Undervisningsopplegg
Tidsbruk
 • 1 dagstur + to halve dager til for- og etterarbeid.

Bålet - Forbrenning og energikilde

Dette er et undervisningsopplegg med utgangspunkt i kroppsøving, naturfag og mat og helse på ungdomstrinnet. Vi ser nærmere på bål som fenomen og kommer innom forbrenning (fullstendig og ufullstendig), bålkultur (praktisk kunnskap) og matlaging. Undervisingsopplegget er satt sammen av aktivitetsforslag til innendørs forarbeid, uteaktiviteter som stor sett er hentet fra idépermen ”Læring i friluft” og ideer til etterarbeid.

Undervisningsopplegget legges opp som en dagstur med for- og etterarbeid. Turen går til et skogsområde der det er rik tilgang på ved i form av døde trær (helst både gran og furu). I tillegg kan det være lærerikt å ta med tørket bjørkeved og evt. ved av andre treslag som er typisk for regionen.

FORARBEID

1. Opptenning – friksjon skaper varme

Alle elevene får utdelt fyrstikkesker og tenner totalt tre-fem fyrstikker mens de prøver å observere hva som skjer. De kan diskutere to-tre sammen før vi tar en oppsummering i plenum:

 • Ripeflaten består bl.a. av fosfor og svovel
 • Friksjonen mellom materialene når vi drar fyrstikken bortover ripeflaten, skaper varme.
 • Friksjonsvarmen er nok til å antenne fosfor, og det utvikles mer varme.
 • Denne forbrenningsvarmen er nok til å forbrenne svovel, og det dannes enda mer varme som antenner fyrstikken.
 • Fyrstikkene er som regel laget av osp og inntrukket med parafin slik at de skal brenne bedre. Vi kan se at de ”svetter” der flammen trekker seg bortover fyrstikken.
 • Studerer dere grundig, kan dere se at det faktisk er ripeflaten som først tar fyr!

Forslag til mer arbeid: Gå inn på http://www.snl.no/fyrstikker og les mer om fyrstikkens historie eller les artikkelen ”En sykkelpumpe kan brukes som fyrtøy” under vedlegg til høyre.

Tidsbruk: ca. 10-15 min

2. Forbrenning – stearinlyset som fenomen

Vi bruker et ”fenomenark” der elevene først skriver ned og tegner hva de vet om stearinlyset fra før. Så får to og to elever hvert sitt lys som de tenner, observerer og tegner inn i fenomenarket. Sammen diskuterer de og noterer på arket hva de tror skjer i de ulike delene av flammen som vi kan observere. Til slutt har vi en gjennomgang på tavla der vi tegner og oppsummerer hva som skjer. Se eget aktivitetsopplegg – Stearinlys som brenner.

Tidsbruk: ca. 1 time

3. Bålkultur

Elevene forbereder seg individuelt (gjerne som lekse til forberedelsesdagen) på fakta om kniv, øks og sag, om bål, opptenning og førstehjelp. Se faktaark under aktiviteten ”Bål og opptenning”.

Tidsbruk: Hjemmelekse

4. Gruppeinndeling og planlegging av tur

Elevene skal selv planlegge turen. Derfor er det en fordel å jobbe videre i arbeidslag. Arbeidslagene skal få ansvar for hver sine båltyper og lage mat på valgfri måte ulike oppskrifter. I tillegg skal de gjennomføre en instruksjon for de andre elevene. 

 • Elevene deles inn i grupper på 4-5 personer.
 • Enten fordeles båltyper, metode for matlaging og oppskrifter på gruppene eller gruppene velger selv. Aktivitetsopplegg for hvordan vi på ulike måter kan lage mat på bål, følger med dette undervisningsopplegget og kan deles ut til elevene. Der følger oppskrifter som passer til hver enkelt måte å lage mat på, både småretter, middager og desserter. Gruppene planlegger selv hva de skal ha med seg av utstyr og mat. I denne prosessen må de oppskalere eller nedskalere oppskriftene og bruke matematikkunnskapene sine. Det kan være fint å lage litt ekstra slik at vi som lærere også får litt mat, og at de ulike gruppene kan smake på hverandres mat.
 • Instruksjoner (førstehjelp ved brannskader, bruk av kniv, bruk av øks, bruk av sag og regler for bålbrenning, se kopieringsorginaler) fordeles på hver av gruppene som står ansvarlige for å legge fram dette for hele klassen i starten av turen. Her kan man også bruke elever som har god kjennskap til disse praktiske oppgavene fra før. Kanskje det til og med er noen friluftsinteresserte elever som til vanlig ikke får vist fram sine ferdigheter til klassen som kan få disse oppgavene?
 • Gruppene snakker også om hva de bør ha med av personlig utstyr.

