Å lete etter naturfag i nyhetsbildet

Naturfag er ikke bare noe som finnes i læreboka og på laboratoriet. Det er noe som foregår i oss og rundt oss hele tiden. Et sideblikk på naturfagrelaterte nyheter kan bidra til å vise fagets aktualitet og forankring i menneskers hverdag. 

Avis

Dette kan vi ta med inn i naturfagundervisningen på flere måter, og vi presenterer noen alternativer her.

Oppdrag for en elev per uke

Elever kan få i oppdrag å presentere en naturfagrelatert nyhet for resten av gruppa. Dette kan for eksempel gjøres ved at en elev per uke kommer med et slikt bidrag. Forslag til organisering:

 • Læreren lager en liste over alle elevene, setter opp et ukenummer på hver elev – og lar hver elev få en kopi av lista.
 • Elevene får beskjed om at det er den enkeltes ansvar å ha med sitt bidrag til den første naturfagtimen i aktuell uke.

Når det gjelder elevenes valg av nyhet kan de få følgende instruksjon:

 1. Du velger selv noe som du synes er interessant, men temaet må kunne knyttes til læreplanen i naturfag.
 2. Når du forteller om temaet ditt, må du:
  • Si noe om hvorfor nyheten har noe med læreplanen å gjøre
  • Fortelle hvorfor du valgte denne nyheten. Synes du den var interessant, spennende, sjokkerende, komisk, overraskende eller nyttig?
  • Presentere nyheten med dine egne ord.
  • Si litt om kilden.  Hvor fant du artikkelen?  Er det en kilde du kan stole på gir tilstrekkelig/riktig informasjon?

Etter at eleven har fortalt om ”sin” nyhet, kan de godt ha en samtale i plenum. For eksempel: Er det noen etiske problemstillinger knyttet til artikkelstoffet? Er utviklingen bare positiv - eller bare negativ - for samfunnet?

Dette opplegget kan også tilpasses en kortere tidsperiode.

Kåring av ukens mest  .......  naturfagnyhet

Her skal elevene finne fram til ukas mest nyttige/ overraskende/ sjokkerende/ morsomme osv naturfagnyhet. Elevene avgjør i fellesskap hva som skal være i fokus (eller kanskje flere ting skal være i fokus) hver uke.

Elevene kan enkeltvis eller i grupper komme med forslag på nyheter. De må kunne si et par ord om hvorfor de synes at nettopp denne nyheten er morsom eller sjokkerende. Til slutt kårer elevene i fellesskap den nyheten som vinner.

Nyheter kan brukes ved oppstart eller avslutning av et tema

Arbeide med et nytt tema: For en del av læreplanens tema som for eksempel energi og bioteknologi, vil det jevnlig forekomme nyhetsoppslag. Til første time med temaet energi kan elevene få i oppgave å ta med seg ferske nyheter som er knyttet til dette temaet. Disse nyhetene kan legges fram i en gruppe og fungere som en introduksjon.

Avslutte arbeidet med et tema: Da har elevene bedre forutsetning for å skjønne nyhetsoppslagene og kan bruke dem på andre måter. Elevene legger fram nyheten i grupper, og kan etterpå bruke dette:

 • som input til en plenumsdiskusjon
 • til å lage et innlegg i debatten om energi eller bioteknologi. Dette skal være en meningsytring, og kan godt formuleres som et leserbrev til en lokalavis. Elevene kan bruke nyhetsoppslagene til inspirasjon, eller si noe om hva de mener om oppslaget og hvorfor de synes det de gjør. Slike meningsytringer leses opp i for de andre elevene, eller henges opp i naturfagrommet.

En lete-konkurranse

Dette er en aktivitet som kan egne seg ved avslutningen av skoleåret. Nå er elevene kjent med temaene i læreplanen, og dette er en periode med vekt på å repetere læreplanens mål.

Elevene arbeider i grupper, og de skal finne fram til en nyhet innenfor hvert hovedmål i læreplanen. De kan velge dagsaktuelle nyheter så langt det er mulig, men det er også en smal sak å søke i avisers nettarkiv e.l., dersom det er vanskelig å finne ferskt stoff. Det bør være et poeng å relatere nyheten til konkrete kompetansemål i læreplanen, og ikke bare de mer generelle hovedområdene.

Ved hjelp av klipping, liming og skriving kan elevene samle resultatene sine på store flipover-ark. Disse kan til slutt vises fram til en annen gruppe, eller de kan henges opp i naturfagrommet.