Undervisningsopplegg
Passer for
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • kjemi 1
Tidsbruk
 • To timer

«Lett» og «light» – hva betyr egentlig det?

Noen ting flyter i vann, mens andre synker. I blant er det slik at produkter merket «lett» eller «light» flyter, mens andre slike produkter synker. Hvordan kan dette ha seg? Det er tydelig at «lett»/«light» brukes ulikt i ulike sammenhenger.

Cola light vil normalt flyte opp mens sukkerholdig cola vil synke, mens for majones skjer tilsynelatende det motsatte: lettmajones ("light") synker mens ekte majones flyter opp! Hvordan kan dette ha seg? Foto: Erik Fooladi Cola light vil normalt flyte opp mens sukkerholdig cola vil synke, mens for majones skjer tilsynelatende det motsatte: lettmajones ("light") synker mens ekte majones flyter opp! Hvordan kan dette ha seg? Foto: Erik Fooladi

Mange har kanskje sett det klassiske demonstrasjonsforsøket der vi kan se at en boks med light-brus flyter opp i vann, mens en tilsvarende boks som ikke er light-brus synker. Dette er en artig demonstrasjon i seg selv, men her skal vi vise en utvidelse av dette demonstrasjonsforsøket som kanskje kan bidra til en noe dypere forståelse av noen sentrale begreper. I tillegg foreslår vi et oppfølgende elevforsøk med utforskende preg.

Forsøk og praktisk arbeid

Demonstrasjonsforsøk – del 1 (cola og majones)

I dette demonstrasjonsforsøket ser vi at en boks med light-brus flyter opp i vann, mens en tilsvarende boks som ikke er light-brus synker.

Slipp følgende to par av produkter ned i et gjennomsiktig kar med vann (som lærer bør du teste ut dette på forhånd):

 • En boks med light-brus og en boks av samme type med sukkerholdig brus (vi har brukt cola og cola light slik at forskjellen ideelt sett bare skal være sukkerinnholdet).
 • En tube med lettmajones og en tube med ekte majones

Cola light vil normalt flyte opp mens sukkerholdig cola vil synke, mens for majones skjer tilsynelatende det motsatte: lettmajones ("light") synker mens ekte majones flyter opp! Hvordan kan dette ha seg? Foto: Erik Fooladi Cola light vil normalt flyte opp mens sukkerholdig cola vil synke, mens for majones skjer tilsynelatende det motsatte: lettmajones ("light") synker mens ekte majones flyter opp! Hvordan kan dette ha seg? Foto: Erik Fooladi

Faglig forklaring

Nøkkelordet i denne sammenheng er ikke lett, light eller tung, men massetetthet (ofte forenklet omtalt som tetthet). Gjenstander som har høyere massetetthet enn vann synker, mens gjenstander med lavere tetthet enn vann flyter opp. At noen produkter omtales som «lett» eller «light» henspiller selvsagt ikke på hvor tunge de er, eller hvor høy massetetthet de har, men primært på energiinnholdet i matvaren.

Drikker du en boks med cola, får du i deg mer energi, «flere kalorier», enn om du drikker en boks med cola light, og det samme gjelder majones. Vi har altså en potensiell konflikt mellom et formelt fagspråk og hverdagsspråket som gjerne er funksjonelt, men ikke like presist. Noen ganger blir denne lavere språklige presisjonen en snublestein for den faglige forståelsen (Mork og Erlien, 2010, s. 26; Wellington og Osborne, 2001, s. 11).

Dersom vi leser bak på pakningene vil vi imidlertid få et hint om hvorfor noen varer flyter mens andre synker.

Situasjonen med majones

Hovedingrediensene i majones er olje og vann:

 • Ekte majones inneholder 80 % olje og 16 % vann
 • Lettmajones inneholder 40 % fett og 50 % vann

Grunnen til at lettmajones er omtalt om «lett» er altså at den gir mindre energi når vi spiser den fordi en betydelig andel av oljen er byttet ut med vann. De resterende ingrediensene er oppløst i vannfasen, oljefasen eller begge. Vi har alle erfart at olje har lavere massetetthet enn vann, og derfor flyter.

Ekte majones inneholder størst andel olje, mens lettmajones inneholder størst andel vann med andre oppløste stoffer. Derfor vil dette vannet ha høyere massetetthet enn rent vann i karet som omgir tuben.

Situasjonen med cola light og cola

Leskedrikker kan i hovedsak regnes som vann med noen oppløste stoffer. Litt forenklet kan vi si at dersom vannet har mye oppløst stoff vil løsningen ha høyere tetthet enn rent vann.

