Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

 • Tidsbruk for en enkel gjennomføring vil være ca 12 timer til planlegging, bygging og programmering. For registrering av veksten hos plantene vil hver gruppe bruke ca 15 minutter to ganger i uka over 3 uker. Til bearbeidelse av dataene og fremvisning og diskusjon bør det avsettes 2-4 timer alt etter hvor dypt man vil gå.

Datastyrt mikrodrivhus

Undervisningspplegget omhandler bygging av et datastyrt mikrodrivhus og inkluderer både den fysiske konstruksjonen av bygget og programmeringen av et digitalt styringssystem. Det meste av elevenes arbeid er av praktisk karakter, men opplegget åpner naturlig for å koble arbeid med faglig teori til de praktiske aktivitetene.

 

Datastyrt mikrodrivhus

 

Nettopp det å få til et naturlig samspill mellom praktisk arbeid for elevene og arbeid med faglig teori har vært viktig i utviklingen av opplegget. Naturfag er hovedfaget, men også matematikk er viktig. I tillegg kan kunst og håndverk bringes inn i betydelig grad.

Et annet hovedpoeng har vært å unngå å gi elevene oppskrifter på hvordan ting kan konstrueres. I stedet presenteres kravspesifikasjoner som beskriver krav til drivhusets funksjon når det er ferdig. Elevene står så fritt i å velge løsninger som fyller kravene. På denne måten er opplegget tenkt å gi kreative sykluser av problemanalyse, løsningsforslag og utprøvinger.

I tillegg gir opplegget elevene en klar illustrasjon på hvordan et dataprogram bygges opp og fungerer. Dette oppnås gjennom bruk av Lego Dacta sin Robolab som trolig er en av de beste muligheter vi har for å visualisere et dataprogram. Ved bruk av dette utstyret kan elevene sjøl bygge dataprogrammer til klimaanlegg, døråpnere, tyveri- og brannalarm osv. Alt dette er ting vi omgir oss med til daglig, men som da er de operasjonelle elementene vanligvis skjult inne i ulike bokser.

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
   • samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenligne resultater
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og beskrive blomsterplanter og forklare funksjonene til de ulike plantedelene med tekst og illustrasjon
   • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter
  • Teknologi og design
   • planlegge, lage og teste enkle produkter som gjør bruk av elektrisk energi, og reklamere for ferdig framstilt produkt
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
  • Fenomener og stoffer
   • bruke begrepene strøm, spenning, resistans, effekt og induksjon til å forklare resultater fra forsøk med strømkretser
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt
  • Teknologi og design
   • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling
   • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn
   • beskrive et elektronisk kommunikasjonssystem, forklare hvordan informasjon overføres fra avsender til mottaker, og gjøre rede for positive og negative konsekvenser