Alt om båltyper, matlagingsmetoder, oppskrifter og ”instruksjoner” finnes vedlagt i egne aktivitetsopplegg og faktaark fra idépermen ”Læring i friluft”.

Tidsbruk: Avhenger av hvor selvstendige gruppene skal være, skal de finne fram utstyr, skal de selv kjøpe inn mat eller skal de bare lage en handleliste som du kjøper inn etter, med mer.

GJENNOMFØRING

1. Gjennomgang av dagen

Stedet vi velger å være på, bør ligge nær vann. Både for å kunne ha lett tilgang på vann i matlagingen, men også i forhold til brannsikkerheten. Hvis området ikke har mange bålplasser fra før, bør dere tilstrebe å lage sporløse bål ved å forsiktig grave vekk torva før dere lager bålet. Etter at bålaktiviteten er over, legges steinene som har ligget rundt bålet tilbake der de ble funnet og torva tilbake på plass.

Alle bør vite hvordan planen for dagen er. Det kan være en fordel om hver gruppe får en ”timeplan” som de kan forholde seg til. Gå raskt igjennom timeplanene slik at elevene har mulighet til å spørre om det de lurer på. Det er viktig å presisere at ingen tenner på bålet før de har fått godkjenning av læreren som har vært og undersøkt at stedet, oppbygging og leirplassen for øvrig ser bra ut.

Minn elevene på at de må ta mange bilder, både av det sosiale og det faglige. Kanskje de kan ta bilder trinn for trinn hvordan de bygger opp bålet sitt, tenner opp og lager maten?

2. Gjennomgang av”instruksjoner”

Hver gruppe har forberedt instruksjoner. Vi tar en felles gjennomgang av bruk av kniv, øks og sag, førstehjelp ved brannskader og regler for bålbrenning. Selv om mange elever sannsynligvis kan dette fra før, er det nyttig å kjenne til fellesregler!

3. Bål og opptenning

Gruppene går hver for seg, finner en plass og starter med å lage bål og mat. Selv liker jeg best å gå rundt og besøke gruppene, både for å veilede litt i prosessen og for å kunne svare på spørsmål og slå av en prat. Pass på at elevene finner nok ved og bygger opp en god bålplass før de starter med opptenningen.

Aktivitetsopplegget ”Bål og opptenning” kan deles ut til elevene.

Tidsbruk: ca. 0,5-1 time (avhenger av tilgang på etablerte bålplasser og ved)

4. Lage kullstifter

Når vi lager kullstifter, blir det en ufullstendig forbrenning som kan gi et hurtigbilde på hvordan ufullstendig forbrenning danner kull (og olje og gass). Dessuten kan kullstiftene være fine å tegne med! Bruk de i kunst og håndverk eller i etterarbeidet. Selve forbrenningen gjennomføres mens vi spiser. Aktiviteten beskrives i eget aktivitetsopplegg.

Tidsbruk: ca 20 min (selve forbrenningen gjennomføres mens vi spiser)

5. Lage mat

Elevene har med seg utstyr til å lage mat på bål og lager den i sine grupper. Det kan være greit å ha med ekstra sett av beskrivelser av framgangsmåter for matlaging og oppskrifter. De kan trenge litt veiledning underveis. Det er alltid en utfordring å omsette en tekst til praktisk handling.

Det er både sosialt og opplevelsesrikt at elevene får gå litt rundt til hverandre for å se på hvordan de andre tilberedermaten og smake på hverandre retter.

Tidsbruk: Avhenger av hva slags matrett de velger.

6. Oppsummering og 30-leken

Når vi har pakket sammen og ryddet leirplassen, er det fint med en felles aktivitet og oppsummering. Vedlagt ligger aktivitetsopplegg  30-leken, kopieringsoriginaler 1-30 og forslag til oppgaver. La elevene også sette ord på hva som har vært positivt/ utfordrende i løpet av dagen og hva de har lært.

