Engasjerende utgangspunkt for skriving!

Denne artikkelen beskriver hvordan det å jakte på bokstaver og tall i naturen kan stimulere mange naturfaglige ferdigheter og være utgangspunkt for skriving i naturfag.

Naturen er full av former som ligner på bokstaver og tall. Jakten på bokstaver og tall i naturen er en aktivitet fra naturfag.no som oppmuntrer til å gå ut og lete etter slike. Aktiviteten passer godt for barnehage og barnetrinn, men den har også vært brukt på ungdomstrinnet og i lærerutdanningen. Aktiviteten går ut på å finne naturelementer som er formet som bokstaver og tall og ta bilder av disse.

Se! Jeg er en J! Se! Jeg er en J!   … og nå er jeg en C! … og nå er jeg en C!

Motivene kan for eksempel være planter, dyr, sopp, skyer, vann eller steiner. Det kan være detaljer eller avstandsbilder. Motivene kan gjerne samles over tid, på turer i ulike miljøer og til ulike årstider. Når elevene har samlet en del motiver, settes disse sammen til en digital presentasjon i et presentasjonsprogram. Elevene kan også lage collage/plakat. Elevene bør oppmuntres til å lage en tekst som beskriver hvert motiv. Å beskrive observasjoner er en sentral kompetanse i naturfag, og beskrive er ett av de hyppigst brukte verbene i kompetansemålene. Etter 2. trinn skal elevene for eksempel beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og i naturen. Etter 4. trinn skal elevene bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det en har observert.

Plakaten er satt sammen av bilder levert til konkurransen Jakten på bokstaver og tall i naturen over flere år. Plakaten er satt sammen av bilder levert til konkurransen Jakten på bokstaver og tall i naturen over flere år. Foto: Bøleråsen barnehage, Bøleråsen barneskole, Ila skole, Fjellhamar skole, Frydenlund skole, Fossheim skole, Gamlebyen skole, Høvik skole, Leknes skole, Svanholmen barnehage, Svarttjern skole, studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og Naturfagsenteret.

Jakten på bokstaver og tall i naturen kombinerer ute- og inneaktiviteter og gir elevene et tydelig oppdrag når de skal ut i naturen. Lærere forteller at dette engasjerer elever og barnehagebarn. Aktiviteten er enkel og konkret og gir elevene trening i mange ulike ferdigheter. De yngste elevene får en fin anledning til å øve på å gjenkjenne formene til bokstaver og tall. Videre får elever i alle aldre god trening i å observere. Det er kanskje ikke så vanskelig å finne kvister, greiner og røtter som ligner på tall og bokstaver. Men når elevene utfordres til å finne andre motiver enn dette, stimuleres kreativitet, undring og nysgjerrighet. Alle tre er sentrale kompetanser i naturvitenskap og naturfag.

jakten på bokstaver og tall i naturen Foto: Bøleråsen barnehage, Bøleråsen barneskole, Ila skole, Gamlebyen skole og Naturfagsenteret.

Hvorfor er steinen formet som en T? Hvorfor er steinen formet som en T? Foto: 9. klassinger ved Ramberg skole Jakten på bokstaver og tall i naturen gir mulighet til å bruke digitale verktøy på en kreativ måte. Å bruke digitalt kamera gjør det lett å innhente og systematisere observasjoner fra naturen. Elevene kan ta mange bilder fra nært og fjernt hold, av store og små, lette og tunge objekter (Mork og Erlien, 2010). Et kamera gjør det mulig å ta med seg en T i et svaberg og en fugleflokk som danner F på himmelen, tilbake til klasserommet. I et presentasjonsprogram er det lett å systematisere bildene, for eksempel etter alfabetet eller tallrekken, og legge til tekst som beskriver motivet. 

Hva med å bruke Jakten på bokstaver og tall i naturen som en konkurranse i klassen eller for hele skolen? Hvem har laget en S på dette bladet? Hvem har laget en S på dette bladet? Foto: Klukhagan barnehage Elevene kan deles inn i grupper og samarbeide om å finne motiver og lage presentasjon. Bli enige om vurderingskriterier på forhånd sammen med elevene, for eksempel at det bør være variasjon i motivene, hvert motiv bør ha en beskrivende tekst som inneholder naturfagsord, at det ikke er lov til å manipulere bildene osv.

