Undervisningsopplegg

Økt 5: Fullfør oppdraget

I denne økta skal elevane bruke alt dei har lært gjennom dei tidlegare øktene til å presentere ideen sin som svar på oppdraget. Gjennom ein film eller bildeserie skal dei fortelje korleis produktet verkar og korleis systemet er bygd opp.

Læringsmål

Elevane skal kunne

  • bruke kunnskap om elektroniske kommunikasjonssystem til å utvikle ein ide til eit smart klesplagg
  • visualisere og presentere ideen til det smarte klesplagget gjennom ein film eller bildeserie
  • formidle eigen produktidé og vurdere arbeid og formidling til medelevar.

Tidsbruk

5A. Førebu presentasjon av løysing 30–40 minutt
5B. Presenter løysing 50–70 minutt
5C. Summer opp 10 minutt
TOTALT 90–120 minutt
Forsøk og praktisk arbeid

Førebuing og utstyr

  • PowerPoint-presentasjon bokmål | nynorsk

1. Gjer deg kjent med læringsmåla (sjå førre side) og omgrepa som er sentrale i denne økta (markerte med utheva skrift).

2. Gjer deg kjent med / tilpass PowerPoint-presentasjonen dersom du vil bruke han.

3. Avklar kva utstyr elevane skal bruke for å lage film/bildeserie.

4. Lag ein "menti" (mentimeter.com) og skriv inn spørsmålet: Kva er det viktigaste du har lært av dette opplegget?

5. Lag eit tidsskjema og system for framføring og kvarandrevurdering av presentasjonane.

Etter kvar presentasjon skal gruppene lage spørsmål til presentasjonen, diskutere seg fram til ei vurdering og skrive ein positiv kommentar til produktidéen eller presentasjonen.  Forslag til organisering og gjennomføring av presentasjonar og kvarandrevurdering:

  • Elevane sit gruppevis og skal samarbeide om å stille spørsmål og å gi tilbakemeldingar til kvar presentasjon.
  • Kvar gruppe har 3 minutt til å presentere sin produktide.
  • Etter kvar presentasjon får gruppene 4 minutt til å samarbeide om å lage spørsmål og kommentarar som dei leverer til læraren, digitalt (f.eks. chat-funksjonen i læringsplattforma) eller på papir (for eksempel post-it lappar).
  • Læraren vel ut spørsmål og stiller desse til gruppa. (Hugs å ta vare på spørsmåla da desse også er ein del av vurderingsgrunnlaget)
  • Sett av 5 minutt til at gruppa får svare på spørsmåla.

Som grunnlag for vurdering inngår heile arbeidsprosessen; gruppa sitt arbeid med ulike idear, presentasjon, innlevert flytskjema, gruppa si evne til både å stille spørsmål og til å svare på spørsmål til sitt produkt. Støtte til vurderinga finn du i Kjenneteikn på måloppnåing som ligg i elevheftet.

Tips: Kvar gruppe leverer inn skjema for kvarandrevurdering når alle presentasjonane er gjennomført. På dette skjemaet har kvar gruppe skrevet ned minst ein positiv tilbakemelding på presentasjon og/eller produktidé. Til slutt kan du til kvar gruppe lage ei oppsummering på tilbakemeldingane dei fekk frå dei andre gruppene.

Forsøk og praktisk arbeid

5A. Førebu presentasjon av løysing

Ark 1–6 i presentasjonen. Repeter oppdraget og krav til presentasjonen, og minn elevane på at dei blir vurderte etter kjenneteikn på måloppnåing som ligg i elevheftet.

Ark 7 i presentasjonen. Gå gjennom kriteria som elevane skal bruke til kvarandrevurdering. Tabellen elevane skal bruke ligg i elevheftet, Skjema for kvarandrevurdering.

Forsøk og praktisk arbeid

5B. Presenter løysing

Be elevane vurdere kvar presentasjon ved å bruke skjemaet kriterier for kvarandrevurdering. Be dei gje kvar gruppe minst ein kommentar på noko som var bra, og ein kommentar på noko som dei kunne gjort meir utav.

La elevane vise filmane/bildeseriane sine, 3 minutt per gruppe.

Etter kvar presentasjon, set av 4 min til at gruppene kan skrive spørsmål og kommentarar som dei sender til læraren (digitalt eller på papir). Læraren plukkar deretter ut nokre av spørsmåla som gruppa svarar på. Minn elevane på at spørsmåla som blir stilte også inngår i kriteria for måloppnåing.

Eksempel på tidsskjema:

Gruppe 1 presenterer 3 minutt
Dei andre gruppene diskuterer og sender spørsmål og kommentarar 4 minutt
Lærar vel ut nokre spørsmål som gruppe 1 svarar på 5 minutt
Gruppe 2 presenterer 3 minutt
Gruppene diskuterer og sender spørsmål og kommentarar 4 minutt
Lærar vel nokre spørsmål som gruppe 2 svarar på 5 minutt
Forsøk og praktisk arbeid

5C. Summer opp

Gi elevane tilgang til "mentien" og la dei skrive inn så mange svar dei ønsker. Bruk svara til å summere opp om temaet.