Undervisningsopplegg

Økt 3: Lyspæra

lyspære www.pixabay.com

I denne økta blir elevene bedre kjent med lyspæra. De utforsker hvordan ledninger må kobles mellom batteri og lyspære for at lyspæra skal lyse. De leser også et utdrag fra faktaboka Elektrisitet, om elektronene som beveger seg i ledningene og lyspæra.  

Læringsmål

Elevene skal kunne

 • gjøre en systematisk undersøkelse av hva som må til for at ei lyspære skal lyse
 • beskrive hvordan ledningene må kobles til lyspæra for at den skal lyse
 • trekke ut hovedpunkter fra en tekst om elektrisitet
 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier

Tidsbruk

3A. Gjennomgå oppgaven fra forrige økt 10 minutter
3B. Utforsk lyspæra  20–30 minutter
3C. Les om lyspæra  15–20 minutter
TOTALT 45–60 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • atom
  en partikkel som alle stoffer er bygget opp av
 • elektrisitet
  noe som skjer fordi partikler har ladning
 • elektrisk krets
  sammenhengende system som strømmen kan bevege seg i Eksempel: En krets kan bestå av batteri/stikkontakt, ledninger og lyspærer.
 • elektrisk strøm
  elektroner som beveger seg i samme retning
 • elektron
  en bitte liten partikkel med negativ ladning som finnes i alle atomer
 • isolere strøm
  egenskap til noen materialer (f.eks. plast) som gjør at elektroner står fast og ikke kan bevege seg
 • ladning
  egenskap noen partikler har
  En partikkel kan ha positiv eller negativ ladning.
 • lede strøm
  egenskap som noen materialer har (f.eks. metaller) som gjør at elektroner kan bevege seg og skyves fra atom til atom
 • motstand
  punkt i en elektrisk krets hvor det er tungt å skyve ladninger gjennom
  I motstanden brukes strømmen til å lage lys, oppvarming/nedkjøling, bevegelse eller kommunikasjon, for eksempel i lyspære, kjøleskap, mobil og TV.
 • partikkel
  en liten del av et stoff

Forskerspirebegrep

 • analysere
  undersøke deler av noe nøye
 • egenskap
  kjennetegn ved et materiale
  For eksempel hvordan materialet ser ut og kjennes ut.
 • form
  hvordan noe ser ut og er bygget opp slik at det passer godt til en spesiell funksjon
 • funksjon
  hva noe gjør, eller hva det brukes til
 • materiale
  det som ting er laget av
 • modell
  forenklet framstilling som hjelper oss å forstå noe
 • observere
  bruke sansene til å få informasjon om noe
 • system
  noe som består av flere deler som virker sammen
 • undersøke
  å studere eller prøve å finne ut mer om noe
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

Faktabok om elektrisitet forside med ramme 1. Les og gjør deg kjent med boka Elektrisitet. Boka skal leses i plenum, så du kan f.eks. vise den med prosjektor / på smartboard når du skal lese for elevene i økta. Mange elever opplever likevel at det er en fordel å kunne følge med i egen kopiutgave. To og to elever kan f.eks. lese sammen. 

Tekniske tips til boka 

Hvis du vil halvere utskriftsmengden kan du velge innstillingen «booklet» i utskriftsmenyen. Da får du to ark på hver side i riktig rekkefølge, som en liten bok.

Du kan legge ut boka som PDF på læringsportalen dere bruker, slik at elevene og foresatte har tilgang hjemmefra. 

 

Forberedelse og utstyr. Økt 3. Foto: Annica Thomsson 2. Gjør deg kjent med / tilpass PowerPoint-presentasjonen hvis du vil bruke den.

3. Gjør deg kjent med progresjonstabellene System, form og funksjon og Materialer og egenskaper.

4. Gjør klart utstyr til elevparene.  

5. I denne økta gis elevene i lekse til neste økt å bytte lampetekst med en annen elev, og gi respons i henhold til oppgitte kriterier (gjennomgås på slutten av denne økta). Det kan være lurt å dele elevene inn i par i forkant av økta, slik at du har dette klart når du gir leksa. 

Materialer og utstyr


Til hvert elevpar / grupper på tre
 

 • lommelyktbatteri flat type (4,5 volt) 
 • ei lommelyktpære
 • to labledninger med krokodilleklemmer 

Utstyrsliste for alle økter

Er del av

Forsøk og praktisk arbeid

3A. Gjennomgå oppgaven fra forrige økt

Ark 2 i PowerPoint. Del ut lærlingheftene. La elevene reflektere over forrige økt med aktiviteten skriv-par-del til spørsmål 2 på side 23: Hvilke deler har lampa du har tatt bilde av? Hva er funksjonen til hver del? 