 • Cola inneholder 10,6 g sukker per 100 g, i tillegg til mindre mengder av noen andre ingredienser
 • Cola light inneholder i store trekk de samme ingrediensene som cola, men sukkeret er erstattet av andre søtningsstoffer noe varierende typer og mengder. Tar vi Coca cola light som eksempel ser vi at den inneholder stoffene Sucralose og Acesulfam K. Disse er henholdsvis 650 og 180-200 ganger søtere enn sukker (Belitz, Grosch, og Schieberle, 2004). For å erstatte 10,6 g sukker i vanlig cola med disse trenger vi altså å løse opp maksimalt 0,06 g søtstoff (dersom vi bare bruker det minst søte av de to), men muligens brukes enda mindre enn dette.

Cola light inneholder altså vann med langt mindre oppløst stoff enn sukkerholdig cola og har derfor lavere massetetthet. Siden cola light også er vann med noe oppløst stoff, og boksen er av metall, skulle vi kanskje vente at denne også ville synke i vann. Vi må da huske at det både i brusboksene og majonestubene er gasslommer, og disse bidrar til at den totale massetettheten blir lavere enn den rene matvaren. Hadde ikke boksen med cola light inneholdt noe luft ville nok også denne sunket.

Praktisk tips

Ikke alle bokser med Coca Cola har samme tetthet og enkelte produksjoner av Coca Cola med sukker vil også flyte. Det er derfor viktig at læreren på forhånd sjekker at boksen med sukkerholdig Cola faktisk synker og at light-varianten faktisk flyter.

Refereranser

Belitz, H. D., Grosch, W., og Schieberle, P. (2004). Food chemistry. Berlin: Springer.

Mork, S. M., og Erlien, W. (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Wellington, J. J., og Osborne, J. (2001). Language and Literacy in Science Education. Buckingham: Open University Press.

Det er publisert en rekke artikler på temaet tetthet og cola i tidsskriftet Journal of Chemical Education. Noen utvalgte referanser følger nedenfor, artikler i alfabetisk rekkefølge:

Checkai, G. og Whitsett, J. (1986). Densitydemonstration using diet soft drinks. J. Chem. Educ., 63(6), 515.

Henderson, S. K., Fenn, C. A. og Domijan, J. D. (1998). Determination of Sugar Content in Commercial Beverages by Density: A NovelExperiment for General Chemistry CoursesJ. Chem. Educ., 75(9), 1122.

Herrick, R. S., Nestor, L. P. og Benedetto, D. A. (1999). Using Data Pooling to Measure the Density of Sodas: An IntroductoryDiscovery ExperimentJ. Chem. Educ., 76(10), 1411.

Jacobsen, E. K., Paulson, D. R. og Sanger, M. J. (2008). Soda Can Density and Unexpected ResultsJ. Chem. Educ., 85(1), 18.

Mitchell, T. (1988). Questions from a can of PepsiJ. Chem. Educ., 65(12), 1070.

Sanger, M. J. (2006). Whatever Floats (or Sinks) Your CanJ. Chem. Educ., 83(2), 1632A-1632B.

Sanger, M. J. (2011). JCE Classroom Activity #108. Using Archimedes’ Principle To Explain Floating and Sinking CansJ. Chem. Educ., 88(3), 272-273.

Sanger, M. J., Humphreys, T. C. og LaPorte, M. M. (2009). Using Soda Cans To Teach Physical Science Students about DensityJ. Chem. Educ., 86(2), 209-211.

Materialer og utstyr

 • en boks light-brus
 • en boks av samme type, men sukkerholdig
 • en tube lettmajones
 • en tube ekte majones
Forsøk og praktisk arbeid

Demonstrasjonsforsøk, del 2

En alternativ variant er at vi bare bruker én gjenstand, men to ulike vannløsninger i karet. Saltvann og ferskvann har ulik massetetthet fordi saltvannet har oppløst stoff

Lag en mettet saltvannsløsning i et gjennomsiktig kar eller et begerglass. Det vil være mulig å løse omtrent 40 g salt per dl vann, men det gjør ikke noe om det ligger noe uløst salt på bunnen.

Så lar du kjølig, rent springvann renne forsiktig langs en glasstav eller et langt kjøkkenredskap ned oppå saltvannsløsningen slik at du får et lag med saltvann i bunnen og ferskvann oppå. En viss sammenblanding må vi uansett regne med i sjiktet mellom de to lagene. Videoen nedenfor viser hvordan man kan gjøre dette i praksis.

Slipp så et egg forsiktig ned i vannet. Egget vil synke ned under ferskvannet, men flyte oppå saltvannet.

Egg i (salt)vann

 

Faglig forklaring

Hovedbestanddelen i et egg er vann. Dernest inneholder egget oppløste proteiner og plommen inneholder noe fett. I tillegg har egget en liten gasslomme som bidrar til noe redusert massetetthet, men i sum har egget høyere tetthet enn ferskvann, men lavere tetthet enn saltvann. Dette er årsaken til at egget flyter midt i karet.