FORSLAG TIL ETTERARBEID

1. Fullstendig forbrenning:

 • Forklare prinsippene for opptenning og båltyper ut fra teorien om fullstendig forbrenning: Skissere hvordan de ulike båltypene oppfyller behovet for god oksygentilgang og lettantennelig materiale.
 • Lage en artikkel om fenomenet stearinlys.
   

2. Ufullstendig forbrenning:

 • Forklare ufullstendig forbrenning ut fra forsøket med å lage kullstifter. Hvorfor dannes det kull?
 • Lage en artikkel om hvordan fossile energikilder dannes med utgangspunkt i forsøket med kullstiftene

3. Bærekraft:

 • Vedfyring kontra andre energikilder, lete på internett og finne fordeler (fornybar energikilde) og ulemper (svevestøv) ved vedfyring. Se forslag til lenke på nettet.
 • Ut fra hjemmesituasjonene, argumentere for hvordan oppvarming ideelt burde skje ut fra økonomiske og miljømessige hensyn. Se forslag til lenke på nettet.

BASISFERDIGHETER

IKT

 • Finne info på internett (se forslag til lenker).
 • Legge ut turen på www.godtur.no
 • Forfatte en tekst med bilder som kan settes sammen og publiseres på nettside eller som et hefte. Teksten kan inneholde oppskrifter, hvordan man lager bål med mer.

Matte

 • Matlaging med måling og veiing.
 • Beregning med ned- og oppskalering av oppskrifter.

Skriving

 • Kjennetegn ved artikkelskriving, se forslag til lenke på nettet.
 • Skrive ned refleksjoner over for eksempel hva de har lært.

Lesing og muntlig framstilling

 • Lese tekst om bål, båltyper, kniv, øks og sag og omsette til praktisk handling.
 • Uttrykke seg muntlig i gruppe under praktisk arbeid i samarbeid med andre og bruke natur- og friluftsfaglige begreper.

UTSTYR:

Utstyr for matlaging på bål: Kjele med hank, tau (ca 6-8 med mer ikke brennbart), malingspannkrok, kniver, økser og sager. Se ellers de enkelte aktivitetene.

Forslag:

Undervisningsopplegget kan ses i sammenheng med undervisningsopplegget om fotosyntesen. Det kan være enklere å forstå celleånding/ forbrenning i cellene etter å ha arbeidet med vedforbrenning. Største forskjellen er at startenergien og effekten av forbrenningen i cellene er lavere.
 

Kan utføres i sammenheng med

Nettressurser

(friluftsliviskolen.no )
(snl.no)
(norsknettskole.no)
Forsøk og praktisk arbeid

Bål og opptenning

I dette aktivitetssopplegget skal du klargjøre et ildsted, bygge opp et bål og få det til å brenne. Du skal lære om ulike typer bål og dets egenskaper, lære å praktisere sporløs ferdsel og kunne vurdere sikkerhet i forbindelse med fyring av bål. Til slutt skal du bruke det du har lært om bål for å  tilberede en matrett på en hensiktmessig måte.
Bilde ”Ved bålet” kan brukes.

Bålet kan bergta de minste og..

Det å kunne fyre bål har alltid vært en viktig egenskap for oss mennesker. Bålet og ilden gir varme, lys og trygghet. Leirbålet har i tillegg en samlende og tiltrekkende kraft på oss. Når vi samles rundt bålet bærer vi videre en kulturarv som startet for minst 500 000 år siden.

FORBEREDELSER:

 • Les fakta-ark. Litt om bål, Bruk av kniv, øks, sag (se vedlegg til høyre)
 • Les om førstehjelp ved brannskader, se lenke til nettet
 • Klargjør utstyr, innkjøp av kunstige oppfyringshjelpemidler (Stearinlys, bomull og vaselin, opptennings poser av parafin, tennbriketter).
 • Finne en egnet plass for bålfyring med god tilgang på ved.
 • Kjøp inn matvarer til de rettene som skal tilberedes.

GJENNOMFØRING:

1. Sporløs ferdsel:

Sporløs ferdsel vil si at du driver et friluftsliv som ikke setter flere spor i naturen enn det som er nødvendig. Vis hensyn til eiere, selve naturen og det som lever i den. Når du fyrer bål bør du etter beste evne skaffer deg brensel og fyre på en slik måte at det ikke skader området du befinner deg i.