Nysgjerrighet og engasjement som stimuleres gjennom Jakten på bokstaver og tall i naturen kan være et fint utgangspunkt for videre utforskende aktiviteter og skriving. Larven på bildet på forrige side kan elevene for eksempel forsøke å finne ut mer om ved å bruke felthåndbøker. Spennende motiver som elevene har lyst til å forske videre på, kan det være lurt å ta flere bilder av fra ulike vinkler og ev. også lage små videosnutter av.

I det følgende vil jeg vise et eksempel på hvordan et motiv fra Jakten på bokstaver og tall i naturen kan bli utgangspunkt for en naturfaglig tekst. Motivet i dette eksemplet er fuglefjæra med en vanndråpe på.

Detaljer eller det store bildet? Vanndråpe på fuglefjær danner O. Detaljer eller det store bildet? Vanndråpe på fuglefjær danner O. Foto: Elever fra Misund Montessoriskule   Fugler i lufta danner en F. Fugler i lufta danner en F. Foto: Elever fra Misund Montessoriskule

Hva er det som gjør at vanndråpen ligger oppå fjæra og ikke forsvinner ned mellom rillene? Et søk på Internett kan gi informasjon om fjær og egenskapene til fjær. I dette tilfellet velges kildene Wikipedia og Store norske leksikon (snl.no). Å lage tankekart kan være en fin måte å systematisere informasjonen på en oversiktlig måte. En slik systematisering er et godt utgangspunkt for å skrive velstrukturerte og sammenhengende tekster. Skriveaktiviteter som starter med å lage tankekart kan fungere bra for mange elever, men de bør ha et avgrenset tema (se Solheim (2009): Frå tankekart till skriving. I Vatn, Folkvord og Smidt (red): Skriving i kunnskapssamfunnet), som f.eks. fjær i dette eksemplet. Her benyttes et digitalt tankekart til å systematisere søkeresultatene, se et eksempel under hvor også informasjonskildene er oppgitt i tankekartet.

Skjermdump av digitalt tankekart om fjær. Dette tankekartet er laget ved hjelp av www.mindomo.com Skjermdump av digitalt tankekart om fjær. Dette tankekartet er laget ved hjelp av www.mindomo.com

Tankekartet er utgangspunktet for å skrive fagteksten om fuglefjær. Skriverammer eller maler for skriving kan være en god hjelp når elevene skal skrive fagtekster. I dette eksemplet benyttes skrivemalen 5-avsnittsskisse (se mer informasjon og flere eksempler i Mork & Erlien (2010): Språk og digitale verktøy i naturfag). Det første trinnet i denne skriveaktiviteten er å skrive tre stikkord om temaet, se eksempel i tabell på neste side. Det andre trinnet er å skrive en setning på grunnlag av hvert stikkord. I tredje trinn skrives det enda to setninger som skal ramme inn hovedinnholdet: en innledende setning og en avsluttende setning. I det fjerde trinnet utvides hver setning til et avsnitt ved å utdype innholdet i hver setning. Til slutt vurderer forfatteren om strukturen i hvert avsnitt og overgangen mellom avsnittene er bra.

Dersom elevene ønsker å skrive lengre tekster, kan de godt benytte samme framgangsmåte med tre stikkord, innledning og avslutning i hvert avsnitt.

Det hører med til historien at under arbeidet med dette eksemplet kom jeg over en del fjær fra en måke som endte sine dager i en veikant. Bildet under viser eksempler på ulike fjærtyper fra dette individet.

Ulike fjærtyper fra måke. Ulike fjærtyper fra måke.

Da jeg studerte fjærene med en digital lupe, oppdaget jeg flere spennende detaljer. I detaljbildet under ser vi hvordan små kroker på hver fjær kobler den til andre fjær.

Små kroker på hver fjær kobler den sammen med andre fjær, noe som er med på å holde vannet borte. Små kroker på hver fjær kobler den sammen med andre fjær, noe som er med på å holde vannet borte.

En fugleloppe som også dukket opp da fjærene ble studert i digital lupe. En fugleloppe som også dukket opp da fjærene ble studert i digital lupe.

Jakten på bokstaver og tall i naturen er en aktivitet som skaper motivasjon og engasjement hos elever. Dette engasjementet kan utnyttes ved å bruke motiver elevene selv har funnet til å gjøre videre utforskninger i naturen, eller gjennom informasjonssøk i tekstkilder. Arbeidet kan munne ut i elevenes egne fagtekster.