Fra demonstrasjonsforsøk til elevforsøk

Demonstrasjonsforsøkene kan læreren bruke som innledning til elevforsøk med utforskende preg. En aktuell aktivitet er å måle massetetthet til ulike stoffer eller forpakninger. På den måten kan elevene arbeide selvstendig med begrepet massetetthet og enheten for tetthet (g/ml eller kg/l).

Å stimulere til en forståelse av hva disse enhetene faktisk forteller oss, er svært nyttig fordi ved å kjenne til enheten kan elevene resonnere seg tilbake både til hvordan de kan regne (matematisk) med mengder, volum og tetthet, men også få en dypere forståelse av begrepene. At vann har massetetthet 1 g/ml betyr jo nettopp at 1 ml vann vil veie 1 g, eller at dersom du veier opp 100 g vann vil dette ha volumet 100 ml. Når undersøkelsene våre er kvantitative målinger er det et viktig prinsipp at vi gjennomfører målingene flere ganger, og en vanlig regel er at hver måling gjøres (minst) tre ganger for at vi skal være noenlunde sikre på at målingene våre ikke er beheftet med store tilfeldige feil. Ved å gjøre tre målinger får vi en følelse med hvor nøyaktig vi klarer å måle, og vi kan bruke gjennomsnittsverdien som endelig måleresultat.

Undersøkelse 1

Ett åpent forsøk som er egnet til å videreføre demonstrasjonsforsøket er å måle massetetthet for ulike stoffer eller løsninger. Dette kan elevene gjøre ved å måle volum, veie, og dividere masse med volum. De kan så sammenligne med observasjoner om de flyter eller synker. Figur 2 viser et diagram med tetthet for ulike typer cola. I dette tilfellet er det brukt målekolber med volum mellom 50 ml og 500 ml. Vi har fylt disse med cola og veid innholdet (målekolber ble brukt for å kunne måle mest nøyaktig volum). Se ellers avsnittet nedenfor om feilkilder.

Figur 2. Beregnet tetthet for ulike typer cola ved å veie kjente volumer av de respektive typene drikke Figur 2. Beregnet tetthet for ulike typer cola ved å veie kjente volumer av de respektive typene drikke

Undersøkelse 2

Vi kan også måle gjennomsnittlig massetetthet til en hel forpakning (brusboks, majonestube etc.) ved at vi veier gjenstanden, finner det totale volumet og dividerer massen med volumet. Denne vil ofte være lavere enn tettheten på selve produktet fordi forpakninger kan inneholde gass eller luft.

Undersøkelse 3

Undersøke hvordan massen til brus endrer seg når CO2 (karbondioksid) bobler ut. Vi skulle vente at massen til en gitt mengde brus vil avta etter hvert som CO2 bobler ut, helt enkelt fordi gassen er stoff som til å begynne er oppløst i brusen, mens når den er bruset bort, har den gått over i gassfase og derfor ikke lenger befinner seg i løsningen. Klarer vi å måle forskjell? En alternativ og mer illustrerende metode er å bruke en skålvekt og balansere en åpnet brus med en lukket brus og se om skålvekten vipper den ene eller andre veien. Videoen nedenfor viser nettopp dette forsøket.

Vi kan også måle om massetettheten endrer seg som følge av at CO2 bruser ut, men dette vil nok være beheftet med ganske store usikkerheter, og forskjellen i tetthet vil kunne være for liten til at det er målbart med utstyr som normalt er tilgjengelig på en skole.

Andre muligheter for undersøkelser

Det er en rekke andre muligheter for å gjøre undersøkelser omkring massetetthet. Ett eksempel finnes nedenfor i avsnittet med erfaringer fra gjennomføring på 8. årstrinn.

Feilkilder i måling av massetetthet

Dersom elevene skal måle tettheten av væsker eller løsninger kan de måle gitte volumer og veie disse. En utfordring med å måle tetthet i disse løsningene er imidlertid at forskjellen i tetthet er liten (fra figur 2 ser vi at forskjellen mellom cola og vann eller cola og cola light ligger i andre desimal, mens forskjellen på vann og cola light ligger i tredje desimal). Vi må derfor ta hensyn til feilkilder.

 • Vi trenger nøyaktige måleinstrumenter. Til måling av volum er vanlige desilitermål eller begerglass for unøyaktig, og vi bør bruke enten målesylinder eller målekolbe. Vekten bør ha minst en desimals nøyaktighet, men gjerne to. Til målingene vist ovenfor ble det brukt målekolbe og vekt med to desimalers nøyaktighet. Det ble brukt fem ulike målekolber med volumer på hhv. 500 ml, 250 ml, 100 ml og 2 x 50 ml.
 • Å bestemme volumet på mineralvann er utfordrende fordi bobler i løsningen gjør at volumet øker. Derfor bør vi unngå bobler i løsningen når vi måler (slå lett på kolben slik at boblene forsvinner opp). Nyåpnet brus vil altså kunne ha lavere massetetthet enn forventet fordi deler av volumet er gassbobler.