 • Ta i bruk allerede etablerte bålplasser
 • Brensel til bålet bør i stor grad komme fra allerede døde trær og greiner.
 • Kvister og never bør  samles på en slik måte at det ikke setter varige skader på vegetasjonen.
 • Kapp trær og pinner helt nede ved roten, slik at ikke stubber eller pinner står igjen.
 • Benytt steiner til avgrensning og som underlag slik at du ikke lager merker eller skader.
 • Plastikk og metall bør ikke brennes, men bringes med hjem.
 • Rygg opp etter deg. Leirplassen bør forlates slik du ønsker å finne den.

2. Klargjør til bålbrenning:

 • Saml sammen naturlige brennbare materialer til opptenningsfasen
 • Saml tørre kvister og greiner fra gran og furu
 • Sag, hogg, og kløyv kubber til bålet
 • Steinsett bålplassen
 • Få godkjenning av læreren før dere tenner på bålet

3. Øv på å få fyr på bålet. Prøv å tenne med ulike typer materialer og hjelpemidler (naturlige og kunstige)

4. Konkurranse: Klassen skal konkurrere i hvem som raskest kan fyre et bål og koke opp 1 l vann.

5. Lage mat:

Dere må selv velge ut den mest hensiktmessige båltypen til valgte retter. Lag nok mat til at andre kan komme å få en liten smakebit av deres mat. Egne aktivitetsopplegg for ulike måter å lage mat. 

Kommentarer/praktiske tips

 • Tenn opp fra vindsiden
 • Kombinasjonen luft og varmeutveksling er viktig for å få fyr
   

Materialer og utstyr

 • Kniv
 • øks
 • sag
 • kjele
 • vann
 • fyrstikker
 • naturlige og kunstige opptenningshjelpemidler.

Nettressurser

(nhi.no)
Søk på "Førstehjelp brannskade"
Forsøk og praktisk arbeid

Lage kullstifter i bålet

Når vi lager kullstifter, gjennomfører vi en ufullstendig forbrenning. Prosessen er akkurat den somme som den som skjer nede i jorda under produksjon av kull, bare at vi fremskynder prosessen litt ved å tilføre varme fra bålet. Aktiviteten er hentet fra idépermen ”Læring i friluft”.

Finn små bjørkepinner (men alle tresorter kan benyttes), omtrent på tykkelse med en blyant eller en finger. Spikk av barken og kutt pinnene i lengder som er litt kortere enn en hermetikkboks de så skal legges i. Legg pinnene så tett som mulig i boksen. Pakk aluminiumsfolie over åpningen, slik at boksen blir så tett som mulig, og sett den opp ned på bakken. Legg litt sand eller jord rundt nedre del av boksen slik at den står stødig og det ikke kommer luft til innholdet. Lag så et bål rundt boksen.

Det er også mulig å sette boksen inn i et bål som allerede er tent. Gjør da plass til boksen i midten og rak godt med glør omkring den.

La boksen med pinnene stå i bålet i omtrent 45 minutter. Hvor lenge den trenger stå avhenger av pinnenes tykkelse og bålets varme. Om pinnene tas ut for tidlig vil de ikke være forkullet helt gjennom, mens om de blir stående for lenge vil de bøye seg og begynne å gløde.

La boksen stå til avkjøling på et ikke brannfarlig sted, da oksygentilførsel etter at boksen er tatt ut av bålet kan føre til at kullstiftene antennes.

Dette er et godt utgangspunkt for å snakke om årsak og virkning, spesielt hvis kullstiftene antenner etter at de er tatt ut av bålet!

Når kullstiftene er avkjølt kan dere ta dem ut av boksen og tegne med dem! For å fiksere tegningene som lages med kullstifter kan dere spraye dem med vanlig hårspray. Tegningene kan så henges opp med klyper på en hyssing mellom to trær – så har dere kunstutstilling i skogen!
 

Kullstifter. Bildet er hentet fra Wikipedia.

