Undervisningsopplegg

Økt 3: Hva har vi funnet ut?

I denne økta skal elevene identifisere funnene sine i småkrypatlaset. Småkrypene skal sorteres i insekter, edderkoppdyr, småkryp med mange bein (eller skolopender, tusenbein, skrukketroll) og småkryp uten bein (snegler, meitemark).

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • gruppere småkryp etter hvor mange bein de har 
 • fortelle hvor mange bein insekt og edderkoppdyr har

Tidsbruk

Oppsummering av registrering 10–15 minutt
Bruke småkrypatlas 10–15 minutt
Klassesamtale 10–15 minutt
Videre undersøkelse 15 minutt
TOTALT  45–60 minutt

 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • edderkoppdyr
  dyr med fire par bein
 • insekt
  dyr med tre par bein
 • kjennetegn
  bestemt egenskap som gjør at vi kan skille mellom noe som har egenskapen og noe som ikke har den, for eksempel å ha seks bein
 • småkryp
  små dyr som for eksempel insekter, edderkoppdyr, skrukketroll og meitemark

Forskerspirebegrep

 • begrunne
  fortelle hvorfor man mener noe
 • beskrive
  fortelle med ord eller bilder hvordan noe er
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sortere
  dele inn i grupper etter observerbare kjennetegn
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

Forsøk og praktisk arbeid

Gjennomføring av økt 3

Oppsummering av registrering i tabell. Be elevene summere hvor mange dyr de fant i hver kategori. Spør: Hvilke typer småkryp fant dere mest av? Skriv inn i felles tabell på tavla. Lag et søylediagram som viser fordelingen av de ulike småkrypgruppene.

Tegne småkryp. La elevene lage en tegning som viser hvor de fant småkrypene (i gresset, i et tre, i en busk, under en stein, nede i jorda osv.)

Bruke småkrypatlas. Vis og del ut småkrypatlaset. Presiser at i atlaset finner vi de samme kategoriene som de sorterte etter. Si at seks bein er det samme som tre par bein. Åtte bein er det samme som fire par. Spør hvor mange par bein vi har [ett par].

Be elevene undersøke småkrypatlaset for å se om de finner noen av småkrypa de observerte. Si: Småkryp med seks bein kaller vi insekter. Småkryp med åtte bein kaller vi edderkoppdyr. Småkryp med mange bein er blant annet skolopendere, tusenbein og skrukketroll, mens småkryp uten bein er blant annet snegler og meitemark. Skriv nøkkelsetningene på tavla eller vis fra PowerPoint:

Insekter har seks bein.
Edderkoppdyr har åtte bein.
Skolopendere, tusenbein og skrukketroll har mange bein.
Snegler og meitemark har ingen bein.

Klassesamtale. La elevene diskutere hvilke andre kjennetegn enn «antall bein» småkrypene kan grupperes i. Samtal i plenum: Hvor ble småkrypene funnet? Hva er likt mellom alle insekter? Og mellom alle edderkoppdyr? Hva er ulikt mellom insekter og edderkoppdyr?

Videre undersøkelse. La elevene velge ett av dyrene de fant som de vil finne ut mere om. De kan tegne noe eller skrive noen setninger som forteller om dette dyret.

Utstilling av tegninger av småkryp. Utstilling av tegninger av småkryp.