Undervisningsopplegg
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1

Verdiklargjøring

Undervisningsopplegget består av øvelser for å bevisstgjøre egne valg og verdier. Metoden som benyttes er aktivt verdivalg eller verdiklargjøring som kan hjelpe oss til å bli klar over egne meninger, interesser og holdninger, slik at vi kan å handle mer i overensstemmelse med dette.

Verdiklargjøring egner seg godt i undervisning som berører sammenhenger mellom holdninger, interesser og handlinger. Gjennom verdiklargjøring kan vi gi elevene trening i å uttrykke seg muntlig og skriftlig, vi kan lære dem å finne kunnskap som grunnlag for egne meninger og gi dem øvelse i å hevde dem. Aktivt verdivalg er å:

 • foreta bevisste valg ut fra hensynet til ulike alternativer og konsekvenser
 • gjøre valg vi er tilfreds med og stolt over og som vi gjerne forteller til andre
 • foreta valg vi handler i overensstemmelse med og ofte gjentar Målet er altså ikke å lære bort visse verdier, men å øve elevene opp i vurderingsprosesser.

I dette undervisnignsopplegget finner dere forslag til aktiviteter som kan få elevene til å tenke gjennom sine valg. Undervisningsopplegget egner seg når det undervises om energi og miljøutfordringer.

Biltrafikk

Forsøk og praktisk arbeid

Argumentasjon for standpunkter om biltrafikk

Bilbruken har økt kraftig de seinere årene og prognosene sier at denne utviklingen vil fortsette. Hva slags argumenter har dere for/mot økt bilbruk?

Den ene halvdelen av gruppen skal skrive ned argumenter for hvorfor vi må planlegge for økt bilbruk (utbygging av veier, parkeringsplasser med mer), mens den andre halvdelen skriver ned argumenter for hvorfor vi bør redusere bilbruken i Norge.

Når argumentene er skrevet ned og de er gjort tilgjengelig for alle, går dere sammen to og to, en fra hver halvdel av klassen, for å intervjue hverandre. Den ene forsvarer sin gruppes standpunkt for/mot økt bilbruk, mens den andre argumenterer imot. Etter 5 minutter bytter dere roller.

Biltrafikk

Kommentarer/praktiske tips

Samtal med elevene om verdien av å lytte til andres standpunkt og argumentasjon. Hvordan er det å bruke argumenter som de egentlig ikke står inne for?

Hva lærte elevene av denne prosessen? Finn elevene flere argumenter for eller mot bilbruk?

Forsøk og praktisk arbeid

Hva er viktig for meg?

Vurder om dere klarer dere uten en del gjenstander eller innretninger som bruker elektrisk energi.

Arbeid først individuelt med punkt 1–3.

 1. Skriv ned 10–12 gjenstander eller innretninger som bruker elektrisk energi og som du bruker jevnlig.

  Eksempler:

  • Kjøleskap
  • Datamaskin
  • Mikrobølgeovn
  • Fjernsyn
  • Radio
  • Fryseboks
  • Strykejern
  • Komfyr 
  • Varmt vann i dusjen/badekaret 
  • Panelovner
  • Lamper for belysning
  • Varmegolv på badet
  • Musikkanlegg 
  • Mobiltelefon
 2. Sett ett kryss ved 5 gjenstander som du best kan klare deg uten.
 3. Sett to kryss ved tre gjenstander som du ikke ville være uten.

Sett dere sammen i gruppe på 3 elever og argumenter for hverandre for valgene med ett og to kryss.

 • Hvilke konsekvenser har dine valg for ditt daglige liv?
 • Hvor lett er det å overholde disse valgene i framtida? Bli enige i gruppen om hvor dere samlet ville sette ett kryss og to kryss.
 • Var det lett å bli enige om valgene?
 • Hadde dere forskjellige meninger om valgene? Hva besto uenigheten i?
 • Hva kan dere si generelt om valgene for ett kryss og for to kryss?

Hvor enige er dere i klassen om disse valgene?

Forsøk og praktisk arbeid

Rangering av problemer/utfordringer

Denne aktiviteten går ut på at dere skal rangere punktene i en oppsatt liste med ulike samfunnsproblemer/ miljøproblemer.

Hva oppfatter du som det viktigste problemer å ta opp nå? Sett 1 foran det viktigste problemet, 2 for neste og slik at alle problemene blir rangert.

 • Forurensing av luft og vann
 • Utrydding av dyrearter
 • Mangel på frilufts- og naturområder
 • Økt drivhuseffekt
 • Befolkningsøkningen på jorda
 • Arbeidsløshet
 • Mangel på lov og orden
 • Tilsettingsstoffer i mat
 • Rovdyr som angriper husdyr
 • Bruk av sprøytemidler i jordbruket
 • Fattigdommen i mange land
 • Mangel på energikilder
Fabrikk

 

Kommentarer/praktiske tips

Lista kan gjøres mer omfattende, eller kanskje den bør være kortere og med andre utfordringer. Diskusjonen etterpå kan avspeile de ulike oppfatningene og motivasjonene for å mene det en gjør. Det blir også viktig å ta opp om og hvordan vi forsøker å gjøre noe med de mest alvorlige og presserende utfordringene.