Hopp til hovedinnhold

Utforsking av jord

Jord er et tema som er et godt utgangspunkt for lærerens undervisning og elevenes læring. Det er sentralt ut fra naturfagets kompetansemål. Gjennom en variert undervisning hvor elevene lærer gjennom egen utforskning, lesing, skriving og gode læringssamtaler, kan også kompetansemål fra norsk knyttes til dette undervisningsopplegget.

Elevene har allerede mange erfaringer knyttet til jord. Temaet har et stort potensiale for undring og elevenes egne spørsmål. Hvordan ville det vært om det ikke fantes jord? Hvordan dannes jord? Hvorfor trenger plantene jord?

Jord – et rikt tema. Jord – et rikt tema.

Å lære naturfag handler om å lære det naturvitenskapelige språket og ha en naturfaglig begrepsforståelse. Begrepsforståelse er avgjørende for å kunne lese med forståelse, for å kunne skrive tekster og for muntlig deltakelse. For at elevene skal kunne utvikle begrepsforståelse, er det viktig å legge vekt på få begreper. Dette bør være begreper som det er sannsynlig at elevene møter på i flere sammenhenger innenfor naturfag. Dette kan være begreper knyttet til det å utforske (forskerspirebegreper), som f.eks. observere, undersøke og bevis. Det kan også være naturfaglige begreper, som f.eks. absorbere og organisme.  

En start på et utforskende undervisningsopplegg om jord kan være å få fram elevenes forkunnskaper. Hva vet de om jord? Hvor finner vi jord, og hvem bruker jord? Tenk-par-del er en metode som egner seg godt til å få fram elevenes ideer. Da får elevene tenke i ett minutt, så deler to og to elever tankene sine med hverandre. Deretter får noen av toer-gruppene dele med resten av klassen. Skriftliggjør gjerne oppsummeringen med elevenes innspill på smartboard eller på en flippover. Da er det mulig å gå tilbake senere i undervisningsopplegget for å tilføye ny kunnskap. Andre spørsmål som kan diskuteres videre er  hvordan jord er viktig for plantene, for menneskene og for dyrene.

Skriftliggjøring av elevenes muntlige aktivitet. Skriftliggjøring av elevenes muntlige aktivitet.

Utforsking: Observasjoner av jord

I denne aktiviteten skal elevene undersøke to ulike typer jord. Som lærer har du på forhånd fått tak i moldjord (jord A) og sandholdig jord (jord B). Moldjord kan være blomsterjord fra butikken. Den sandholdige jorda kan hentes ute eller lages ved å tilsette fin sand til blomsterjord. Introduser forskerspirebegrepet å observere.

Observere betyr å studere noe nøye ved å bruke flere av sansene sine. Det kan være hensiktsmessig å gjennomgå med elevene hvordan vi observerer og noterer ned våre observasjoner. Se under for et forslag til retningslinjer.

En elev bruker stereolupe. En elev bruker stereolupe. La elevene observere ved hjelp av lupe eller stereolupe. Elevene noterer ned observasjonene sine på et eget ark. Be elevene skrive dato på arket. Dette kan være nyttig, spesielt hvis de observerer det samme flere ganger. Når forskere observerer, skriver de som regel ikke i fulle setninger, men mer i stikkordsform.

Sett fram to beholdere med jord; jord A og jord B. Elevene tar så en prøve (en spiseskje) fra hver beholder og legger det på et hvitt ark. De observerer først jord A og noterer ned observasjonene sine. Deretter gjør de det samme med jord B.

Du kan bruke elevarkene under «Vedlegg» i høyre marg. Elevarket Observasjon av jord A og B er et støttende ark hvor elevene kan fylle inn det de observerer med sansene. Elevarket Observasjon av jord er mer åpent, og kan for eksempel brukes til en oppsummerende tekst. 

Jordobservasjoner fra arbeidsboka til en elev på 2. trinn. Jordobservasjoner fra arbeidsboka til en elev på 2. trinn.

Klassen deler observasjonene sine med hverandre i en felles oppsummering, og læreren skriver ned elevenes observasjoner på f.eks. en flippover.

Jordobservasjoner, elevenes muntlige innspill gjengitt på flippover. Jordobservasjoner, elevenes muntlige innspill gjengitt på flippover.

Begrepet egenskap bør også introduseres for elevene. Det som elevene observerer når de undersøker jordprøvene, er egenskaper ved de to jordtypene. En egenskap er noe de kan se, føle, høre, lukte eller smake.

 

Utforsking: Jord kan holde på vann

I denne utforskingen skal elevene lete etter flere bevis på at ulike jordtyper kan være forskjellige. Elevene tar to spiseskjeer med jordtype A på et hvitt ark. De heller en spiseskje vann på jorda, før de smører den våte jorda utover arket. Så ruller de jorda mellom fingrene. Deretter undersøker de jordtype B på samme måte. Elevene noterer ned observasjonene sine underveis. Gå gjennom resultatene. Hva har elevene funnet ut? Hva er deres bevis for dette? Oppsummer til slutt og noter ned elevenes innspill.

Sammenligning av jord fra arbeidsboka til en elev på 2. trinn. Sammenligning av jord fra arbeidsboka til en elev på 2. trinn.

Etterpå sammenlignes egenskapene ved de to jordprøvene enten i plenum på en flippover eller ved hjelp av et sammenligningsdiagram i arbeidsboka. Det kan være hensiktsmessig å la elevene jobbe sammen to og to. Samarbeidet kan legge til rette for gode faglige samtaler. Ut ifra disse to utforskingene ser elevene at jord kan ha ulik sammensetning og ulike egenskaper.

Elevenes erfaringer som utgangspunkt for refleksjon

Det er viktig at vi ikke bare forlater elevenes observasjoner etter at aktiviteten er over. Nå har elevene fått felles erfaringer som et utgangspunkt for refleksjon. Refleksjonen kan gjøres gjennom f.eks. klasseromssamtale. Fokuser på evnen jord har til å holde på vann. Be elevene beskrive hva som skjedde når de helte vann på jorda. Hvor gjorde vannet av seg? Hjelp elevene til å forstå at jord holder på vann. Hjelp dem også til å koble dette til plantenes overlevelse. Hva med tørr jord, vil den holde seg sammen? Hva skjer med tørr jord når det er sterk vind? Fuktigheten i jord er også viktig for dyrene og plantene som lever der, da den hindrer at jord blåser avgårde. Klassen kan nå i fellesskap definere hva jord er. De har undersøkt jord og kanskje kommet fram til at jord er laget av små steiner og døde plante- og dyrerester. Jord inneholder også vann og luft. Lufta finnes i rommet mellom de små bitene som er jorda. Lufta er viktig for dyrene og plantene som lever der. Spør om elevene har sett leire. Leire er veldig finkornet sand. I leire er det lite døde plante- og dyrerester. Leire inneholder rikelig med vann, men det er vanskelig for dyr og planter å leve i leire siden det er lite luft der.

Elevene lærer gjennom å jobbe utforskende. Spør vi elevene hva de har lært, svarer de ofte med hva de har gjort. Det kan derfor være nyttig å bevisstgjøre elevene på forskjellen mellom å gjøre noe og hva de lærer av det. En kort oppsummering som fokuserer på hva som er gjort og hva som er lært kan være en god avslutning på en utforskende aktivitet.

Elevene har laget illustrasjoner til nøkkelsetninger. Elevene har laget illustrasjoner til nøkkelsetninger.

Tema