Undervisningsopplegg
Passer for
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7

Les for å lære: Pliosaurer

I 2008 gravde en gruppe norske forskere fram en monsterøgle på Svalbard. Øgla er den største pliosauren som er funnet noen sinne. Dette forskningsprosjektet skal vi bruke som utgangspunkt for ulike leseaktiviteter.

Leseaktiviteter kan gjerne knyttes til andre tekster enn de fra lærebøkene i naturfag. I dette undervisningsopplegget tar vi utgangpunkt i en tekst om pliosaurer fra nysgjerrigper.no.

Felles for leseaktivitetene i dette undervisningsopplegget er at elevene får spesifikke instrukser og veiledning på hvordan leseoppgaven skal løses. Det kan for eksempel være å fokusere på viktige sider i teksten og reflektere over innholdet. Læreren bør støtte, guide og gi elevene instrukser om leseprosessen. Det er også viktig at elevene samarbeider underveis. Lesing kan gjøres i fellesskap for eksempel i grupper på to–tre elever. Den enkelte leseren får dermed tilbakemelding fra to kilder: selve teksten og andre lesere.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i Jørn Hurums funn av pliosaurer på Svalbard. Dette er et fint utgangspunkt for et leseprosjekt som lett kan skape nysgjerrighet hos elever. Den forhistoriske kjempeøgla på Svalbard er et eksepsjonelt forskningsfunn som har skapt stor internasjonal interesse og mange elever kjenner til saken, og de kjenner Hurum fra tv og media. Tekstene vi har brukt beskriver særtrekk ved dyret og noen av metodene som forskerne bruker for å grave ut restene av kjempeøglene på Svalbard.

Pliosaur angriper en plesiosaur. (c) Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo / Atlantic Productions Pliosaur angriper en plesiosaur. (c) Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo / Atlantic Productions

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter (KE67)
  • Jorda og livet på jorda (KE70)

  Kompetansemål

  • 4. trinn
   • utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut (KM801)
  • 7. trinn
   • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg (KM772)
   • gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap (KM804)

Grunnleggende ferdigheter

 • Å kunne skrive (GF2)
 • Å kunne lese (GF3)
Forsøk og praktisk arbeid

Trekk ut informasjon fra en tekst om pliosaurer

Denne leseaktiviteten tar utgangspunkt i artikkelen Verdens største pliosaur fra nysgjerrigper.no.

 1. Forberede lesingen / foregripe innholdet i teksten: Hva handler teksten om? Se på overskrifter, innledning, bilder og bildetekst. Hva vet dere om pliosaurer fra før?
 2. Les artikkelen og strek under ord og setninger som beskriver særtrekk ved pliosauren. Oppsummer det dere har funnet i grupper eller plenum.
 3. Les igjennom teksten en gang til. Strek nå under ord og setninger som beskriver forskernes arbeidsmetoder. Oppsummer det dere har funnet i grupper eller plenum.

Tekst om pliosaurer på nysgjerrigper.no Tekst om pliosaurer på nysgjerrigper.no

Kommentarer/praktiske tips

Her har vi tatt utgangspunkt i en tekst om pliosaurer fra nysgjerrigper.no. Målgruppen for nysgjerrigper.no er elever på barnetrinnet. Artiklene på dette nettstedet er ofte skrevet på en spennende måte, samtidig som tekstene er ganske korte og har et enkelt språk.

I denne aktiviteten får elevene to enkle og spesifikke leseinstrukser: lokaliser egenskaper til pliosauren og forskningsmetoder. Ved å få et så tydelig oppdrag kan elevene oppleve dette mer som en jakt på opplysninger i stedet for lesing av en tekst. Ved å markere egenskaper og arbeidsmetodene har elevene fått med seg essensen i denne teksten.

Hver oppgave bør etterfølges av en diskusjon i små grupper eller i hel klasse. På den måten får elevene repetert det de har lest, de må uttrykke innholdet muntlig og de får mulighet til å sammenligne egne understrekinger med det andre har streket under. Her er det en god anledning å forklare og diskutere vanskelige ord. Hva er for eksempel luffe, øgle og knokkel. Oppsummeringen bidrar til å skape refleksjon og bevissthet rundt hva som er viktig i teksten og er en viktig del av leseprosessen.

Elevene kan fortsette aktiviteten med å systematisere innholdet i for eksempel en tabell som vist nedenfor. Elevene kan selv finne på kategorier i kolonnen til venstre.

Egenskaper til pliosaurer
Lengde 15 meter
Hvor levde de? I havet
Hvor gammel? 150 millioner år gammel
   

Materialer og utstyr

 • tekst fra nysgjerrigper.no
 • fargeblyanter

Nettressurser

(nysgjerrigper.no)
Forsøk og praktisk arbeid

Gjenkjenn påstander

Les gjennom artikkelen Verdens største pliosaur fra nysgjerrigper.no og prøv å finn ut om bestemte påstander er sanne eller usanne. 

