Hopp til hovedinnhold

Sikkerhet knyttet til feltarbeid

Risikovurderinger knyttet til feltarbeid vil variere i omfang og innhold. Det er et helt annet risikobilde knyttet til en ekskursjon på høyfjellet om vinteren sammenlignet med en skoletime i skogholtet bak skolen om sommeren. Det er like fullt nyttig å ha tenkt gjennom mulige scenarier på forhånd.

Feltarbeid med elever må risikovurderes, og risikovurderingen skal dokumenteres i henhold til de retningslinjer skole eller skoleeier har gitt. Men, det finnes ikke én bestemt måte å gjøre risikovurderinger på og det finnes ikke noen absolutt fasit på hvor lav risikoen må være for å gjennomføre et feltarbeid.

En risikovurdering innebærer å stille en rekke spørsmål: Hva kan gå galt? Hvorfor kan det gå galt? Hvor sannsynlig er det at det går galt? Hvilke tiltak kan du gjøre for å unngå at det skal gå galt? Hva gjør du om uhellet er ute? Andre faktorer, som elevenes alder, fysiske form, erfaring og spesielle behov bør også tas hensyn til når man gjør en risikovurdering.

Hva bør du avklare og risikovurdere i forbindelse med feltarbeid?

Ettersom feltarbeid gjerne foregår utenfor skolens område, må sikkerhetsvurderinger i forbindelse med feltarbeid også inkludere veien til og fra felt og eventuelt overnatting. I tillegg bør man være forberedt på at uforutsette hendelser kan oppstå. Å la elevene gjøre egne risikovurderinger kan være en del av forberedelsen til et feltarbeid.

Første gang man gjør en risikoanalyse av feltarbeid kan det virke omfattende. Men, man gjennomfører ofte lignende feltarbeid flere ganger, og har man først gjort dette grundig en gang, har man et godt utgangspunkt for neste gang man skal ut. Husk at risikovurderinger er ferskvare. Hvis du vil bruke en risikovurdering du har fra et tidligere år, eller en du har fått fra noen andre, gå gjennom risikovurderingen og oppdater den slik at den passer.

Forslag til momenter som bør avklares i god tid før feltarbeidet:

 • Har skolen en prosedyre for feltarbeid som skal følges?
 • Er bemanningen tilstrekkelig slik at tilsynet er forsvarlig?
 • Har de(n) ansvarlige nødvendig opplæring i for eksempel førstehjelp og livredning?
 • Finnes det lokale forskrifter/reguleringer knyttet til ferdsel/transport som er relevante for feltarbeidet?
 • Trengs det tillatelser for å gjennomføre feltarbeidet?
 • Trengs det samtykke fra foresatte?
 • Er det en plan for hva som skal gjøres i nødsituasjoner (ulykke eller evakuering fra felt)?
 • Hvordan er tilgjengeligheten og kommunikasjonsmulighetene i felt, både mellom deltakere og eksterne?
 • Vet elevene hva de skal gjøre og hvordan?

Forslag til momenter en risikovurdering bør omfatte:

 • Transport og transportruter til og fra felt
 • Innkvartering/boforhold
 • Terrenget der feltarbeidet skal foregå / ferdsel i felt
 • Ferdsel ved / på / i vann
 • Aktivitetene som skal gjennomføres
 • Utstyr som skal brukes
 • Klima- og værforhold
 • Dyre- og planteliv i feltområdet
 • Påvirkning av naturen/feltområdet

Vi har laget et eksempel på en risikovurdering med utgangspunkt i momentene over og en mal for risikovurdering av feltarbeid.

Noen praktiske tips til utendørsaktiviteter med elever

 • Sjekk at alle er kledd, skodd og forberedt på å være utendørs.
 • Avtal møtepunkter og tidspunkter.
 • Avklar og fordel ansvar og oppgaver for både lærere og elever.
 • Bli enige om nødsignaler og bruk av for eksempel fløyter dersom elevene kommer bort fra hverandre.
 • Plasser deg slik at alle kan se og høre deg tydelig, snakk «med vinden» og unngå at solen blender elevene.
 • Laminer noen hvite ark og ta med whiteboard-penner for å kommunisere beskjeder som for eksempel klokkeslett og møteplass.
 • For å være lett synlig, bruk klær i sterke og iøynefallende farger.

 

Dette dokumentet er sist oppdatert 21.05.2024. Universitetet i Oslo kan ikke holdes ansvarlig for bruk av informasjonen.