Undervisningsopplegg

Økt 1: Hvorfor har vi signalsystem?

I denne økta får elevene oppdraget om å finne ut årsaken til at to ungdommer oppfører seg annerledes enn før. Elevene lærer om hvordan kroppen kommuniserer innad og med omgivelsene for å beskytte oss og for å styre det som skjer i kroppen. 

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • beskrive hvorfor vi har signalsystemer i kroppen
 • beskrive hvordan informasjon fra omgivelsene og fra kroppen fører til bestemte responser

Tidsbruk

Presentere oppdrag  5–10 minutt
Sortere bilder  10–15 minutt
Om nerve- og hormonsystemet  ca. 5 minutt
Teste reaksjonsevne  ca. 10 minutt
Mer om signalsystemer  ca. 5 minutt
Koble til oppdrag  10–15 minutt
TOTALT  45–60 minutt

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • hormon
  stoff som transportes med blodet og setter i gang bestemte responser i kroppen
 • hormonsystemet
  det systemet i kroppen som sender hormoner gjennom blodet og gir responser i bestemte deler av kroppen
 • informasjon
  opplysninger om noe
 • kjertelcelle
  celle som skiller ut stoff, som hormoner, spytt eller svette
 • nervecelle
  celle som registrerer informasjon og sender denne videre til en annen nervecelle, muskelcelle eller kjertelcelle
 • nervesystemet
  det systemet i kroppen som mottar informasjon fra sansecellene og kontrollerer bevegelser og tanker
 • respons
  det som skjer som følge av noe annet

Forskerspirebegrep

 • bevis
  kjennetegn eller ledetråder som kan hjelpe deg å forklare noe
 • forklaring
  svar på et spørsmål som er støttet av bevis
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

 1. Skriv ut bildekort til hvert elevpar, laminer dem om ønskelig og klipp ut kortene.
 2. Gjør deg kjent med PowerPoint-presentasjonen. 
 3. Skriv ut skjema til hvert elevpar. Dette skal de bruke gjennom hele opplegget. 
 4. Finn fram linjaler til hvert elevpar til testing av reaksjonsevne. Denne aktiviteten kan eventuelt gjøres digitalt: https://scratch.mit.edu/projects/428516747/embed

Materialer og utstyr

 • linjaler til hvert elevpar (eventuelt ark med centimeter-skala markert)
Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 1

Ark 3–6 i PowerPoint. Presentasjon av oppdrag. Fortell historiene til Maren og Morten. Bruk tenk-par-del til spørsmålet Hva kan være årsaken til at disse to elevene har det vanskelig? Be elevene foreslå flere mulige årsaker. Fortell at for å finne ut hva årsaken er trenger vi å vite mer om hvordan kroppen vår virker og responderer på omgivelsene.

Ark 7. Sortere bilder. Del ut konvoluttene med bildekort til hvert elevpar. Fortell at korta viser ulike prosesser som skjer i kroppen. Be elevene sortere bildekorta etter om de mener bildene viser noe som starter inni eller utenfor kroppen, presiser at det er flere mulige svar. Ta en runde der elevpara forteller hvordan de har tenkt. Fortell at kroppen får informasjon om det som skjer både i omgivelsene rundt oss og i kroppen vår, og informasjonen kan sette i gang en respons i kroppen. 

Ark 8–9. Om nerve- og hormonsystemet. Fortell i hovedtrekk hvordan informasjon kan føre til respons ved at nerve- og hormonsystemet sender signaler rundt i kroppen, ved hjelp av nerveceller og hormoner.

Ark 10. Test reaksjonsevne. Be elevene samarbeide to og to. Del ut linjaler eller ark til hvert elevpar. Bruk tenk-par-del for at elevene kan sette ord på hva som er informasjon og respons i denne aktiviteten, og la dem beskrive hvordan de tror informasjonen sendes. [Informasjon: Synet registrerer at linjalen detter nedover. Respons: Tommel og pekefinger klemmer seg sammen. Informasjonen sendes som et nervesignal: Sanseceller i øyet fanger opp informasjonen og sender signal til hjernen om dette. Går et nervesignal fra hjernen ut til hånda om at muskler i tommel og pekefinger skal trekke seg sammen.]

Ark 11. Hensikten med signalsystemer. Bruk tenk-par-del til spørsmålet Hvorfor har vi signalsystemer? 

Ark 12. Fight-flight-respons. Fortell hvordan fight-flight-responsen virker. 

Ark 13. Nøkkelsetninger. Gå gjennom nøkkelsetningene i plenum og be om forslag til hvordan setningene kan fullføres. Få fram at flere varianter kan gi god mening. Vis et forslag til svar.

Ark 14. Koble til oppdraget. Be elevene bruke tenk-par-del til spørsmålene Er responsene til Maren og Morten annerledes enn vanlig? Fortell at symptomer eller endret respons kan brukes som bevis for å finne ut hva som har skjedd med Maren og Morten. Be dem fylle ut i skjemaet for økt 1.