 

Materialer og utstyr

 • Ved til bålet
 • Kniver
 • Hermetikkboks
 • Aluminiumsfolie
Forsøk og praktisk arbeid

Sjusteinovn

En sjusteinovn er en enkel og tradisjonell måte å tilberede mat på ute. Som et supplement til bålet kan sjusteinovnen gi deg nye og spennende muligheter innen matlaging i friluft. En sjusteinovn er som navnet tilsier, en ovn laget av syv steiner eller heller, men som regel må vi bruke litt flere.

Sjusteinovn

En sjusteinsovn har omtrent de samme egenskapene som en vanlig stekeovn, og vi kan lage pizza, boller og andre bakervarer på tur!

FORBEREDELSER:

 • Les fakta-ark. Litt om bål, Bruk av kniv, øks, sag (se vedlegg).
 • Klargjør utstyr.
 • Finne en egnet plass for sjusteinsovnen med god tilgang på ved og heller.
 • Kjøp inn matvarer til de rettene som skal tilberedes (se forslag til mat under vedlegg)

GJENNOMFØRING:

1. Start med å finne et passende sted for oven. Det som skal være bakplaten i ovnen kan gjerne være en stor stein eller fast grunn. Det er imidlertid viktig at den har en rett flate ut mot kamrene. Soten setter stygge merker og varmen kan gjøre at fjellet sprekker. Tenk derfor på om slike spor vil skjemme omgivelsene på stedet før dere tar i bruk dette som bakplate.

2. Saml sammen rektangulære, flate, men ikke for tynne steiner. I teorien holder det med sju, men som regel må vi ha flere.

3. Bygg opp ovnen som vist på illustrasjonen, slik at du får to kamre rett over hverandre. Det nederste kan med fordel være større enn det øverste. I det nederste kammeret skal vi fyre med ved. Det øverste kammeret er bakekammeret. Jo mindre dette kammeret er, desto bedre effekt.

4. Tett alle sprekker i det øverste rommet med små steiner, våt mose og jord.

5. Den siste steinen brukes som dør til ovnsrommet.

6. Fyr opp i begge kamrene. Start fyringen forsiktig slik at ikke hellene sprekker. Etter hvert som hellene er blitt varme kan du fyre hardere. Det bør fyres opp mot 1 t før ovnen benyttes. Kull og aske på bunnen i bakekammeret skrapes ut før den bakevarene settes inn.

7. Det er en utfordring å vurdere når baksten er ferdig stekt. Prøv dere fram ved å ta den ut og dunke lett på den. Gir det en litt hul lyd, er det ferdig stekt.

Sammenlignet med kokegropen er en sjusteinsovn raskere og det er lettere å kontrollere når maten er ferdig. Ulempen er at den krever mye brensel og kontinuerlig tilsyn for å holde temperatur oppe.

Kommentarer/praktiske tips

Resultatet bli ofte bedre om bakevarene ikke ligge direkte på bunnplata. Et aluminiumslokk fra en kjele eller litt folie fungerer bra. Velger du å legger baksten rett på bunnplata er det lurt å strø på litt mel. Julekake kan også lages i en kjele. Sett da kjelen på tynne vedskier for å hindre at kaka svir seg fast i kjelen.

Materialer og utstyr

 • kniv
 • øks
 • sag
 • fyrstikker
 • ingredienser til matlaging.
Forsøk og praktisk arbeid

Stekehelle

Det er hyggelig og sosialt å lage mat på stekehelle når man er på tur. En stekehelle er enkel å bruke, praktisk når man skal lage mat til mange og er funksjonell i forhold til en mengde matretter.

Stekehelle

En stekehelle brukes over et bål med god varme. I noen områder kan vi finne fine steinstekeheller som vi kan bygge opp og legge over bålet. For eksempel kan vi støtte stekehella på steinene som omkranser bålet slik at den dekker deler av bålet. For å holde det kontinuerlig varmt under hella, skraper vi gjentatte ganger glødende ved inn under hella. Det går også an å bruke stekeheller som vi får kjøpt, ferdig laget med bein som kan settes over bålet.

Til høyre på siden er flere tips til retter som kan lages ved hjelp av stekehelle.

Forsøk og praktisk arbeid

Trefot

Trefoten er en praktisk anretning når man skal henge en gryte eller en kjele over bål. Den kan brukes så å si over alt hvor der er stokker eller kraftige greiner å finne.

