Undervisningsopplegg

Økt 1: Observere været ved å se

I denne økta får elevene vite oppdraget de skal jobbe med fremover: De skal bli gode værobservatører. De bruker synssansen til å observere ulike typer vær, og kobler værsymboler til værtypene. 

Læringsmål

Elevene skal kunne 

 • fortelle hva det vil si å observere
 • beskrive ulike værtyper
 • samle informasjon om vær ved å se
 • tolke og bruke værsymboler

Tidsbruk 

Lese om Tobias i tårnet og presentere oppdrag 10–15 minutt
Om å observere ca. 5 minutt
Observere vær på bilder og ut av vinduet 15–20 minutt
Koble værsymboler til bilder av vær 10–15 minutt
Oppsummering, koble til oppdraget ca. 5 minutt
TOTALT 45–60 minutt
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • begrunne
  fortelle hvorfor man mener noe
 • forutsi
  beskrive hvordan noe vil bli, basert på tegn eller bevis
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • temperatur
  mål for hvor varmt og kaldt noe er
 • termometer
  verktøy som måler temperatur
 • vær
  fenomener i lufta, som vind og nedbør
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

1. Se gjennom PowerPoint-presentasjonen. 

2. Se på Forslag til uteaktiviteter, og velg ut noen av dem (eller andre uteaktiviteter) som er gjennomførbare. 

3. Bestem hvordan du vil lage en begrepsvegg i klasserommet. Begrepsveggen viser sentrale begreper for temaet dere jobber med, og utvides med nye begreper etter hvert som de blir introdusert i opplegget. 

4. Skriv ut begrepslappen observere

5. Skriv ut et bildeark til hvert elevpar.

6. Skriv ut ett sett med værsymboler til hvert elevpar. Værsymbolene må klippes opp (kan ev. lamineres først). 

7. Finn fram boka Folk og røvere i Kardemomme by (side 6–10) eller tilsvarende lydklipp på f.eks. Spotify. Finn også fram flippover eller stort ark/plakat og tusj.

Materialer og utstyr

 • Boka Folk og røvere i Kardemomme by (side 6–10) eller tilsvarende lydklipp på f.eks. Spotify
 • Flippover eller stort ark/plakat og tusj
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 1

Lese om Tobias i tårnet. Si at dere nå skal høre om en mann som heter Tobias og bor i Kardemomme by. Kanskje noen av elevene kjenner til ham fra før? Si at mens elevene lytter, skal de legge merke til hva det er Tobias gjør for noe.   

Les (eller spill av lydklipp) om Tobias i tårnet og Visen om været. La gjerne elevene synge med på visa. 

Diskutere fortelling. Spør: Hva gjør Tobias i tårnet? [Passer været i Kardemomme by.] Hvordan gjør han det? [Ser utover verden i kikkerten sin.] Hvorfor er det nyttig for folk i byen at Tobias følger med på været? Er det flere grunner til at det kan være nyttig å vite hvordan været er?

Presentere oppdrag. Vis ark 2 i PowerPoint-presentasjonen. Si at fremover skal elevene øve seg på å gjøre det samme som Tobias: undersøke været. Grunnen er at «aktuell dato …» skal dere ha ei uteøkt. For å finne ut hva dere skal gjøre i uteøkta trenger du elevenes hjelp til å undersøke været, slik at dere kan finne på noe som passer til været den dagen. Fram til «nevnte dato» skal dere derfor øve dere på å undersøke været. Når dagen for uteøkta kommer, skal dere være eksperter på å undersøke været, og dermed kunne velge en passende uteaktivitet. 

Idémyldre om vær og aktiviteter. Spør: Hvilke typer vær vet du om? Noter elevenes svar som en ordbank på tavla. Minn om uteøkta. Be om forslag til aktiviteter som passer til de ulike værtypene i ordbanken. Noter forslag på en plakat e.l., som du kan ta fram igjen i ei senere økt. Pass på å få med forslag som er gjennomførbare og passer til årstida. Bidra med noen forslag selv om nødvendig. (Se arket Forslag til uteaktiviteter.)

Gjennomgå observere. Spør: Hva slags vær er det i dag? Hvordan kan vi vite det? [Vi kan se/føle/høre/lukte det.] 

Si at vi kan finne ut hva slags vær det er akkurat nå ved å observere været. Spør om elevene har hørt ordet observere før og om de vet hva det betyr. Få fram at å observere betyr å bruke sansene til å finne ut mer om noe.

Spør hvilke sanser elevene kjenner til. [Se, høre, føle, lukte, smake.] Snakk om hvordan vi kan bruke de ulike sansene til å observere været. [F.eks: se om det er skyer på himmelen, høre at det tordner, føle om vinden blåser, lukte at det nettopp har regnet osv.] 

Spør: Hvilke sanser brukte Tobias i tårnet til å observere været i Kardemomme by? [Synssansen. Han kikket utover verden med kikkert. (Kanskje brukte han også flere sanser?)] 

Heng opp begrepslappen observere på begrepsveggen. 

Observere været. Si at elevene skal observere været på noen bilder. Vis ark 3 i PowerPoint-presentasjonen. La elevene samarbeide to og to og beskrive hva de observerer om været på bildet. Ta en runde i plenum der du oppfordrer elevene til å bruke setningsstarteren «Jeg observerer at …» Spør hvilken sans de har brukt for å observere på bildene. [Synssansen.] Gjør tilsvarende med ark 4–7

Vis ark 8. La elevene observere hvordan været er akkurat nå ved å se ut av vinduet. Be dem observere ut av vinduet, og snakke sammen to og to om det de observerer. Si at dere oppsummerer i plenum etterpå. Oppfordre elevene til å bruke setningsstarteren «Jeg observerer at …» når de deler observasjoner i plenum. 

Værsymboler. Vis værsymbolene på ark 9. Elevene vil kanskje kjenne dem igjen fra værmeldinger på telefon eller TV? Spør elevene hva de tror de ulike symbolene betyr. Snakk om hva vi kaller de ulike værtypene. Diskuter og konkluder sammen med elevene hvilke(t) symbol(er) som passer best til været i dag. 

Koble værsymboler til bilder. Del ut et bildeark til hvert elevpar. Gi dem noen minutter til å se på bildene og snakke sammen om hva slags vær bildene viser. Del ut to sett med værsymboler til hvert elevpar (for at de skal ha nok symboler å velge mellom, og de kan sette flere symboler på ett bilde). Be elevene plassere ett eller flere værsymboler på hvert bilde og begrunne hvorfor de plasserer dem der. 

Gå gjennom plasseringa i fellesskap. Presiser at det er fint om de svarer ulike ting, bare de har en god begrunnelse. Oppfordre dem til å bruke setningsstarteren «Jeg observerer at …» når de begrunner plasseringa. 

Oppsummere økta. Minn om oppdraget og spør hva dere har gjort / funnet ut i denne økta som hjelper dere til å løse oppdraget. [Snakket om vær og ulike værtyper. Øvd på å observere vær ved å bruke synssansen.] Si at i neste økt skal dere øve på å observere været ved hjelp av hørselssansen.