Undervisningsopplegg

Økt 1: Introduser elektrisitet

fargerike lyspærer www.pixabay.com

I denne økta begynner elevene å arbeide med temaet elektrisitet. De går inn i rollen som elektrikerlærlinger og får et oppdrag de skal jobbe med framover. De lærer også om fire hovedfunksjoner for elektrisk strøm: gi lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse og kommunikasjon. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • sortere gjenstander som bruker strøm i fire hovedkategorier etter funksjon
 • observere ei lampe og beskrive funksjonen til de enkelte delene

Tidsbruk

1A. Introduser tema og oppdrag  15–20 minutter
1B. Gjennomgå funksjonen til gjenstander som bruker strøm  15–20 minutter
1C. Gjennomgå ulike deler av lampa    15–20 minutter
 TOTALT  45–60 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • atom
  en partikkel som alle stoffer er bygget opp av
 • elektrisitet
  noe som skjer fordi partikler har ladning
 • elektrisk krets
  sammenhengende system som strømmen kan bevege seg i Eksempel: En krets kan bestå av batteri/stikkontakt, ledninger og lyspærer.
 • elektrisk strøm
  elektroner som beveger seg i samme retning
 • elektron
  en bitte liten partikkel med negativ ladning som finnes i alle atomer
 • isolere strøm
  egenskap til noen materialer (f.eks. plast) som gjør at elektroner står fast og ikke kan bevege seg
 • ladning
  egenskap noen partikler har
  En partikkel kan ha positiv eller negativ ladning.
 • lede strøm
  egenskap som noen materialer har (f.eks. metaller) som gjør at elektroner kan bevege seg og skyves fra atom til atom
 • motstand
  punkt i en elektrisk krets hvor det er tungt å skyve ladninger gjennom
  I motstanden brukes strømmen til å lage lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon, for eksempel i lyspære, kjøleskap, mobil og TV.
 • partikkel
  en liten del av et stoff

Forskerspirebegrep

 • analysere
  undersøke deler av noe nøye
 • egenskap
  kjennetegn ved et materiale
  For eksempel hvordan materialet ser ut og kjennes ut.
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • materiale
  det som ting er laget av
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen
 • undersøke
  prøve å finne ut mer om noe
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

1. Skriv ut et lærlinghefte til hver elev.

2. Gjør deg kjent med / tilpass PowerPoint-presentasjonen hvis du vil bruke den.

3. Vi anbefaler at du skriver ut og gjør deg kjent med progresjonstabellene som vil være til hjelp i underveisvurderingen (se egne avsnitt i veiledningen). I denne økta er det progresjonstabellen System, form og funksjon som er mest aktuell.

4. Bruk et stort flippoverark, og lag en tabell med én kolonne for Naturfagsord og én for Hverdagsord. Se malen. Arket skal fylles ut litt etter litt, sammen med elevene, i øktene framover. Det er en fordel om arket kan henge i klasserommet. 

5. Skriv følgende overskrift på en papirstrimmel, og heng den øverst på begrepsveggen før økta: 

 Elektrisitet


6.
Skriv følgende nøkkelsetninger  og nøkkelbegrep på papirstrimler (skal henges på begrepsvegg i økta):

Vi bruker elektrisk strøm til å få lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse og kommunikasjon. 

 

Elektrisk strøm. 

 

Merk: Forkurs om system, form og funksjon

Dersom dere ikke har jobbet med begrepene system, form og funksjon i naturfag tidligere, anbefaler vi å gjennomføre økta som heter Forkurs: Små og store systemer før dere går i gang med økt 1 av undervisningsopplegget Elektrisitet. Heng uansett opp nøkkelsetningene fra forkurset når dere begynner å jobbe med Elektrisitet:

 

Funksjon er hva noe gjør eller hva det brukes til.
Et system er satt sammen av deler som jobber sammen. 
Delens form kan hjelpe delen å fungere som den skal.
Alle delene i et system har hver sin funksjon.
  

 

 

Materialer og utstyr

 • lærlinghefter
 • gule lapper
 • papirstrimmel til overskrift, nøkkelord og nøkkelsetning 

Utstyrsliste for alle økter

Forsøk og praktisk arbeid

1A. Introduser tema og oppdrag

Ark 2 i PowerPoint. Fortell at elevene framover skal ha rollen som elektrikerlærlinger og da må de lære hva elektrisitet er. Å være lærling betyr at du lærer deg et yrke mens du jobber i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. For å kunne få jobb i dette yrket, må du ta et fagbrev, som er et bevis for at du har lært det du skal.

Som lærlinger får dere et oppdrag: dere skal ta fagbrev som modellhuselektrikere. Med dette fagbrevet kan dere ikke jobbe som vanlig elektrikere etterpå, men som modellhuselektrikere.

