og kunne bruke og endre målestokk
 • velge passende måleenheter, forklare sammenhenger og regne om mellom ulike måleenheter, bruke og vurdere måleinstrumenter og målemetoder i praktisk måling, og drøfte presisjon og måleusikkerhet
 • gjøre rede for tallet π og bruke dette i beregninger av omkrets, areal og volum

Kunst og Håndverk

Design

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • designe produkter ut fra en kravsspesifikasjon for form og funksjon
 • beskrive ulike løsningsalternativer i design av et produkt ved hjelp av skisser og digital programvare
 • lage funksjonelle bruksgjenstander og vurdere kvaliteten på eget håndverk

Arkitektur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv
 • samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger
 • vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger
 • forklare hvordan klima, kultur og samfunnsforhold påvirker bygningers konstruksjon, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon
 • bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer

Er bakgrunnsstoff for