Enkelt nivå: Hvilke påstander er tydelig omtalt i teksten. Vær forberedt på å begrunne valgene dine.

 1. Pliosauren som ble funnet på Svalbard er verdens største. 
 2. Forskerne som har funnet pliosauren, er fra Japan.
 3. Pliosauren må ha vært ca. 15 meter lang.

Middels nivå: Hvilke påstander uttrykker ideer som kan støttes av informasjon i teksten. Vær forberedt på å begrunne valgene dine.

 1. Forskerne tror dette er den eneste pliosauren på Svalbard.
 2. Å transportere pliosauren fra Svalbard kan ødelegge dyret.

Vanskelig nivå: Hvilke påstander synes du virker fornuftig og kan støttes av informasjon fra teksten kombinert med hva du kan fra før. Vær forberedt på å begrunne valgene dine. 

 1. Forskerne som fant pliosauren, har gjort en viktig oppdagelse innen evolusjon.
 2. Det har aldri eksistert pliosaurer som er lengre enn 15 meter.

 

Kommentarer/praktiske tips

I denne aktiviteten får elevene oppgaver på tre ulikt nivåer. På enkelt nivå er det om å gjøre å lete etter ord og begreper i teksten. På middels  nivå må elevene forstå og tolke innholdet i teksten. På vanskelig nivå må elevene bruke sin forståelse av teksten og vurdere eller sammenligne informasjon med ting de kan fra før.

Ved å gi leseoppgaver på disse tre ulikt nivåene får elevene gradvis større utfordringer. De kan lese teksten litt overflatisk til å begynne med, men for å løse oppgavene på anvendt nivå må de vise at de virkelig har forstått innholdet.

Materialer og utstyr

 • tekst fra nysgjerrigper.no

Nettressurser

(nysgjerrigper.no)

Pliosaur

Les korte tekster om pliosauren og løs interaktive oppgaver til tekstene.

 

Kommentarer/praktiske tips

Å benytte tekster som elevene skal rekonstruere, gir god trening i lesing og større grad av refleksjon rundt innholdet. I denne aktiviteten skal elevene fylle inn ord i tekst og svare på flervalgsoppgaver knyttet til tekster.

Pliosaurens historie

Pliosauren var et marint rovdyr som levde for 150 millioner år siden. I 2008 ble skjelettet av en pliosaur funne oppe i et fjell på Svalbard. Denne animasjonen viser hva som skjedde med dyret fra det døde til det ble funnet i fjellet.

Forsøk og praktisk arbeid

Lag et tankekart

Lag et digitalt tankekart med informasjon om pliosaurer.

Bruk et digitalt verktøy som for eksempel Mindomo, MindManager eller FreeMind til å lage tankekartet. Dere kan skrive om pliosaurer generelt eller om funnet på Svalbard.

Bruk informasjon fra de tidligere aktivitetene og søk etter mer informasjon på nettet.  Bruk tekst, bilder, lenker og gjør tankekartet om plioaurer så utfyllende og beskrivende som mulig.

Del inn informasjonen i ulike kategorier som for eksempel:

 • egenskaper ved pliosauren
 • miljøet som pliosauren levde i
 • forskningsresultater
 • forskningsmetoder

Presenter tankekartet dere har laget for hverandre.

Tankekart om pliosaur

Kommentarer/praktiske tips

Å lage diagrammer og tankekart av en tekst er en viktig lesestrategi. På den måten får elevene trening i å trekke ut viktig innhold fra tekster og tankekartet hjelper dem i å oppsummere og systematisere det på en oversiktlig måte. Elevene må da vise at de har fått med seg innholdet og kan bearbeide det til et eget produkt. Tankekart egner seg spesielt godt når stoffet skal struktureres i flere nivåer.

Elevene kan lage tankekart på papir også, men et digitalt tankekart gir mange fordeler. Det digitale kartet kan lagres og bearbeides på en enkel og effektiv måte. Det er lett å flytte på de ulike boksene og omorganisere kartet og lage nye kategorier. Det er mulig å legge til bilder, videoer, lenker og lengre tekster og lage en mer interaktiv oppsummering. Ulike symboler kan brukes til å markere de ulike punktene i kartet etter for eksempel hvor viktig de er, eller hva som er ferdig underveis i prosessen. Elevene kan presentere kartene for hverandre med prosjektør eller ved å bruke en elektronisk tavle. På denne måten vil tankekartet også fungere godt som et presentasjonsverktøy. 

Tips elevene om lenkene til høyre dersom de har problemer med å finne stoff om pliosaurer.

 

Materialer og utstyr

 • PC med Internett og verktøy for å lage tankekart (f.eks. Mindomo, MindManager eller FreeMind)

Bakgrunnsstoff

Nettressurser

(mindomo.com)
(blogg.forskning.no)
(forskning.no)