For å kunne få fagbrev trenger dere å lære om elektrisk strøm. Som lærlinger skal dere fylle ut et lærlinghefte, samarbeide om å lage ei bok om lamper og lage et modellhus som består av flere rom. Dere skal jobbe sammen to og to, og samarbeide om å lage ett rom. Hvert rom skal ha en bryter og to lamper.

Ark 3 i PowerPoint. Vis fram lærlingheftet. Som lærling er læringheftet et viktig hjelpemiddel for deg. Der kan du skrive notater, løse oppgaver, lage arbeidstegninger og slå opp elektrikerord i en egen ordliste.

Ark 4 i PowerPoint. Gjennomfør tenk-par-del med dette spørsmålet: Hva kan skje hvis strømmen blir borte i en hel uke?

Merk: En god strategi når elevene skal dele i plenum er å spørre vilkårlige elevpar: Hva snakket dere om? for å inkludere flere enn de som vanligvis vil dele. Spørsmålsformuleringen signaliserer at det ikke er farlig om de ikke kommer med rett svar, men at du er interessert i høre hva de har diskutert og hvordan de har resonnert. Det legger til rette for at flere av elevene deltar aktivt i klasseromsdiskusjonen. Når de vet at i oppsummeringen kan hvem som helst bli spurt, ikke bare de som rekker opp hånda, vil dette også kunne bidra til å fokusere diskusjonen i par først. 

Ark 5 i PowerPoint. Når dere har gjennomført tenk-par-del, kan du påpeke at alt elevene har nevnt viser at vi bruker strøm til mye forskjellig. Fortell at vi pleier å si at strøm har fire hovedfunksjoner: Vi bruker strøm til å få lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse og kommunikasjon. 

Kommunikasjon i denne sammenhengen

Det kan være nødvendig å tydeliggjøre for elevene hva som menes med kommunikasjon i denne sammenhengen. Eksempler på gjenstander som har kommunikasjon som funksjon, er gjenstander vi kan bruke til å kommunisere direkte med andre, slik som mobiltelefon, pc, nettbrett o.l. Men det kan også være gjenstander som radio, tv og musikkanlegg, som kommuniserer lyd og bilde til oss. 

 

Ark 6 i PowerPoint.  Les følgende nøkkelsetning høyt og heng den på begrepsveggen:

Vi bruker elektrisk strøm til å få lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse og kommunikasjon.


Del ut et lærlinghefte til hver elev, og si at de skal skrive navn på forsiden. Be dem bla opp på side 2, og notere nøkkelsetningen i rute 1 under overskriften Elektrisk strøm. Fortell at dere skal notere flere slike nøkkelsetninger framover. Legg til at nøkkelsetningene forteller det viktigste de lærer om elektrisitet, og som de må kunne for å få fagbrev som modellhuselektrikere.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • atom
  en partikkel som alle stoffer er bygget opp av
 • elektrisitet
  noe som skjer fordi partikler har ladning
 • elektrisk krets
  sammenhengende system som strømmen kan bevege seg i Eksempel: En krets kan bestå av batteri/stikkontakt, ledninger og lyspærer.
 • elektrisk strøm
  elektroner som beveger seg i samme retning
 • elektron
  en bitte liten partikkel med negativ ladning som finnes i alle atomer
 • isolere strøm
  egenskap til noen materialer (f.eks. plast) som gjør at elektroner står fast og ikke kan bevege seg
 • ladning
  egenskap noen partikler har
  En partikkel kan ha positiv eller negativ ladning.
 • lede strøm
  egenskap som noen materialer har (f.eks. metaller) som gjør at elektroner kan bevege seg og skyves fra atom til atom
 • motstand
  punkt i en elektrisk krets hvor det er tungt å skyve ladninger gjennom
  I motstanden brukes strømmen til å lage lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon, for eksempel i lyspære, kjøleskap, mobil og TV.
 • partikkel
  en liten del av et stoff

Forskerspirebegrep

 • analysere
  undersøke deler av noe nøye
 • egenskap
  kjennetegn ved et materiale
  For eksempel hvordan materialet ser ut og kjennes ut.
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • materiale
  det som ting er laget av
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe
Forsøk og praktisk arbeid

1B. Gjennomgå funksjonen til gjenstander som bruker strøm

Side 4 i lærlingheftet Ark 7 i PowerPoint. Be elevene bla opp på side 4 i lærlingheftet. Vis til kolonnen til venstre i tabellen, med overskriften Gjenstand. Si at de får et minutt til å skrive ned ulike gjenstander som bruker strøm i hver av rutene i kolonnen. De kan samarbeide to og to, men alle må notere i sitt eget hefte. 

