Olje

Et nettbasert undervisningsopplegg med animasjoner og interaktive oppgaver som gir elevene en innføring i hvordan olje er dannet i Nordsjøen, norsk oljehistorie, berggrunnen der olje dannes og porøsitet.

Olje

 

Lærerveiledning finner du inne i selve programmet når du er innlogget som lærer.

Kommentarer/praktiske tips

Norge er verdens tredje største eksportør av gass og olje. Det er lett å forstå hva inntektene fra oljeindustien har gjort for Norge. Men det er desto mer komplisert å forstå de geologiske prosessene som har dannet olje og oljefelt i Nordsjøen. Med Viten-programmet Olje har vi som mål at elevene skal lære disse prosessene på en enkel måte ved hjelp av animasjoner og mange varierte oppgaver.

Olje-programmmet består av følgende deler:

 • Fakta om olje
 • Olje finnes på havbunnen
 • Den beste steinen for lagring av olje
 • Hva er olje?
 • Olje blir dannet i Nordsjøen
 • Den norske oljehistorien

Animasjoner og interaktive oppgaver egner seg godt til å formidle geologiske prosesser. Programmet inneholder animasjoner som viser sammenhengen mellom sedimentering og forsteining. En annen animasjon viser hvordan oljefelt blir dannet i Nordsjøen gjennom millioner av år. Her blir en tidsakse, et verdenskart og geologiske prosesser satt sammen på en ny og spennende måte. Elevene skal også dra organisk materiale nedover i berggrunnen under havet for å se at det blir omdannet til kerogen, olje, naturgass og grafitt etter hvert som temperatur og trykk øker.

Gjennom hele programmet har vi vært bevisst på å vise hvordan vi tar ut snitt og studerer disse. På den måten håper vi det er lettere for elever å forstå hvordan mindre prosesser henger sammen med større.

Flere steder innleder vi med en flervalgsoppgave som inneholder noen svaralternativer som bygger på mange vanlige misoppfatninger. Hvilke organismer er for eksempel opphavet til oljen vi tar opp i dag? Er det dinosaurer, plankton eller trær? På den måten prøver vi å ta brodden av misoppfatninger fra starten av. Vi har også brukt mange interaktive oppgaver med automatisk rettesystem og åpne oppgaver hvor elevene skal skrive sine egne svar. På den måten får elevene mulighet til å bearbeide fagstoff og reflektere over det de har sett og lest. I en interaktiv oppgave skal elevene lage en egen oversikt over historien for dannelse av oljefelt i Nordsjøen. Her må de koble kart, geologiske tid og skriflige beskrivelser i riktig rekkefølge.

Å arbeide med et Viten-program gir god mulighet for å trene mange grunnleggende ferdigher. Elevene får trening i å lese og tolke tekster, animasjoner og figurer med geofaglig informasjon. Vi anbefaler at elevene arbeider to og to foran hver maskin. Da kan de uttrykke seg muntlig om det de leser og de må diskutere seg fram til felles besvarelser i programmet. Det er mange skriftlige oppgaver underveis som gjør at elevene får trening i å skrive om geofaglige tema. Og sist men ikke minst må de navigere i programmet, bruke animasjoner, lenker, interaktive oppgaver og søke på nett som gir trening i bruk av digitale verktøy.

Læreren kan gi tilbakemeldinger på elevenes skriflige besvarelser i programmet. Dette gir store muligheter for underveisvurdering.

Programmet er først og fremst laget for Geofag 2, men kan også brukes i Geofag 1 og på ungdomstrinnet.

Programmet er en del av Naturfagsenterets satsing på Geofaget, og det er utviklet av Wenche Erlien og Merethe Frøyland. Ragnar Knarud ved StatoilHydro og Kåre Kullerud ved Universitetet i Tromsø har gitt viktige innspill underveis i prosessen. Programmet er finanisert av StatoilHydro.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • forklare hvordan råolje og naturgass er blitt til

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag 1
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter
 • Geofag 2
  • Georessurser
   • beskrive hvordan forekomster av olje, kull og gass ble dannet, og hvordan de påvises og utvinnes

Tema