Målebeger

Erfaringer fra bruk på ungdomstrinnet

Disse ressursene ble prøvd ut i undervisning i naturfag på 8. trinn, og det ble brukt 2 økter på 45 minutter på dette temaet i grupper på 16-17 elever. Her er noen av våre erfaringer.

Demonstrasjonsforsøket med cola og majones (del 1) egnet seg godt til å lage hypoteser. Så vi testet disse og fant hvilke som stemte best. Noen av elevene hevdet at det var mer karbondioksid (kullsyre) i lightbrusen og at det var grunnen til at denne ville flyte. Elevene var også inne på at det var en del luft inne i boksene som nødvendigvis hjalp på oppdriften. Elevene laget sammenligningstabeller over innholdet i brusboksene, og fant snart at det var sukkeret som utgjorde hovedforskjellen, og de måtte regne ut hvor mye det var til sammen i hele boksen. Noen er opptatt av helse og figur, og vi veide opp 35 g sukker for å se hvor mye sukker det egentlig er (dette er også en fin start for å lære om energi og forbrenning i kroppen).

Deretter tok vi utgangspunkt i enheten g/ml, og at vann har tetthet 1 g/ml. (Her kan man trekke inn at 1 ml = 1 cm3 og dermed bygge bro mellom de enhetene.) Elevene fikk lage en terning i plastilin på 1 cm3, og når de veide den fant de at den veide 2 g. Og så var spørsmålet: Ville den synke eller flyte? Elevene mente at den ville synke, men de måtte likevel prøve. Så snart de hadde sett at den sank forsøkte de med en mindre bit for å se om den også sank, og så en enda mindre en… Denne aktiviteten var effektiv i å avdekke at enkelte elever ikke hadde skjønt hva begrepet massetetthet innebar. Klassen fikk en flott diskusjon om at massetetthet tilhører et stoffs egenskaper, og ikke har noe med størrelsen på den biten/gjenstanden av stoffet vi har for hånden. Dette ble ytterligere understreket når vi laget terninger med sidekanter på 2 cm og 3 cm, regnet ut tettheten av disse og svaret ble det samme. Vi var nå klar for å regne på brusboksene.

Undersøkelse 1

Elevene brukte digital vekt (1-2000 g), og 100 ml målesylindre. De veide sylindrene og hadde vann i, og veide på nytt. De veide nye 100 ml vann (i samme målesylinder) ytterligere to ganger. Så gjorde de samme øvelsene med cola og cola light med tre repetisjoner. Etterpå regnet vi først ut i fellesskap på tavla, og så fikk de gjøre flere målinger og regne ut selv.

Undersøkelse 2

Elevene veide boksene og regnet ut tettheten ved å:

 1. bruke brusinnholdet (330 ml)
 2. finne volumet av boksen (368 ml).

Ved å regne med boksens egentlige volum ble forskjellen tydeligere. Elevene gjorde samme øvelsen med majonestubene, men nå måtte de gjøre alt på egen hånd. For majones var det imidlertid langt vanskeligere å regne seg fram til et resultat som underbygger observasjonen fra demonstrasjonsforsøket (massetettheten ble 1 for begge tubene). En mulighet kan være å åpne tubene og bestemme tetthet på selve majonesen.

Egenkomponert undersøkelse

I kjelleretasjen på Eidebakken skole finnes en smal korridor der gulvet heller. Hit tok vi med oss brusboksene, og så testet vi hvor fort de kunne rulle og hadde konkurranse mellom cola og cola light: Hvilken boks trillet raskest? Dette førte til stort engasjement. Boksene med (sukkerholdig) cola vant suverent, noe som ledet oss videre til spørsmålet om to like colabokser triller like raskt (prøv selv). Denne aktiviteten åpner for øvrig opp for å undervise om fart og enheten m/s.

Noen generelle kommentarer fra utprøvingen

Disse øvelsene gav oss gode matematikkøvelser uten å tenke på at det var matematikk og det er fint for elevene å se at de virkelig kan ha nytte av matematikken i hverdagen. På vår skole har vi ofte arbeidet med massetetthet i forhold til ulike typer plast, men i den sammenhengen har det vært mange nye elementer i øvelsene slik at selve begrepet tetthet kanskje ikke har kommet godt nok fram. Det fine med dette forsøket er at brus og majones er kjente stoffer for elevene, slik at de ikke kommer i veien for begrepet massetetthet som er hovedfokus. Plastilin er et glimrende materiale og elevene prøvde seg på flere typer figurer og hvordan formen måtte være for at det endelig skulle flyte (overflate etc.). Vi kunne ha holdt på mye lengre med dette.