Når elevene har fått et minutt på seg til å notere, sier du at nå skal de tenke over hva som er funksjonen til gjenstandene de har notert. Spør: Hva betyr funksjon? Du kan vise til nøkkelsetningen fra forkursøkta på begrepsveggen eller øverst på side 1 i lærlingheftet:  

Funksjon er hva noe gjør eller hva det brukes til. 


Forklar at nå skal elevene krysse av hvilken funksjon hver gjenstand har: lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon. Gi dem noen minutter til dette. Del ut en gul lapp til hver mens de noterer. 

Tips til underveisvurdering

Samtidig som du deler ut lapper, kan du sjekke at elevene fyller inn gjenstandenes funksjon i tabellen. Hvis noen trenger hjelp, kan du spørre hva funksjonen til gjenstanden er og følge opp med å be eleven finne ut hvilken av de fire bruksområdene for elektrisk strøm gjenstanden passer til. Du kan også modellere ved å vise med en valgt gjenstand, for eksempel kjøleskap, og si at funksjonen til et kjøleskap er å holde maten kjølig og krysse av for oppvarming/nedkjøling.

Bruk gjerne progresjonstabellen System, form og funksjon når du veileder elevene.


Når elevene har fylt inn i tabellen, ber du dem velge en av gjenstandene, og notere den på den gule lappen de har fått. 

Ark 8 i PowerPoint. Vis tilsvarende tabell i PowerPoint som den i lærlingheftet. Be flere elever etter tur fortelle hvilken gjenstand de har notert på den gule lappen, og komme fram og henge lappen i kolonnen til venstre. Spør: Hva er funksjonen til gjenstanden? Spør om noen av de andre mener at gjenstanden har en annen funksjon enn den eleven foreslår – eventuelt flere funksjoner. Kom til enighet, og marker med en gul lapp i PowerPoint-tabellen hvilken funksjon/funksjoner dere sammen har kommet fram til.  

Ark 9 i PowerPoint. Si at strøm er et ord som kan ha flere betydninger. Vi kan f.eks. snakke om strøm i en elv. Da betyr strøm at vannet flyter ekstra raskt. Spør om elevene har andre eksempler på hvordan vi kan bruke ordet strøm. Når vi nå jobber med temaet elektrisitet, er det elektrisk strøm vi snakker om. Elektrisk strøm er et fagord som fagfolk, slik som elektrikere og ingeniører, bruker. Elektrisk strøm er mer presist enn bare strøm, som vi ofte sier i hverdagen. Strøm kan også ha flere betydninger, mens elektrisk strøm bare har én betydning.

Heng opp følgende underoverskrift på begrepsveggen, under overskriften Elektrisitet:

Elektrisk strøm   


Økt 1 – Naturfagsord og hverdagsord Skriv elektrisk strøm i kolonnen med naturfagsord. Skriv strøm i kolonnen for hverdagsord. 

Forsøk og praktisk arbeid

1C. Gjennomgå ulike deler av lampa

Ark 10 i PowerPoint. For å få fagbrev skal dere lage ei lampebok. Da trenger dere å finne ut mer om lamper. 

Si at ei lampe er en gjenstand som bruker strøm. Spør: Hvilken av de fire hovedfunksjonene for støm har ei lampe? [Gi lys.] 

Økt 1 – Gjennomgå ulike deler av lampa Foto: Annica Thomsson Ark 11 i PowerPoint. Spør: Hvilke deler består ei lampe av? Ta imot flere svar uten å bekrefte eller korrigere. Be elevene finne side 5 i lærlingheftet – Ulike deler av ei lampe. Si at de skal plassere ordene ved delen av lampa de tror ordet beskriver. Be dem skrive med blyant slik at de har mulighet til å endre på det senere. 

Ark 12 i PowerPoint. Gjennomgå side 5 i plenum. Spør hvor elevene har plassert de ulike ordene. Deretter viser du fasiten i PowerPoint. La elevene flytte på ordene i lærlingheftet sitt om nødvendig, slik at det blir riktig.  

Ark 13 i PowerPoint. Si at i lekse til neste gang skal elevene velge ei lampe de liker, og ta et bilde av den som viser hele lampa. De skal tenke over, og undersøke, hvilke deler den består av, f.eks. lampeskjerm, lampekropp, ledning, lyspære, støpsel, bryter. Påpek at de kan bruke side 5 i lærlingheftet til hjelp. Bildet skal de sette inn i et PowerPoint-ark som sendes til læreren.

 

Innlevering av leksa

Elevene setter bildet av lampa inn i et PowerPoint-ark som de sender til læreren. Dette kan sendes på e-post eller lastes opp på en digital læringsplattform. Velg det som passer best for deg og dine elever. 

PowerPoint-arkene skal etter hvert settes sammen til et eget dokument: Klassens bok om lamper (del 1 av lærlingoppdraget).