Klemknute og trefot Klemknute og trefot

Tre kraftige grener eller stokker legges parallelt og surres sammen omtrent 20 centimeter fra toppen. Bruk tynn ståltråd eller et tau som tåler varme (sissaltau). Deretter spres stokkene i bunnen slik at de blir til tre føtter; derav navnet trefot. Trefoten settes med en fot på hver side av bålet og brukes som stativ til å henge gryta i. Gryta henges i en krok i en kjetting eller et varmebestandig tau (bomull eller hamp) som henger fra tausurringen og ned midt over bålet. Varmen reguleres ved at gryta senkes ned slik at den henger nærmere varmen eller heises opp slik at den henger lengre fra varmen.

Dansk speiderspikesurring Dansk speiderspikesurring

Til høyre under "vedlegg" er det forslag til mat og drikke som kan lages i naturen.

Kommentarer/praktiske tips

For å surre tre stokker sammen til en trefot kan du bruke dansk speiderpikesurring. Er tauet som du henger kjelen i langt nok, kan dette også brukes til dansk speiderpikesurring. I enden lager du en klemknute som henger ned til kroken som kjelen skal henge i.

Materialer og utstyr

 • Tre stokker med omtrent lik lengde
 • Tau og / eller ståltråd
 • En krok til å henge gryta i (for eksempel S-krok som brukes til å henge malespann i stige)
   
Forsøk og praktisk arbeid

30-leken

30-leken (eller 50-leken, vi velger selv hvor langt den skal gå) er en fin lek for å skape litt fysisk aktivitet samtidig som man repeterer teori gjennom å besvare oppgaver eller gjør praktiske oppgaver. Aktivitetene gjennomføres i grupper på 3-5 elever.

FORBEREDELSER – LAGE 30-LEKEN

Skriv ut kopieringsoriginalen "tall til 30-leken", del arkene på midten, skriv oppgaver på baksiden (forslag til oppgaver i kopieringsoriginalen "oppgaver til 30-leken" og laminer de 30 arkene. Lag hull på toppen med hullmaskin og fest fast strikk eller hyssing slik at lappene kan henges opp. Filene ligger til høyre.

GJENNOMFØRING

1. Henge opp lappene

Fordel lappene mellom elevene og la dem henge de rundt i terrenget. Jo mer lappene spres, jo mer må elevene løpe, men jo lenger tid tar leken.

2. Forklare og leke leken 

 • Elevene deles inn i grupper på 3-5 elever. Hver gruppe avtaler seg i mellom et kallesignal (dyrelyd).
 • Alle gruppene får kaste terningen, og må huske hva de får.
 • Når du sier: Klar-ferdig-gå, kan gruppene starte å lete etter det tallet som terningen viste.
 • Når gruppa finner tallet sitt, bruker de kallesignalet til å samle hele gruppa. Sammen løser gruppa oppgaven, løper tilbake til læreren og får godkjent svaret. Hvis svaret ikke er riktig, må de eneten gå tilbake til oppgaven å løse den på nytt eller få veiledning av deg til å løse oppgaven (avhenger av oppgavens art). Hvis svaret er riktig, får gruppa kaste terningen på nytt.
 • Når gruppa kaster terningen på nytt, legger de til det nye tallet til det de hadde fra før og leter etter lappen med summen de nå får. Eks. Fikk de 5 første gang og så 3, skal de nå lete etter lapp med nummeret 8. Slik fortsetter leken til første gruppe eller alle gruppene (avhenger av hvor lang tid dere har til rådighet) har kommet over 30.

3. Avslutning

 • Første gruppe over 30 har vunnet
 • Elevene hjelper til med å samle inn lappene igjen.
30-leken 30-leken

Materialer og utstyr

 • 30-lapper med tall og oppgaver (se kopieringsoriginal)
 • Terning, helst stor
Forsøk og praktisk arbeid

Innpakket mat på bålet

Det krever lite forberedelse og utstyr om vi velger å la elevene lage sine egne småpakker med mat innpakket i folie. De fleste elever synes det er morsomt å spise mat som de har vært med å tilberede selv og det er raskt og effektivt når alle kan lage sin egen porsjon med mat. I tillegg blir grønnsaker etc. som er innpakket i små pakker raskere ferdige i varmen fra bålet, enn om vi lager større felles porsjoner.

Se vedlegg for oppskrifter til innpakket mat på bålet.