Tips til underveisvurdering

Oppgaven gir deg innsikt i om elevene har forstått begrepet funksjon. De bør nå kunne beskrive funksjonen til hver lampedel. Dette gir deg nyttig informasjon om elevenes forståelse og om det er noe du bør fokusere ekstra på videre i undervisningen. Bruk gjerne progresjonstabellene Materialer og egenskaper og System, form og funksjon som støtte i vurderingsarbeidet.


Ark 3 i PowerPoint.
 Be elevene bla opp på side 6 i lærlingheftet – tabellen de fylte ut på slutten av forrige økt. Be noen fortelle om formen og materialene til enkelte av delene av lampa de har tatt bilde av, som de har notert i tabellen. Når elevene forteller hvilket materiale den aktuelle lampedelen er laget av, kan du spørre hvorfor de tror delen er laget av akkurat dette materialet. Spør om delen kunne ha vært laget av andre materialer. Hvorfor/hvorfor ikke? Spør hvilke egenskaper materialet har, og diskuter hva dette har å si for delens funksjon.

Ark 4 i PowerPoint. Påpek at delene elevene har nevnt, er deler som jobber sammen med andre deler av lampa. Lampa er et system, og består av disse delene som jobber sammen. 

Er del av

Forsøk og praktisk arbeid

3B. Utforsk lyspæra

Ark 5 i PowerPoint. Fortell at elevene skal gjøre en aktivitet som kalles tenkeskriving der målet er å sette i gang noen tanker om et tema de skal lære mer om. Du gir dem et stikkord, og så får de 2 minutter til å skrive ned alle tanker de har om stikkordet, uten å løfte blyanten fra arket. Si at det er umulig å skrive noe feil. Poenget er å skrive ned akkurat det de tenker om stikkordet. Når du sier fra, skal de stoppe skrivingen og lese det de har skrevet for sidemannen. Deretter skal dere oppsummere felles. 

Gjennomfør tenkeskriving.

a. Gi elevene stikkordet: «lyspære». Be dem bla opp på side 7 i lærlingheftet, og la dem sette i gang og skrive under overskriften «Lyspære». 

b. Når det har gått ca. 2 min, ber du dem legge vekk blyanten og dele det de har skrevet med sidemannen. De kan enten lese opp teksten eller fortelle om innholdet. 

c. Når elevparene har delt tekstene med hverandre, ber du noen av dem lese teksten sin høyt i plenum. Minn om at ingenting kan være feil med teksten, og at målet med skrivingen kun er å sette i gang tankene.

Tips til underveisvurdering

Noter deg elevenes tanker om lyspærer, spesielt hvis det er noen misforståelser. For eksempel Lyspærer lyser sterkest i mørket (lyspæra lyser med samme styrke uansett omgivelsene) eller Lyspæra lyser når det kommer strøm til pæra (lyspæra må være en del av en lukket elektrisk krets for at den skal lyse). Ikke rett på elevenes tenkeskriving, men bruk det de har skrevet som utgangspunkt for hva du bør fokusere ekstra på ved utforsking av lyspæra.


Ark 6 i PowerPoint.
 Minn om at elevene er lærlinger, og at de har fått i oppdrag å ta fagbrev som modellhuselektrikere. For å kunne ta fagbrev, trenger de å lære mer om elektrisk strøm. I denne økta skal dere finne ut hva som får lyspæra til å lyse. 

Ark 7 i PowerPoint. Vis fram et lommelyktbatteri av den flate typen. Si at elevene skal få bruke et slikt batteri når de snart skal teste hva som får ei lyspære til å lyse. Si: «Et batteri har alltid to poler. Det er gjennom disse polene at strømmen går inn og ut av batteriet. Polene er merket med pluss- eller minustegn.» Spør: «Hvor tror dere polene på dette batteriet er?» [De to metallbitene på toppen.] Vis fram et vanlig sylinderformet batteri (f.eks. AAA), og spør: «Hvor er polene på dette batteriet?» [Metallklumpen på toppen og metallplata i bunnen.] 

Illustrasjon: Rim Tusvik Illustrasjon: Rim Tusvik Ark 8 i PowerPoint. Be elevene bla opp på side 8 i lærlingheftet – Lyser lyspæra? Si: «Tegningene viser ulike koblinger mellom batteri, ledninger og lyspære. Hvilke av koblingene tror dere får lyspæra til å lyse?» Si at de skal skrive «JA» i ruta hvis de tror koblingen får lyspæra til å lyse, og «NEI» hvis de ikke tror det. Hvis de ikke vet, kan de gjette. 

