Kan vi stole på vitenskapen?

Utdrag av boka "Kan vi stole på vitenskapen" som er tilrettelagt for bruk i videregående skole. Teksten omhandler vitenskapens egenart og vitenskapsteori.

Den første delen beskriver Vitenskaplig metode og omhandler:

 • Hva er vitenskap?
 • Hva er sannhet?
 • Hva skiller vitenskapelig tenkemåte fra andre tenkemåter?
 • Finnes det andre sannheter enn vitenskapens?
 • Kan vitenskapelige teorier bevises eller motbevises?
 • Hvordan blir vitenskapelig kunnskap testet og begrunnet?

Den andre delen beskriver Vitenskapsteori og omhandler:

 • Hva går vitenskapelig teori ut på
 • Hva menes med teorier, og hvordan bevise og motbevise dem
 • Intersubjektivitet, prøvbarhet, kontrollerbarhet og gjentakbarhet
 • oppklarende spørsmål om vitenskap og hva som karakteriserer vitenskap og hvordan en vitenskapsteoretiker ville kunne svare på disse spørsmålene.

 

 

Naturfagsenteret har med tillatelse av forfatterne, Odd Wormnæs og Arnt Inge Vistnes, tilrettelagt deler av teksten av boken ”Kan vi stole på vitenskapen” for bruk i videregående skole.

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 2
  • Den unge biologen
   • forklare kvifor publisering og fagleg kritikk er nødvendige prosessar i biologi som vitskap

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 2
  • Den unge forskeren
   • drøfte hvordan ulike fysiske teorier kan eksistere ved siden av hverandre, til tross for at de kan være motstridende

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag 2
  • Geoforskning
   • gjøre rede for problemstillinger, metoder og resultater i ett forskningsfelt innen geofag
   • planlegge, gjennomføre, presentere og vurdere forsknings- og feltarbeid i en geotop

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 2
  • Forskning
   • gjøre rede for trekk ved vitenskapelig metode i kjemi, og gi eksempler på forklaringsmodeller som ikke er forenlige med kjemiens forklaringer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære X
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for hvordan et naturvitenskapelig prosjekt planlegges, gjennomføres og etterarbeides før det blir publisert
 • Teknologi og forskningslære 1
  • Den unge forskeren
   • gjøre rede for hvordan et naturvitenskapelig prosjekt planlegges, gjennomføres og etterarbeides før det blir publisert
 • Teknologi og forskningslære 2
  • Vitenskapsfilosofi og vitenskapsteori
   • beskrive hovedtrekk i den historiske utviklingen av vitenskapelige tenkemåter og drøfte teknologiens rolle i denne utviklingen
   • gjøre rede for hovedideene til noen sentrale vitenskapsteoretikere og vitenskapsfilosofer