Ark 9 i PowerPoint. Si at elevene to og to nå skal få teste disse koblingene. Hvert par får utdelt et batteri, to ledninger og ei lyspære. De skal bruke utstyret, og teste om de ulike koblingene på side 8 i heftet får lyspæra til å lyse. De skal tegne en ring rundt koblingen dersom den får lyspæra til å lyse. 

Fortell at de har ca. 5 minutter på seg til å undersøke og notere, før dere tar en oppsummering i plenum.   Illustrasjon: Rim Tusvik Illustrasjon: Rim Tusvik

Når elevene har undersøkt, oppsummerer dere observasjonene i plenum. Spør: «Hva måtte til for å få lyspæra til å lyse?» [Koblingen illustrert nederst til høyre på side 8 i lærlingheftet.] Elevene kan demonstrere når de forklarer. 

Ark 10 i PowerPoint. Vis fram ei lyspære. Forklar at for at pæra skal lyse, må den ene ledningen være i kontakt med undersida av lyspæra. Den andre ledningen må være i kontakt med sporene/gjengene i metalldelen nederst på lyspæra.

Spør: «Hvorfor var det bare denne koblingen som fikk lyspæra til å lyse, tror dere?» Ta imot flere svar.

Hjelp elevene å forstå at for at lyspæra skal lyse, må strømmen gå i en krets, en slags bane, gjennom lyspæra. Strømmen ble ledet inn i pæra gjennom sporene på siden av metalldelen, derfra inn i selve pæra, og ut igjen gjennom undersiden av pæra og tilbake til batteriet. 

Spør: «Hvorfor lyser ikke pæra hvis vi holder begge ledningene mot undersiden av lyspæra?» [Da beveger ikke strømmen seg gjennom selve pæra. Strømmen må gå inn ett sted, så gjennom pæra, og så ut igjen et annet sted, og tilbake til strømkilden.]

Be to–tre elever samle inn utstyret. 

Er del av

Forsøk og praktisk arbeid

3C. Les om lyspæra

Økt 3 – Faktabok om elektrisitet Ark 11 i PowerPoint. Vis fram boka Elektrisitet. Spør: «Hva tror dere denne boka handler om?» Ta imot flere svar. Fortell at dette er en fagbok som handler om elektrisitet. Legg til at dere ikke skal lese hele boka i dag, bare de 8 første sidene, som handler om lyspæra.

Ark 12 i PowerPoint. Forklar at før de leser boka, skal elevene bla opp på side 9 i lærlingheftet. De skal skrive en E foran påstanden på siden dersom de er enige, og en U dersom de er uenige. La elevene fylle ut arket og deretter legge det til side så lenge. 

Vis fram boka igjen og fortell at nå skal dere lese for å finne ut hva som faktisk skjer inni lyspæra som gjør at den lyser. 

Les boka til og med side 8 i plenum. Stopp opp underveis for å diskutere innholdet. Under er forslag til spørsmål du kan stille. 

Ark 13 i PowerPoint. Etter side 6: Trykk på lysbryteren i klasserommet og spør: «Hva skjer egentlig når vi trykker på bryteren? Hvorfor blir det lyst?» 

Ark 14 i PowerPoint. Etter side 7: «Hvordan beveger elektronene inni ledningen seg når vi har elektrisk strøm?» [I samme retning.] «Hvor må de bevege seg for at lyspæra skal lyse?» [Gjennom lyspæra.] 

Ark 15 i PowerPoint. Etter side 8: «Hvordan må ledningene kobles for at lyspæra skal lyse?» «Hvorfor må de kobles på denne måten?»

Ark 16 i PowerPoint. Be elevene finne side 9 i lærlingheftet igjen, og se raskt på om de har endret mening om noen av påstandene. 

Ark 17 i PowerPoint. Fortell at lekse til neste økt er å bytte lampetekst med en medelev og gi tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene skal handle om hvordan teksten til medeleven har svart på oppgaven.

Har de svart på

 • hvor lampa er plassert?
 • hva slags lampe det er?
 • hva som er funksjonen til lampa?
 • hvorfor han/hun valgte å ta bilde av akkurat denne lampa?

Når de skal gi tilbakemeldinger, kan elevene gjerne tenke på at de skal gi to stjerner og et ønske: at de gir ros for to ting de synes var bra, og et tips om noe som kan gjøre teksten enda bedre. 

Gjennomføring av leksa

Del inn elevene slik at alle har en å utveksle tilbakemeldinger med.

Elevene kan f.eks. laste opp lampetekstene i en læringsportal dere bruker, skrive dem ut eller sende dem på e-post både til lærer og til medeleven som skal gi tilbakemelding. 

 

 

Er del av